Implementace CLILu
do české školy

Výroba a doprava pomerančového džusu

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: zeměpis
Jazyk: německý
Název prac. listu: Orangensaft
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Ročník: 9.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

Obsahové

  

Cíle

Pochopit mechanismus výroby a transport džusu.

Výstupy

Žáci na základě vlastních domněnek a znalostí odpovědí na otázky ohledně spotřeby a výroby pomerančového džusu ve vstupním dotazníku.

Žáci porovnají své odpovědi s faktickými informacemi (podle encyklopedie či učebnice).

Žáci si na základě čtení s porozuměním porovnají jednotlivé kroky výroby džusu, najdou rozdíly a doplní si nové informace.

Žáci vytvoří pracovní postup výroby džusu a jeho transportu do obchodu podle popisu na obale pomerančového džusu.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Žáci lokalizují na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.

Jazykové    

Cíle

Vyjádřit hypotézu a reálnou informaci.

Popsat postup v logické návaznosti.

Porozumět jazyku, např. na etiketách zboží.

Vytvořit prezentaci k tématu.

Výstupy

Žáci vyjádří svůj předpoklad.

Žáci popíšou postup výroby pomerančového džusu v logické návaznosti.

Žáci připraví ve skupinách prezentaci o vzniku a transportu džusu, a to buď formou pohádky, obrázkového příběhu, nebo pantomimou.

Klíčová slovní zásoba

e Herstellung, r Frucht, e Verarbeitungstechniken,
e Ernte, pflücken, e Kiste, sortieren, auspressen,
e Schale, entziehen, zusetzen, abfüllen, r Tankschiff,
r Hafen, s Konzentrat, einlagern, weiterverarbeiten, zuführen

Rozvíjení jazykové struktury

Trpný rod, složená slova, w-Fragen

Scaffolding

Obrázky k tématu, text

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – identifikovat, vybavit si vlastní spotřebu džusu (PL/aktivita 1),

Porozumět – porovnat vlastní hypotézu a faktickou informaci (PL/aktivita 1, 3, 5),

Použít – popsat výrobní process (PL/aktivita 2)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Analyzovat – vytvořit posloupnost jednotlivých kroků výrobního procesu džusu (PL/aktivita 2, 4)

Hodnotit – posoudit vlastní práci – sebehodnocení (PL/aktivita 7)

Tvořit – vytvořit prezentaci dle zadaného tématu (PL/aktivita 4); navrhnout článek k tématu (PL/aktivita 6)

Kulturní rozdíly

Problematika zpracování a transportu ovoce do Evropy z jiných kontinentů

MV a PT

PT: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

MV: Přírodopis, Člověk a svět práce, Dramatická výchova, Výtvarná výchova, Český jazyk

Pomůcky

4 × 1 l krabice pomerančového džusu od různých výrobců, encyklopedie, učebnice nebo internet, plakáty, fixy 

1. hodina

 

1. Antworte auf die Fragen im Formular und vergleiche deine Antworten mit deinem Nachbarn und mit anderen Mitschülern.: 15 min, inter. Ž–Ž

Jedná se o vstupní úvodní aktivitu, kdy žáci odpovídají na otázky ve formuláři, poté si je porovnají ve dvojicích a i s jinými spolužáky. Následně najdou pro poslední 4 otázky v encyklopedii nebo na internetu správnou odpověď (v rámci úspory času může tyto informace poskytnout i učitel) a porovnají je se svými odpověďmi. V krátké diskusi v plénu budou informace z formuláře shrnuty.

 

2. Nehmt einen Orangensaft und beschreibt in 10 Schritten den industriellen Herstellungsprozess des Orangensaftes. Ihr könnt dabei eure eigenen Kenntnisse (auch Vermutungen) oder die Etikette auf dem Orangensaft nützen. Benutzt dabei Passivform, z. B. Die Früchte werden sortiert, die Früchte werden ausgepresst.: 20 min, inter. Ž–Ž

Učitel nechá žáky, aby se rozdělili do tří nebo čtyř skupin po čtyřech žácích. Žáci dostanou na stolek jednu krabici nebo lahev džusu a podle etikety a vlastních znalostí se žáci pokusí popsat jednotlivé kroky výrobního procesu džusu a jeho transportu do Evropy ke spotřebiteli. Žáci zapisují jednotlivé kroky do připraveného pracovního listu a tvoří jednoduché věty v trpném rodě v německém jazyce.

 

3. Lest den Text und kontrolliert den Herstellungsprozess des Orangensaftes. Bei dem Lesen unterstreicht die Verben in der Passivform und vergleicht sie mit euren Sätzen in der Tabelle in der Übung 2.: cca 10 min, inter. Ž–Ž

V návaznosti na vytvoření výrobního procesu džusu a jeho transportu do Evropy do pracovního listu si žáci přečtou text o výrobním procesu a transportu, porovnají ho se svými kroky, doplní či opraví jednotlivé kroky. Věty píšou stále v trpném rodě. Zároveň si zapisují jednotlivá slovesa v infinitivu do slovníčku, která si mohou kontrolovat s obrázkem, který ilustruje celý proces výroby džusu a zároveň zahrnuje všechna potřebná slovesa.
Aktivita je zakončena společnou kontrolou německých vět v trpném rodě týkajících se jednotlivých kroků výroby džusu. Žáci by měli mít v této fázi představu o tom, jak se vyrábí pomerančový džus a jak je transportován do Evropy.

 

 

 

2. hodina

 

4. Bereitet in den Gruppen eine Pantomime, Bildergeschichte oder ein Märchen vor. Ihr solltet mindestens die 10 Schritte der Herstellung von Orangensaft zeigen, malen oder erzählen. 45 min, inter. Ž–Ž ve skupinách nebo dvojicích

Žáci v této aktivitě prokazují znalost výrobního procesu pomerančového džusu a jeho transportu do Evropy a jako formu si volí pantomimu, obrázkový příběh s komentářem v německém jazyce nebo pohádku. Zde jsou značně podpořeny prvky dramatické i výtvarné výchovy a znalost výstavby pohádky z českého jazyka. Žáci si vytvářejí osnovu své prezentace, kulisy, malují obrázky k příběhu, pracují s hrou v roli, nacvičují prezentaci. Při přípravě prezentace využijí všechny materiály, které mají k danému tématu z předchozí hodiny.

 

 

 

3. hodina

 

4. Bereitet in den Gruppen eine Pantomime, Bildergeschichte oder ein Märchen vor. Ihr solltet mindestens die 10 Schritte der Herstellung von Orangensaft zeigen, malen oder erzählen.: cca 20 min, inter. Ž–Ž

Podle připravené formy proběhne ve třídě prezentace, na kterou má každá skupina cca 5 minut, a následně její krátké zhodnocení jak žáky, tak učitelem (hodnocena je znalost obsahu a forma prezentace). K hodnoticím kritériím patří: 1) znalost tématu – zakomponování 10 kroků výroby džusu, 2) míra splnění vybrané formy prezentace, 3) vlastní zhodnocení skupiny, přínos jednotlivých členů skupiny, rozdělení rolí atd.

 

5. Macht in Gruppen den Schlußquizz als Textpuzzle. Welche Gruppe ist die erste?: 10 min, inter. Ž–Ž

V závěru hodiny si skupiny vyzkouší kvíz o dané problematice jako soutěž. Dostanou rozstříhané a promíchané lístečky (Příloha 1 -  Textpuzzle), na kterých budou otázky a odpovědi, a mají je správně přiřadit do políček v pracovním listě v co možná nejkratším čase. Následuje kontrola tak, že se skupiny vymění a navzájem si odpovědi zkontrolují. Pokud si nejsou jisti, požádají učitele o pomoc. Učitel jim může poskytnout správné řešení.

 

6. Bereite schriftlich einen kurzen Artikel (120 bis 150 Wörter) über den Herstellungsprozess von den anderen Produkten vor, z. B. vom Kaffee oder Bier etc. Bei dem Schreiben benutze auch die Passivform.: 5 min na zadání domácího úkolu, individuální práce

Tato aktivita se zadá jako samostaná práce nebo jako domácí úkol. Žáci využijí získané vědomosti k napsání článku o výrobě jiného produktu (případně pouze o výrobním procesu jiného ovocného džusu).

Pro inspiraci: http://www.cafegourmand.ch/kaffee-herstellung.html

 

7. Deine Selbstevaluation: 10 min, individuální práce

Žáci by měli po realizaci všech aktivit dostat dostatečný časový prostor pro vlastní zhodnocení všech činností. V rámci této části je možné společně shrnout i nezbytné poznatky a připomínky k průběhu všech aktivit v rámci tématu.

HODNOCENÍ

ÚLOHA 4:
Učitel společně se žáky hodnotí vytvořené prezentace. Hodnotí se především obsahová část, a to zda žáci zahrnuli do svého výstupu 10 kroků přípravy pomerančového džusu. Hodnocení probíhá slovní formou.

 

ÚLOHA 6:
Učitel hodnotí písemný projev připravených článků, které mají zahrnovat max. 150 slov. Žáci mohou získat 20 bodů za obsah a 20 bodů za jazyk. Z jazykového pohledu hodnotí učitel splnění tématu, gramatickou stránku (trpný rod) a použití slovní zásoby. Z hlediska obsahu hodnotí správnost popisu výrobního procesu.
Procentuální přepočet bodů odpovídá následující výsledné známce:
100 % – 91 % (1)
90 % – 76 % (2)
75 % – 60 % (3)
59 % – 41 % (4)
40 % a méně (5)

 

 

ŘEŠENÍ

ÚLOHA 1:
Orangensaftmarken: Rauch, Pfanner, Hello, Jupík, Relax, Toma, Fruity, Sonny, Bravo
Ein Liter Orangensaft kostet durchschnittlich 1,20 Euro (25–50 Kronen).
Der Weg beträgt ca. 10 000 Kilometer. Von Rotterdam nach Rio beträgt er 9383,6 Kilometer bzw. 5063,4 nautische Meilen (Luftlinie).
Wie und wo wurde der Orangensaft, den du trinkst, hergestellt? – řešení této otázky je zahrnuto v úloze č. 2 a 3.
Die Orangen wachsen in Brasilien, in den USA, in Mexiko, Spanien, Indien, Italien, Iran, Ägypten, Pakistan.

 

ÚLOHA 2, 3:
Možné řešení:
1. Die Orangen werden geerntet.
2. Die Orangen werden sortiert.
3. Die Orangen werden gewaschen.
4. Die Orangenfrüchte werden ausgepresst.
5. Dann wird das Wasser dem Saft entzogen.
6. Das Konzentrat wird nach Europa transportiert.
7. Hier wird das Konzentrat eingelagert und in Fabriken transportiert.
8. In der Fabrik werden dem Orangensaftkonzentrat Wasser und Aromastoffe zugeführt.
9. Der Orangensaft wird pasteurisiert.
10. Die Orangensäfte werden in die Flaschen gefüllt und in die Läden transportiert.

 

 

CITACE

Text z pracovního listu žáka “Orangensaft – Herstellung, Transport und Konsum” byl redakčně zkrácen a volně zpracován podle textu Orangensaft – Herstellung, Transport und Konsum [cit. 2012-14-08]. Dostupný z WWW: <http://www.babuszak.mynetcologne.de/orange/herstellung.html>.

Ilustrace byla použita se souhlasem autora Mgr. Petra Špíny.

Loga