Implementace CLILu
do české školy

Teplé a studené barvy

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: výtvarná výchova
Jazyk: německý
Název prac. listu: Papiertheater
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Ročník: 9.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

Obsahové

  

Cíle

Rozlišit a použít teplé a studené barvy.

Pochopit použití teplých a studených barev při vyjadřování nálady.

Výstupy

Žáci pojmenují studené a teplé barvy.

Žáci vytvoří domněnky, kdy se tyto barvy používají, a své domněnky si ověří (podle encyklopedie či učebnice).

Žáci popíšou za pomoci teplých a studených barev umělecký obraz.

Žáci vytvoří obrázkový příběh a vyjádří pocity za pomoci teplých a studených barev.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Žáci rozliší umělecké dílo od reklamního.

Žáci rozlišují barvy.

Jazykové    

Cíle

Vyjádřit hypotézu a reálnou informaci.

Popsat příběh v časové návaznosti.

Prezentovat příběh k tématu.

Výstupy

Žáci vyjádří svůj předpoklad.

Žáci popíšou obraz – umělecké dílo.

Žáci připraví ve skupinách prezentaci příběhu za pomoci obrázků, ve které využijí teplé a studené barvy pro vyjádření pocitů.

Klíčová slovní zásoba

e Farben: rot, gelb, grün, blau, weiß, schwarz, grau, braun, rosa, violett, orange

hell, dunkel, oben, unten, vorne, hinten, in der Mitte, links, rechts, groß, klein

r Maler, s Bild, s Gemälde, s Mädchen, r Mann, passieren, unternehmen, beschreiben, vorher, zuerst, dann, danach, später, zum Schluß

Rozvíjení jazykové struktury

perfektum

hypotéza

časová posloupnost příběhu

směrová příslovce

Ich finde, …; Ich finde, dass …; Ich glaube, dass …; Meiner Meinung nach …; Ich denke, dass …; Das Kleid ist …, weil …

Scaffolding

Obrázky k tématu

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – identifikovat barvy (PL/aktivita 1, 2, 3)

Porozumět – přiřadit barvy (PL/aktivita 2, 3), porovnat vlastní hypotézu a faktickou informaci (PL/aktivita 4)

Použít – vytvořit věty s barvami (PL/aktivita 2,3)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Hodnotit – posoudit vlastní práci – sebehodnocení (PL/aktivita 5 ,6)

Tvořit – stanovit hypotézu (PL/aktivita 4), vytvořit prezentaci (PL/aktivita 5)

Analyzovat – uspořádat časovou posloupnost příběhu (PL/aktivita 5) a nového vlastního příběhu (PL/aktivita 6)

Kulturní rozdíly

Odlišné vnímání barev v různých kulturních kontextech

MV a PT

PT: Osobnostní a sociální výchova

MV: Dramatická výchova, Výtvarná výchova, Český jazyk

Pomůcky

encyklopedie, učebnice nebo internet, plakáty, fixy

1. hodina

 

1. Male die Bilder farbig aus und vergleiche sie mit deinen Mitschülern.: 10 min, inter. Ž–Ž

Jedná se o vstupní úvodní aktivitu, kdy žáci vybarví obrázky (je možné použít i větší formát obrázků v Příloze 1 – Farbige Bilder), poté si je porovnají ve dvojicích a i s jinými spolužáky. V krátké diskusi v plénu bude shrnuto, kterou barvu používali žáci nejvíce, kterou nejméně, kterou nepoužili vůbec atd.

 

2. Verbinde die Sätze und bilde weitere Beispiele.: 10 min, inter. Ž–Ž, U–Ž

Žáci tvoří věty a vymýšlejí podle jazykové struktury další příklady, které zapisují do připraveného pracovního listu. Příklady žáci přečtou nahlas v plénu.

 

3. Male die Buchstaben in warmen oder kalten Farben aus.: 10 min, individuální práce

Jde stále ještě o motivační vstupní aktivitu. Žáci si vymalují předlohu podle vlastního návrhu, viz Příloha 2 – Warme und kalte Farben. Přílohu nakopírujeme pro všechny žáky a po vybarvení vystavíme ve třídě, případně porovnáme a vyhodnotíme.

 

4. Schau dir das Bild an, welche Farben sind warm und welche kalt? Warum hat der Autor gerade diese Farben benutzt? Wie sind deine Vermutungen? Diskutiert darüber in der Gruppe.: 15 min, inter. Ž–Ž ve skupinách

Žáci v této aktivitě si ověřují znalost teplých a studených barev, identifikují je na obraze a vytvářejí domněnky, proč autor tyto barvy použil a jaké pocity mohou představovat. Doporučuji v této fázi použít mateřský jazyk, v něm budou již postaveny základy příběhu, který budou žáci vytvářet v následující aktivitě. Pokud žáci vytvoří věty v německém jazyce, mohou využít jazykovou podporu v pracovním listě, např. Das Kleid ist schwarz, weil das Mädchen traurig ist.

 

 

 

2. hodina

 

5. Papiertheater. Was geschah vor der Situation auf dem Bild und nachher?: 45 min, inter. Ž–Ž ve skupinách

Cílem této aktivity je připravit příběh, který žáci prezentují na jevišti v rámci „papírového divadla“ (Papiertheater). Žáci pracují v pětičlenných skupinách. Vymyslí společně podle obrázku příběh, rozdělí ho do pěti částí a namalují odpovídající část příběhu, přičemž použijí při malbě studené a teplé barvy, které znají z předchozí hodiny. V této aktivitě jsou značně podpořeny prvky výtvarné výchovy a znalost výstavby příběhu v časové posloupnosti. Žáci si vytváří osnovu své prezentace, malují obrázky k příběhu, pracují s hrou v roli, nacvičují prezentaci. Žáci prezentují svůj příběh v plénu, jsou jako na jevišti, stojí vedle sebe a každý drží jeden obrázek před sebou. Příběh vyprávějí v časové posloupnosti a ukazují přitom na obrázek. Každý musí říci alespoň 5 vět. Ostatní žáci poslouchají, mohou srovnávat s vlastním příběhem.

 

 

 

3. hodina

 

6. Bereite ein Bild über das letzte Wochenende mit den kalten und warmen Farben und beschreibe dein Bild.: 30 min, individuální práce, Ž–Ž

Žáci na základě znalostí (teplé a studené barvy, časová posloupnost příběhu) z předešlé hodiny nakreslí za domácí úkol vlastní obrázek za pomoci teplých a studených barev a připraví si jeho popis formou krátkého příběhu. Obrázek ve škole popisují společně se spolužáky. Prezentují v plénu nebo v menších skupinkách, ostatní žáci obraz i příběh hodnotí. V závěru hodiny diskutují žáci o splnění zadání a mohou vyhlásit i nejlepší příběh a obraz. Učitel působí jako poradce či komentátor.

 

7. Selbstevaluation: 15 min, individuální práce

Žáci by měli po realizaci všech aktivit mít dostatečný časový prostor pro vlastní zhodnocení všech činností. V rámci této části je možné společně shrnout i nezbytné poznatky.

HODNOCENÍ

Úloha 5)

Hodnocení výtvarné výchovy (pomocí bodového systému):
1) nakreslení obrazu podle předem připraveného příběhu za pomoci teplých a studených barev (5b)
2) vytvoření prezentace (5 b.)
3) předvedení prezentace (10 b.)
4) zhodnocení splnění úkolu u ostatních skupin i u vlastní skupiny (5 b.)
5) nakreslení analogického obrazu (10 b.)

 

Hodnocení německého jazyka (pomocí bodového systému):
1) znalost příslušné slovní zásoby (5 b.)
2) použití perfekta (5 b.)
3) vytvoření příběhu v časové a logické návaznosti v německém jazyce (10 b.)

Celkem: 55 bodů (dosažený počet bodů odpovídá známce)
55 b. – 50 b. (1)
49 b. – 40 b (2)
39 b. – 30 b. (3)
29 b. – 24 b. (4)
23 b. a méně (5)

 

 

ŘEŠENÍ

Možné řešení úlohy 4:
Ich finde das Kleid zu schwarz.
Das Kleid ist schwarz, weil das Mädchen traurig ist.
Das Bild ist dunkel, weil es am Abend ist.
Ich glaube, dass die Orangen sehr orange sind, weil sie die Verdauung aktivieren.
Das Armband ist golden, weil es dem Mädchen Fröhlichkeit bringt.

 

Možné řešení úlohy 5:
Eine Stunde vorher
Luisa ist 14 Jahre alt und wohnt in einem kleinen Dorf. Jetzt macht sie sich gerade auf den Weg. Heute Abend spielt sie nämlich Theater, zum ersten Mal vor richtigem Publikum. Sie hat ihre Sachen eingepackt und ist in das Auto eingestiegen. Ihre Mama hat sie zum Theater gefahren.

Fünf Minuten vorher
Luisa ist pünktlich im Theater angekommen und hat sich mit ihren Freunden getroffen. Sie hat Ronny begrüßt, ihren besten Freund und hat sich das Kostüm angezogen. Dann hat sie die Kulissen vorbereitet.

Jetzt (Bild)
Jetzt ist alles richtig vorbereitet, Weinflaschen und auch Orangen stehen auf ihren Plätzen und Luisa steht hinter dem Tisch. Mit ihrer Szene fängt das ganze Stück an. Luisa wiederholt noch einmal ihre Wörter und die letzten Zuschauer kommen. Das Stück fängt an.

5 Minuten später
„Was wünschen Sie?“ fragt Luisa. Ronny bestellt eine Flasche Wein und eine Orange. „Bitte schön“, antwortet Luisa und gibt es ihm. Sie ist ganz nervös gewesen, aber alles hat gut geklappt. Sie hat ihre erste Szene geschafft.

Eine Stunde später
Das Stück ist zu Ende. Es kommt ein großer Applaus. Jeder gratuliert Luisa und von ihrem Vater bekommt sie sogar eine Blume. Sie ist glücklich, aber auch sehr müde und freut sich schon aufs Bett.

 

 

ROZŠÍŘENÍ

Tabulka níže může sloužit jednak jako návrh možného řešení k úlohám 1 až 3, jednak může být vstupním materiálem pro další nové aktivity v rámci tématu. Učitel např. zadá zvídavým žákům projektovou úlohu, v rámci níž se pokusí zjistit, s jakými významy se pojí vybrané barvy ve vybraných kulturních kontextech. Žáci se mohou seznámit také s novým pojmem „neutrální barva“.

 

Auswirkungen von warmen – kalten – neutralen Farben:

Warme Farben
scharlach rot orange gelb gelbgrün
         
Anregend, Emotionen und Erotik fördernd Lebenssymbol  für Blut, Energie, Liebe und  Leidenschaft Macht fröhlich, aktiv, kreativ, optimistisch; Heimelige Wirkung Symbol für Licht und Sonne; Aktiviert den Verstand, die Logik, Wachheit und Fröhlichkeit Vereint die Farben der Sonne und der Natur; Aufbauend und Lernanregend
Emotionen und Sexualität anregend Anregende, blutbildende Wirkung

Mildert Fältchen, aktiviert Verdauung

Gehirn anregend Gehirn anregend

 

Kalte Farben
türkis blau indigo violett purpur
         
Meeresfarbe; Für Klarheit, Freiheit, geistige Offenheit und erfrischt Himmelsfarbe; Für Ruhe, Vertrauen, Schönheit und Sehnsucht Für Ausgleich und innere Ruhe Farbe der Mystik, Magie Kunst, Buße, Frömmigkeit. Appetitzügler

Mystisch entspannend, beruhigt überschwängliche Gefühle

Immunsystem, Haut stärkend

Schlafzimmer-Farbe

Zusammen ziehend, Haut straffend

Nerven beruhigend, schmerzstillend Fördert tiefen Schlaf

 

Neutrale Farben
grün magenta weiß schwarz
       

Naturfarbe; Für Beruhigung und Harmonie

Fördert Idealismus, Engagement, Mitgefühl.

Neutrale Farbe; Für Reinheit, Unschuld, Friede

Todesfarbe; Wachstum hemmend, Energie zurück haltend

Natürliches Antibiotikum

Emotionen ausgleichend

Sind keine Farben, haben aber Wirkung

 

Dalším možným zdrojem pro rozšiřující aktivity k tématu teplých a studených barev je teorie barev J. W. Goetha, který položil základy psychologie barev.

Užitečné odkazy:
http://www.textlog.de/goethe_farben.html
http://lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/gestaltung/farbe/systeme/goethe/

 

 

CITACE

Ilustrace v pracovním listě žáka a v příloze byly použity se souhlasem autorky Jitky Arazimové.

Loga