Implementace CLILu
do české školy

2. Výzkumy o přínosu CLILu

Výzkumy o CLILu pocházejí z nejrůznějších zemí a reflektují množství typů různé implementace integrované výuky. Kromě výsledků akademických výzkumů a evaluací CLILových projektů jsou v této kapitole pro lepší ilustraci prezentovány některé klíčové prvky metodologie CLIL. Nelze tvrdit, že jde o prvky specificky CLILové, naopak. Jde o metody, které dobří učitelé používají i v monolingvním vyučování. V hodinách CLIL jsou zásadní podmínkou pro to, aby CLIL skutečně naplnil potenciál, který má, a současně aby žáci CLIL výuku zvládli. Na těchto metodách bude kapitola ilustrovat výzkumy, které přináší.

 

Od doby, kdy byl CLIL zaveden jako zastřešující termín pro určitou metodologii, byla publikována řada nezávislých studií zaměřených na jednotlivé složky výzkumu v CLIL: cizí jazyk, obsahovou složku i kognitivní a afektivní rovinu.

Je složité hodnotit celkový přínos CLILu a obdobných přístupů nebo je mezi sebou srovnávat; přispívá k tomu především různorodost kontextů, od makroskopických, např. celkové vzdělávací politiky státu, kde výuka probíhá, složení populace, různých forem implementace CLILu až po konkrétní podmínky související s jednotlivými vyučovacími hodinami, např. časovou dotaci věnovanou předmětu, vybavení školy, osobnost učitele, používané pomůcky, metody. V této kapitole si ve stručnosti ukážeme, jak se vyvíjely postoje k vyučování nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka. Úmyslně tentokrát nepoužíváme termín CLIL, protože byl zaveden až na sklonku 20. století.

Loga