Implementace CLILu
do české školy

4.2 Regionální projekt CLIL

Projekt Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ kraje Vysočina byl také uskutečněn v rámci OP VK realizátorem Vysočina Education s partnerstvím Masarykovy univerzity v Brně. Projekt probíhal od 1. 11. 2009 do 31. 3. 2012 a byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Vytyčenými cíli projektu bylo zkvalitnění výuky jazyků a nejazykových předmětů na školách v kraji Vysočina, poskytnutí metodické podpory a vzdělávání učitelům v oblasti výuky CLIL a vytvoření, ověření a akreditování vzdělávacího programu na podporu zavádění CLILu na školách v kraji Vysočina.

 

Stručný popis projektu

Projektu se zúčastnilo 30 učitelů ze základních a středních škol (gymnázia a SOŠ). Každá škola delegovala tři učitele, dva z nich byli učitelé nejazykových předmětů a jeden učitel anglického jazyka. Cílem úvodního semináře bylo seznámit účastníky s CLILem a informovat je o zahraničních i českých zkušenostech v této oblasti. Kromě učitelů se semináře zúčastnili i ředitelé škol. Seminář byl veden lektory z Masarykovy univerzity, katedry anglického jazyka, v duchu principů CLILu. Účastníci byli aktivně zapojeni do práce na semináři, vytvořili kooperativní tým a začali vybírat, hodnotit a tvořit materiály pro své CLIL pokusy.

Další část projektu probíhala v e-learningovém prostředí VLE Moodle, v němž účastníci diskutovali o tvorbě materiálů a jejich využití ve výuce. Každá škola zapojená do projektu zorganizovala jednu intervizní schůzku, na níž prezentovala své CLIL aktivity formou mikrovýstupů, nahrávek z hodin nebo přímo výukou ve třídách. Následovala diskuse, v níž účastníci hodnotili podle předem stanovených kritérií prezentace CLIL výuky, navrhovali změny a diskutovali o problémech. V závěru této fáze projektu účastníci zhodnotili přínosy a úskalí CLIL výuky a naznačili, jak hodlají pokračovat v dalších pokusech.

Deset aktivních učitelů bylo vyškoleno v oblasti vzdělávání učitelů a dále prezentovali CLIL svým kolegům na seminářích DVPP. V průběhu projektu sbíral tým akademických pracovníků z KAJ MU data o školách, učitelích i žácích a jejich analýza je prezentována v manuálu CLIL v české školní praxi zároveň s metodickými listy vytvořenými v rámci projektu. Na závěr projektu byla uspořádána odborná regionální konference s názvem CLIL v ČR a v zahraničí.

 

Výsledky projektu

Všechny zapojené školy vypracovaly SWOT analýzu, dotazníkovou metodou zjistily zájem o CLIL ze strany kolegů, rodičů i žáků. Učitelé zapojení v projektu úzce spolupracovali při plánování CLIL aktivit (team-teaching, team-planning, náslechy atd.). Výsledky jejich práce byly prezentovány na intervizních schůzkách a formou vytvořených příprav na hodiny. Předměty, ve kterých se nejčastěji CLIL uplatňoval, byly zeměpis, fyzika, chemie, občanská nauka, výtvarná výchova, matematika a tělesná výchova. Většina učitelů si vyzkoušela jazykové sprchy, projektové aktivity, opakovací hodiny. Jenom omezený počet učitelů využil CLIL k prezentaci nového učiva. Žádná škola se po prvním roce nerozhodla uplatňovat CLIL systematicky v jednom nebo několika předmětech a zahrnout jej do svého ŠVP. Nejčastěji uváděné důvody byly nízká jazyková úroveň učitelů nejazykových předmětů, nedostatek vhodných materiálů, časová náročnost, neodpovídající materiální podmínky škol a rezistence vůči inovacím, které s sebou CLIL přináší (např. omezení centrální role učitele). Nicméně výsledky práce učitelů jsou pozitivní, žáci byli ve výuce více motivováni a samotní učitelé hodnotili výuku převážně kladně. Z výše uvedeného vyplývá, že zavedení CLILu do škol není jednoduché a vyžaduje delší přípravnou fázi, v níž učitelé i žáci získají potřebné sebevědomí a naučí se s CLILem pracovat systematicky.

Loga