Implementace CLILu
do české školy

3.1 Výuka cizích jazyků v 90. letech 20. století

Rozvoj výuky CLIL ve školách v 90. letech minulého století je spojen s celkovým rozvojem výuky cizích jazyků na základních a středních školách v České republice. Jazyková výuka se stala jedním ze základních kamenů vzdělávacího systému. Spolu s těmito změnami došlo také díky politicko-společenským změnám k výraznému zvýšení zájmu o cizí jazyky, a to na všech úrovních vzdělávacího procesu – u učitelů, žáků i rodičů. Znalost cizích jazyků zasahuje do většiny oblastí společenského života, od profesního uplatnění až např. po zahraniční dovolenou, sledování zahraničních filmů v originále nebo přístup k zajímavé literatuře.

Současně se změnami v důrazu na rozvoj znalosti cizích jazyků se změnily i výukové metody. Od gramaticko-překladových metod výuky se přechází k těm metodám, které vycházejí z komunikace, z pohledu na jazyk jako na nástroj zpracování a uchování informací. Do jazykového vzdělávání stále více zasahují informační technologie včetně sociálních sítí.

Tento trend není charakteristický jen pro Českou republiku. Uplynulá desetiletí jsou po celém světě spojována se dvěma významnými změnami: zavedením globální komunikační sítě a globalizací veškerých společenských, politických, ekonomických a ekologických procesů. Tyto i další změny mají obrovský vliv na rozmanité stránky našeho každodenního života, jazykovou výuku nevyjímaje.

V evropském výchovně-vzdělávacím kontextu se v 90. letech objevila nová vlna zvýšeného zájmu o metody výuky cizích jazyků. Jde o jev, který se společensko-ekonomickou integrací a globalizací přímo souvisí. Nové trendy, které čerpají jak z evropské, tak zámořské tradice, vedou k využívání cizího jazyka jako nástroje, prostředku výuky, nikoliv cíle. Stále častěji se setkáváme s výrazy bilingvismus a plurilingvismus.

Jednou z reakcí na potřeby zvýšení aktivní znalosti cizích jazyků v České republice je mimo jiné rozvoj bilingvní výuky na českých základních, středních i vysokých školách a rozvoj CLILu, tedy výuky nejazykových předmětů v cizím jazyce.

Ve výchovně-vzdělávacím procesu představuje CLIL inovaci. Má holistické rysy, snaží se překlenout omezení, která přinášejí tradiční osnovy a učební plány. V dnešní době probíhá CLIL výuka paralelně s běžným cizojazyčným vyučováním. Neklade si za cíl je nahradit, ale obohatit.

Loga