Implementace CLILu
do české školy

16.3 ZŠ Hanspaulka v Praze 6

Příklad dobré praxe č. 3

 

Program ROKOKO na základní škole Hanspaulka v Praze

Realizátor a autor: Mgr. Alena Popelová
Anotace: Škola přistoupila k implementaci CLILu formou rozvoje komunikačních kompetencí (ROKOKO) v anglickém jazyce v nejazykových předmětech. Zavedením CLILu zamýšlí posílit komunikační dovednosti v anglickém jazyce prostřednictvím cizojazyčných aktivit v některých předmětech. Zároveň chce využít didaktiky cizích jazyků k aktivizaci žáků pro daný nejazykový předmět.

  

Kontext školy

Základní škola má přibližně 450 žáků, 2. stupeň ZŠ je poznamenán odlivem části nadaných a pracovitých žáků na okolní osmiletá a šestiletá gymnázia, přesto zde zůstávají žáci s celou škálou studijních předpokladů. V řadě tříd se vzdělávají žáci se specifickými potřebami učení, včetně integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím plánem. Tato výuka je realizována zejména díky práci asistentek učitele, jejichž počet se bohužel v roce 2011/2012 z ekonomických důvodů redukoval. Škola se nachází ve vilové čtvrti, rodiče se o školu velmi zajímají.

  

Východiska

Pro CLIL se škola rozhodla díky posílené výuce anglického jazyka, která se realizuje zejména v nižších ročnících. Na 1. stupni ZŠ již čtvrtým rokem probíhá v některých třídách EATS (English Across The Subjects) čili výuka některých předmětů (Vv, Hv, Př) anglickým rodilým mluvčím v přítomnosti třídního učitele – tento program mají žáci od 1. ročníku a rodiče za něj připlácejí.

Povinná výuka anglického jazyka začíná ve 3. ročníku. Na 2. stupni ZŠ mají žáci 2–3 povinně volitelné předměty, mezi kterými je kromě anglické konverzace ještě jazyk německý, italský a dále nepovinně volitelný francouzský jazyk. V anglickém jazyce žáci na konci 2. stupně dosahují různé výstupní úrovně v rozmezí A2–B1 dle SERR, žáci s vyšší úrovní se setkávají s angličtinou výraznou měrou mimo školu, např. v rámci minimálně půlročních pobytů v zahraničí. Ve škole studuje i několik cizinců, jejichž mateřštinou je povětšinou ruština (angličtina je pro ně dalším cizím jazykem), a kteří se úspěšně učí česky.

 

Cíle

Cílem školy je, aby žáci v anglickém jazyce v rámci jednoho až dvou nejazykových předmětů v CLILu:

 • využívali cizojazyčné výukové materiály,
 • shrnuli výsledky pokusu/projektu a dovedli je vysvětlit,
 • pracovali podle jednoduchého cizojazyčného návodu,
 • popsali graf, schéma, tabulky, náčrtky aj.,
 • byli schopni účastnit se diskuze (rovina porozumění) na odborné téma.

CLIL cíle plní funkci určitého doplnění v rámci ROKOKO programu. Tyto cíle a výstupy nebrání nejazykovým výstupům (nejsou realizovány na jejich úkor).

 

Realizace – postup a metody

Vedení školy

 • zmapovalo jazykové možnosti učitelů neangličtinářů na 1. a 2. stupni,
 • rozšířilo technické zázemí školy pro multimediální výuku,
 • nabízí možnost hospitací do hodin, ve kterých se aplikuje CLIL (zajistí suplování za ty, co mají náslechy),
 • podporuje spolupráci angličtinářů a neangličtinářů (uskutečněný workshop CLIL na výjezdu pedagogického sboru),
 • nadstandardní práci učitelů ohodnocuje finančně i poskytnutím kvalitního zázemí (prostorového i časového),
 • nadále vyhledává možnosti finančního ohodnocení práce navíc,
 • informuje rodičovskou obec a veřejnost v obci.

 

Učitelé angličtináři a učitelé odborných předmětů s jazykovou způsobilostí B2 dle SERR a více

 • doplnili ŠVP o rozšíření v rámci CLILu na základě rozvoje komunikačních kompetencí v anglickém jazyce v nejazykovém předmětu, které není pro učitele závazné, ale doporučené,
 • jazykově způsobilí neangličtináři a učitelé s aprobací Aj a jiného předmětu zrealizovali vzájemné hospitace na hodinách s ROKOKO,
 • implementovali program ROKOKO do ŠVP dle aktuálních možností žáků a jejich vyučujících v rámci dotčených předmětů,
 • kontinuálně rozvíjejí své jazykové kompetence, využívají výukové metody podněcující aktivitu žáka v předmětu a neustále ho vybízejí ke komunikaci v cizím jazyce. 

 

Využívané postupy a metody v rámci programu ROKOKO:

 • organizační instrukce zadávat v anglickém jazyce,
 • využívat výukových materiálů v anglickém originále,
 • některé očekáváné výstupy, které jsou zahrnuty v ŠVP, vyžadovat v anglickém jazyce (protokol o pokusu, shrnutí výsledku, popis grafu atd.),
 • přiměřeně využívat code-switching, přitom však může dominovat český jazyk.

 

Využité zdroje, pomůcky a způsob jejich využití

Při výuce s ROKOKO jsou dobrým pomocníkem multimédia, zejména výukové materiály, videa, prezentace a interaktivní programy, které jsou na internetu běžně zastoupeny v anglickém jazyce a jsou vytvořené rodilými mluvčími.

Nezanedbatelná je příprava na hodiny s ROKOKO a jejich plánování. Odborné informace nejazykového předmětu se třídí a vybírají se z nich zásadní koncepty, které jsou následně provázány s cizím jazykem a doplněny o scaffolding (zjednodušené kroky, jak zvládnout danou CLIL aktivitu). Plánuje se také sestavování slovníčků a osvětlování větných struktur pomocí plakátů. Cílem všech učitelů je, aby u žáků došlo k osvojení cizího jazyka (často neuvědomělému) ve výuce zaměřené na téma daného oboru.

Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné žádné česko-anglické CLIL učebnice, učebními materiály jsou z velké části pracovní listy, které jsou vytvářeny učitelským týmem.

Z lidských zdrojů využívá škola 3 vyučující z 1. stupně ZŠ, které prošly dostatečnou jazykovou průpravou.

Strategií školy je nestavět vzdušné zámky, ale dát prostor těm učitelům, kteří mají možnost a chuť rozšířit výuku prostřednictvím programu ROKOKO.

 

Reflexe sledovaného postupu

V roce 2010/2011 proběly dva projektové dny zaměřené na CLIL. Při jednom z nich se uskutečnilo team-teaching. Z některých aktivit byli žáci hodnoceni známkou do předmětu anglický jazyk. V současné době na škole program ROKOKO probíhá sporadicky. Realizují ho učitelé, kteří kromě anglického jazyka vyučují i jiné předměty (Ch, Vz, Tv), v nichž občasně využívají CLIL aktivity.

 

Shrnutí a zhodnocení kvality

Program ROKOKO není dosud v hojné míře implementován do ŠVP. Při konzultaci v rámci pedagogického sboru škola naráží na různé výhrady:

 • mnoho práce navíc; není jistý zdroj financování,
 • důležitější je rozvíjet komunikační kompetence českého jazyka,
 • škola je předimenzována projekty, nutné je zkvalitňovat a ne přibírat další,
 • nenašel se z řad učitelů ROKOKO koordinátor týmu učitelů CLIL,
 • je možné, že někteří rodiče budou v CLIL hledat důvod neúspěchu v daném předmětu,
 • ozývají se obavy, co bude škola dělat v případě odchodu učitele pracujícího CLILem, nebo i při jeho kratší nepřítomnosti,
 • nechceme spojovat výstupy předmětů s cizím jazykem ve vyšší míře z důvodu ochrany žáků, kteří se stěhují a mění školu.

Proto škola nemá v plánu zavádět v následujících letech tzv. hard CLIL do ŠVP jako propojení očekávaných výstupů (nevznikne nový integrovaný předmět). Roli CLILu vnímá jako určité rozšíření a podporu výuky cizího jazyka prostřednictvím rozvoje komunikačních kompetencí, které nejsou závazné (v ŠVP uvedeny jako nadstavbové). 

Při ROKOKO škola netestuje jazykovou složku, ale poskytuje zpětnou vazbu žákům (1× za rok CLIL den). Prostřednictvím dotazníků (2× za rok) zjišťuje zpětnou vazbu od žáků/rodičů.

Škola očekává, že po pěti letech ověřování program ROKOKO vyhodnotí. Při dosažení velmi dobrých výsledků zavede silnější formu CLILu (bude záležet na personálním obsazení pedag.sboru).

Loga