Implementace CLILu
do české školy

4.3 Spolupráce České republiky v mezinárodních CLIL projektech

Se zaváděním CLILu do škol se přirozeně zvětšuje také počet národních i mezinárodních (hlavně evropských) projektů zaměřených na CLIL, jichž se jako partneři zúčastňují školy nebo další instituce z České republiky. Nebudeme zde uvádět seznam všech projektů tohoto typu, kde je Česká republika zastoupena. Zmíníme se jen o dvou, které byly jedněmi z prvních a které výrazně ovlivnily i přípravu učitelů pro CLIL v České republice.

TIE-CLIL – Translanguage in Europe, Content and Language Integrated Learning probíhal v letech 1998–2001. Kromě koordinujícího pracoviště (Sovrintendenza Scolastica, Regionale per la Lombardia, Itálie) byli do projektu zapojeni partneři z České republiky, Finska, Francie, Rakouska, Španělska a Velké Británie. Hlavním cílem projektu TIE-CLIL bylo připravit a pilotovat program pro učitele cizích jazyků i nejazykových předmětů v pregraduální i celoživotní formě vzdělávání učitelů, který by jim umožnil rozšířit jejich porozumění jak teorii, tak i praktickým otázkám spojeným s realizací CLILu. Vytvořené materiály byly rozděleny do pěti modulů, z nichž lze kvalitní kurz pro přípravu učitelů CLILu složit podle potřeb účastníků kurzu. Témata jednotlivých modulů jsou: hlavní charakteristiky CLILu, bezděčné učení cizímu jazyku při CLILu, praktické aspekty výuky CLILem, jazykové požadavky při výuce CLILem (to vše se zaměřením na učitele) a specifika CLILu pro žáky. Výsledkem projektu bylo vydání knih a CD obsahujících potřebné materiály pro realizaci kurzů, z nichž za nejdůležitější lze považovat knihy Guidelines for teachers z roku 2001 a TIE-CLIL Professional Development Course, vydanou v roce 2002. Další podrobnosti o projektu lze najít na portálu projektu.

Druhý projekt, který stojí za zmínku, Getting Started with Primary CLIL, se uskutečnil v letech 2006–2009 a byla do něj zapojena Katedra anglického jazyka FPE ZČU v Plzni v rámci evropského vzdělávacího programu Comenius 2.1. Vedle českého partnera se na projektu podílelo dalších šest institucí z Německa, Polska a Španělska. Výstupem projektu byl soubor metodických materiálů pro školení učitelů s jedním až dvěma roky či žádnou zkušeností s implementací CLILu.

 

Shrnutí

Národní i další pilotní projekty CLIL v České republice reagovaly na aktuální potřeby praxe. Zasloužily se o šíření povědomí o CLILu, učitelům umožnily seznámit se se základními didakticko-metodologickými koncepty integrované výuky, v rámci různých školení si metodiku CLILu mohli prakticky vyzkoušet. Vznikla i řada výukových materiálů využitelných v CLIL výuce, z nichž některé jsou dostupné on-line. Školy, vysokoškolská pracoviště a další instituce participují na mezinárodních projektech a tímto partnerstvím a kontinuální spoluprací se zasluhují o zkvalitnění výuky typu CLIL na našem území.

Loga