Implementace CLILu
do české školy

3.3 CLIL v přípravě učitelů v České republice

Jednou z nejdůležitějších otázek zavádění CLILu je otázka přípravy učitelů pro CLIL. Jakou tedy mají mít učitelé CLIL kvalifikaci? Autorky Novotná a Hofmannová (2002) zmiňují tři základní modely kvalifikace učitelů CLIL:

  • rodilí mluvčí, kteří získali vzdělání v daném nejazykovém oboru,
  • učitelé – odborníci v daném nejazykovém oboru schopní cizí jazyk aktivně používat, ale bez speciálního jazykového vzdělání,
  • jazykoví specialisté, bez odpovídajícího vzdělání v odborném předmětu.

Všechny tyto modely se již řadu let realizují s různými výsledky v různých zemích včetně modelu, kdy je ve třídě současně přítomen jak učitel cizího jazyka, tak učitel odborného předmětu.

Zkušenosti z různých modelů realizovaných v zahraničí, hlavně v zemích EU, potvrzují předpoklad, že jazykový specialista, který nemá odpovídající vzdělání ve vyučovaném odborném předmětu, musí při CLILu čelit mnoha problémům souvisejícím hlavně s jeho nedostatečným vzděláním v oblasti didaktiky odborného předmětu. Také jazykově nedostatečně vybavený odborník pro daný předmět nedosahuje ve většině případů u žáků nejlepších výsledků. Model, v němž jsou současně přítomni dva učitelé, a model s rodilým mluvčím, který má vzdělání i v odborném předmětu, přinášejí obvykle lepší výsledky. Oba způsoby jsou však finančně dost náročné a jejich zavedení v širším měřítku se v českých školách neočekává.

pregraduální přípravě učitelů-elementaristů jsou na fakultách realizovány programy pro získání rozšířené jazykové kvalifikace těchto učitelů, na úrovni přípravy učitelů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ je studium obvykle alespoň dvouoborové a jedním oborem může být cizí jazyk a druhým příslušný nejazykový předmět. Proto je v systému přípravy učitelů v České republice možno realizovat model, kde vyučující má požadované vzdělání jak v příslušném jazyce, tak i v odborném předmětu.

Na pedagogických fakultách v Praze,  Plzni, Olomouci, Českých Budějovicích a v Brně jsou studenti připravováni ve speciálních kurzech CLIL v rámci různých studijních programů. Přinášíme informace o některých z nich.

 

Na Katedře anglického jazyka FPE ZČU v Plzni se v rámci jednosemestrálního nepovinně volitelného předmětu v magisterském navazujícím programu Integrace všeobecně vzdělávacích předmětů do výuky AJ studenti seznamují s principy efektivního obsahově a jazykově integrovaného učení a osvojují si postupy tvorby obsahově a jazykově integrované učební jednotky. Obsahem předmětu jsou principy CLIL výuky, seznámení s rámcem pro plánování a organizaci učební jednotky integrující obsah a jazyk, plánování obsahových a jazykových cílů, metody práce a hodnocení. Studenti jsou schopni vysvětlit význam základních termínů z oblasti obsahově a jazykově integrovaného učení, popsat rozdíly mezi výukou cizího jazyka, jiného předmětu ve výuce cizího jazyka a výukou, která integruje obsah a jazyk, popsat efektivní postupy plánování a vedení integrované výuky obsahu a jazyka, zhodnotit výukové postupy na základě kritérií efektivní práce s obsahem v cizím jazyce a vytvořit učební jednotku, která má cíle jak obsahové, tak jazykové a splňuje didaktické postupy vedoucí k jejich naplnění včetně nástrojů hodnocení. Podobný předmět, ale méně obsahově náročný, je nabízen v programu celoživotního vzdělávání – rozšiřující studium – obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ.

Na Katedře anglického jazyka a literatury PdF MU v Brně se v rámci navazujícího magisterského programu nabízí povinně volitelný kurz studentům dvouoborového studia s názvem CLIL. Vyučuje se v jarním semestru s časovou dotací dvou vyučovacích hodin týdně. Cílem kurzu je poskytnout informace a rozšířit povědomí o filozofii CLIL, tak aby budoucí učitelé tuto metodologii mohli využívat ve výuce svých nejazykových předmětů. Studenti se naučí plánovat výuku CLIL, využívat nejrůznější výukové postupy a techniky, vyhledávat a upravovat vhodné autentické materiály, poskytovat podporu žákům ve výuce a hodnotit výstupy žáků. Studenti spolupracují ve svých předmětových skupinách (dějepis, občanská nauka, matematika aj.). Výstupem kurzu jsou přípravy na hodiny, kde zpracovávají jedno téma nejazykového předmětu. Studenti také využívají e-learningovou podporu k prohloubení poznatků o CLILu.

Na Katedře matematiky PF JU v Českých Budějovicích se v rámci jednosemestrálního nepovinného semináře Matematika v anglickém jazyce pro studijní obor Matematika se zaměřením na vzdělávání studenti a studentky seznamují s metodologií CLILu. Cílem kurzu je seznámení s problematikou výuky matematiky v cizím jazyce, s odbornou matematickou terminologií základní školy v anglickém jazyce, možnostmi zavádění cizojazyčné výuky do hodin matematiky a zároveň s možnostmi využití moderních informačních technologií při cizojazyčném vyučování. Zatímco v předešlých letech byl kurz zaměřen spíše teoreticky, inovovaný kurz je od akademického roku 2009/2010 z jedné části zaměřen teoreticky a z druhé části, díky spolupráci s klinickým pracovištěm na základní škole, také prakticky. Studenti se v semináři seznamují s problematikou bilingvní výuky, s metodikou CLILu, její historií, zaváděním integrované výuky na základních a středních školách a úskalími použití autentických učebních materiálů při této výuce. Seminář ve své praktické části zahrnuje náslechy v hodinách matematiky na klinickém pracovišti a vlastní tvorbu výukových materiálů, jejich prezentace, rozbor a následné reflexe.

Na PedF UK v Praze se výuka CLIL realizuje na několika úrovních. Na katedrách matematiky a didaktiky matematiky a anglického jazyka a literatury se vyučuje didaktika CLILu. Na katedrách cizích jazyků pak výuka odborných předmětů probíhá v cizím jazyce s cílem rozvíjet jak teoretické znalosti studentů, tak jejich jazykové dovednosti.

Katedra anglického jazyka a literatury již tradičně otevírá povinně volitelný dvousemestrální předmět Content and Language Integrated Learning. Předmět usiluje o rozšíření dovedností budoucích učitelů a připravuje je na integrovanou výuku po metodické stránce. Další náměty jsou jazyková propedeutika a odborná slovní zásoba apod. Studenti realizují náslechy na školách, které metodu CLIL v různých předmětech využívají, ve vrstevnickém vyučování ověřují vlastní aktivity a plány učebních jednotek CLIL. Při plánování i realizaci často spolupracují ve skupinách v nácviku týmového vyučování.

Katedra matematiky a didaktiky matematiky zaštiťuje volitelný předmět Integrovaná výuka matematiky a angličtiny, který je kromě budoucích učitelů matematiky otevřen studentům učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zaměřuje se na rozšíření didaktických znalostí a dovedností budoucích učitelů matematiky. Kurz v prvním semestru seznamuje studenty se zásadami a metodologií CLIL formou blended learning1. Ve druhém (čistě prezenčním) semestru studenti navíc připravují konkrétní aktivity a realizují je buď ve vrstevnickém vyučování, nebo ve školách. Jazykové znalosti studentů jsou cíleně rozvíjeny v rovině odborné matematické terminologie i v rovině jazyka pro řízení v cizím jazyce.

S rozvojem implementace CLILu ve školách se nabídka kurzů pro přípravu CLIL učitelů významně zvětšila. Nabízejí je jak fakulty připravující učitele, vzdělávací ústavy a pedagogická centra (často ve spolupráci právě s fakultami připravujícími učitele), tak i soukromé subjekty. S rozšířením nabídky kurzů se také diverzifikuje nejen jejich hlavní zaměření, ale i jejich úroveň. I účastníci CLIL školení v rámci DVPP se seznamují se základy metodologie CLIL, s vhodnými způsoby práce se zdroji a přípravou výukových materiálů, možnostmi a limity CLILu při plánování, realizaci výuky i s se způsoby jeho hodnocení a testování.

 

Shrnutí

V 90. letech 20. století došlo v rámci výuky cizích jazyků v České republice k řadě významných změn, které byly reakcí na rozvoj a užívání ICT technologií jako prostředků komunikace a souvisely s požadavkem aktivní znalosti cizích jazyků občanů v Evropě. Bilingvní výuka v současnosti probíhá na 17 šestiletých bilingvních gymnáziích. Základní školy, které vyučují některé předměty v cizím jazyce, mají ohlašovací povinnost MŠMT. Oproti tomu CLIL výuka není legislativně upravena. Je možné ji realizovat na jakémkoliv typu školy v základním a středním vzdělávání. Vysokoškolská pracoviště ve spolupráci většinou s katedrami cizích jazyků realizují CLIL programy v pregraduální přípravě učitelů, další školicí centra nabízejí kurzy CLIL učitelům z praxe (v rámci DVPP).

 

Seznam literatury:

HOFMANNOVÁ, M., Novotná, J. CLIL – Nový směr ve výuce. Cizí jazyky, 2002/2003, 46 (1), s. 5–6.
LANGÉ, G. (Ed.) TIE-CLIL Professional Development Course. Milan : M.I.U.R., 2002.
NOVOTNÁ, J., HOFMANNOVÁ, M. Nový vzdělávací přístup – CLIL. Integrace jazykové a odborné aprobace v pregraduální přípravě učitelů. In KUBÍNOVÁ, M. (Ed.) Sborník z Celostátního setkání kateder připravujících učitele matematiky. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002, s. 59–63.
OBEREIGNEROVÁ, L. Vliv jazyka ve výuce matematiky v cizím jazyce. Diplomová práce. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.
PAVESI, M., BERTOCCHI, D., HOFMANNOVÁ, M., KAZIANKA, M. CLIL Guidelines for Teachers. TIE CLIL. Milan : M.I.U.R., 2001.
ŠVEC, V. Pedagogické vědomosti a dovednosti – jádro pedagogických kompetencí. Pedagogická orientace, 1998, 4, s. 19–31.
TWITCHIN, J. Teaching with Foreign Languages. Video. Devised by D. Marsh and co-developed with B. Marshland, A. Maljers and D. Wolff. Jyväskylä : Continuing Education Centre, University of Jyväskylä, Central Bureau, 1998.

  1. kombinace prezenčních setkání a e-learningu.
Loga