Implementace CLILu
do české školy

Dětská práce

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: výchova k občanství
Jazyk: německý
Název prac. listu: Kinderarbeit
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Ročník: 9.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, občanské

Obsahové

  

Cíle

Uvědomit si rozdílnost životních podmínek, zdůvodnit příčiny rozdílnosti a hledat východiska pro zlepšení.

Výstupy

Žáci porovnávají režim dne dětí u nás a ve světě (Česko × Brazílie – Úmluva o právech dítěte).

Žáci najdou shody a rozdíly v režimech dne, zjistí důvody a vyvodí příčiny vzniku dětské práce.

Žáci hledají možnosti nápravy.

Předchozí znalost z obsahu předmět

Úmluva o právech dítěte

Jazykové    

Cíle

Rozšířit si znalost slovní zásoby v dané problematice a zapojit se do problematiky.

Rozvíjet a zlepšit produktivní jazykové dovednosti (monologické mluvení, ústní interakce, psaní krátkých zpráv).

Výstupy

Žáci převyprávějí a shrnou text.

Žáci vytvoří a prezentují vlastní režim dne.

Žáci porovnají vlastní denní režim s textem, najdou rozdíly a odůvodní je.

Žáci napíšou krátkou zprávu do novin (publicistický styl).

Klíčová slovní zásoba

Alltagsprogramm, Frühstück, Essen, Hobbys, Pflichten, Freizeit, Schule, Kinderarbeit – Definition, Unterschiede, Kreislauf

Rozvíjení jazykové struktury

Präsens der Verben, Begründungssätze mit der Verbindung „weil“, Nebensätze mit der Verbindung „wenn“, odhad složenin v německém jazyce, otázky a odpovědi

Scaffolding

Obrázky k tématu, autentický rozhovor

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – identifikovat, vybavit si vlastní denní aktivity a povinnosti (PL/aktivita 1)

Porozumět – interpretovat text (PL/aktivita2), sumarizovat hlavní myšlenky textu (PL/aktivita 2a), kategorizovat denní činnosti (PL/aktivita 3a), porovnat režim dne dětí v ČR a v Brazílii (PL/aktivita 3a)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Hodnotit – kontrolovat hypotézy a řešení úkolů (PL), posoudit vlastní práci (PL/aktivita 6)

Tvořit – vytvořit krátkou zprávu pro noviny (PL/aktivita 2c, 5), realizovat prezentaci k tématu (PL/aktivita 3b)

Analyzovat – vytvořit schéma, jak jednotlivé věty denních aktivit zapadají do struktury uceleného textu a tematicky se uzavírají (PL/aktivita 4)

Kulturní rozdíly

Problematika sociálních témat – kojenecká úmrtnost a extrémní chudoba

Gramotnost a obecné vzdělávání jako základní vybavenost člověka a její odlišný stav a podpora v rozvojových státech

MV a PT

PT: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

MV: Člověk a příroda – Zeměpis

Pomůcky

 -

 

1. hodina

 

1. Was mache ich gern in der Freizeit? Was muss ich zu Hause machen (meine Pflichten)?: cca 10 min, interakce Ž–Ž, U–Ž

Učitel navodí téma hodiny a podněcuje, aby žáci říkali, co dělají ve svém volném čase a jaké povinnosti mají doma. Žáci v 1. úloze vytvoří asociogram k otázkám: Was mache ich gern in der Freizeit? Was muss ich zu Hause machen (meine Pflichten)?
Žáci pracují ve skupinách na asociogramech, které následně společně porovnají a prodiskutují.

 

2a-2b. Im folgenden Text ist die Situation des 12jährigen Sidnei aus Brasilien beschrieben. Sidnei lebt im Bundesstaat Sao Paulo und arbeitet in der Erntezeit auf einer Orangenplantage. Lest den Text und beantwortet die Fragen.: cca 25 min, interakce Ž–Ž, U–Ž


Žáci si přečtou text Interview der Journalistin Uwe mit einem Jungen auf einer brasilianischen Orangenplantage. Pracují buď ve skupinách, nebo ve dvojicích, nebo samostatně. Snaží se textu porozumět za pomoci zápisků do tabulky a za podpory učitele, který obchází žáky a vysvětluje případnou neznámou slovní zásobu. Následně mají možnost se dvakrát vystřídat ve skupinách a vyměnit si s ostatními žáky případnou neznámou slovní zásobu, nakonec se vrátí do své původní skupiny a ještě jednou celý text pročtou s porozuměním. 

Následně vypracují ve skupinách úlohu 2b, ve které pojmenují veškerá nebezpečí při trhání pomerančů, o kterých hovoří brazilský chlapec v rozhovoru. Po dokončení této úlohy proběhne společná kontrola s učitelem.

 

2c. Formuliert bitte eine Kurzmeldung für eine Zeitung, die in 50 Worten das Wichtigste des Interviews mit Sidnei zusammenfasst.: cca 10 min, individuální práce

Práci s textem uzavřou žáci samostatnou aktivitou, v rámci níž mají vypracovat krátkou zprávu pro noviny, ve které mají v počtu 50 slov shrnout nejdůležitější informace z interview. Učitel vybere napsané zprávy a vyhodnotí je jako samostatný písemný projev.

 

 

2. hodina

 

3a. Tragt in die rechte Spalte ein, wie euer eigener Tagesablauf aussieht.: cca 25 min, interakce Ž–Ž, U–Ž

Učitel v úvodu hodiny připomene téma „dětské práce“ z předchozí hodiny a interview s brazilským chlapcem. Opakování je možné provést formou brainstormingu, kdy žáci uvádějí hlavní body z interview. Téma z předchozí hodiny je možné zopakovat společným vyhodnocením krátké zprávy pro noviny, kterou žáci tvořili na konci předchozí hodiny. U této aktivity je třeba počítat s delším časovým nárokem.

Žáci samostatně vyplní údaje v tabulce, kde zaznamenávají informace o průběhu svého dne. Následně ve dvojicích prezentují svůj denní režim a porovnávají jej s režimem brazilského chlapce.

Učitel může žákům dle potřeby nabídnout jazykovou podporu:
Ich stehe um 7 Uhr auf, aber Sidnei …
Ich habe zum Frühstück …, aber Sidnei hat …
Zum Mittagessen habe ich …
In der Freizeit …
Ich möchte …
Ich möchte … werden. 

3b. Wo gibt es Übereinstimmungen, wo Unterschiede des Tagesablaufes? Wodurch sind diese Unterschiede bedingt? Bereitet eine kurze Präsentation in den Gruppen vor. Ihr könnt die Präsentation auch in eurer Muttersprache vorbereiten.: cca 20 min, interakce Ž–Ž

Žáci hledají shody a rozdíly mezi svým denním režimem a režimem vrstevníka v Brazílii. Ve skupině připraví krátkou ústní prezentaci s cílem prezentovat shody a rozdíly v denních režimech a především prezentovat hlavní důvody, které vedou k těmto rozdílům.
Následně probíhají vlastní prezentace skupin, přičemž jedna skupina odprezentuje a ostatní skupiny pouze doplní případné nové skutečnosti.

 

 

3. hodina

 

4. Kreislauf der Kinderarbeit: cca 20 min, interakce Ž–Ž, Ž–U

Žáci pracují ve skupinách. Tématem této úlohy jsou Příčiny a důsledky dětské práce. Žáci musejí spojovat věty tak, aby vytvořili ucelený text, který se tematicky uzavírá. Žáci nejprve pospojují jednotlivá souvětí a následně je vepíšou do šablony se šipkami.
Následně proběhne společná kontrola šablony a učitel podá vysvětlení k tomu, čemu žáci nerozuměli. Případně mohou i žáci vysvětlit, proč dali věty do pořadí, pro které se rozhodli.

 

5. Welche Ursachen hat die Kinderarbeit und was kann man dagegen tun? Formuliert bitte eine Kurzmeldung für eine Zeitung, die in 50–70 Worten das Wichtigste zusammenfasst und eure Meinung ausdrückt.: cca 20 min, individuální práce

V úloze 5 mají žáci prostor zformulovat příčiny vzniku dětské práce. Žáci samostatně napíšou krátkou zprávu do novin v délce 50 až 70 slov, formulují v ní možné příčiny vzniku dětské práce a navrhují možnosti zlepšení.

 

6. Deine Selbstevaluation: cca 5 min, Ž–Ž, Ž–U

V závěru hodiny proběhne jak sebehodnocení žáků, tak i společné hodnocení s ostatními žáky a učitelem. Navržené body sebehodnocení jsou v pracovním listě. Žáci hodnotí svůj vlastní výkon během uplynulých 3 vyučovacích hodin k tématu Kinderarbeit, a to buď v češtině, nebo v němčině.

Poznámka: V případě nedostatku času je možné věnovat větší objem času společnému a individuálnímu vyhodnocení tématu a psaní krátké zprávy do novin je možné zadat za domácí úkol.

HODNOCENÍ

Návrhy hodnocení žáků v rámci každé úlohy:

Úloha 1 – Hodnotíme aktivitu a přístup žáka v rámci úlohy.

Úloha 2 – Učitel sleduje žáky a jejich práci ve skupinách, opět může vyzdvihnout aktivní jedince jako v předchozí úloze. Sebehodnocení proběhne až v závěru hodiny při vyplňování tabulky a společné diskusi, kdy se učitel ptá i na hodnocení práce žáka v rámci skupiny.
Učitel ohodnotí krátkou zprávu žáků známkou. Zaměřuje se především na hodnocení písemného projevu podle zjednodušených kritérií, jako je dodržení charakteristiky textu, odstavce, logická výstavba textu, slovní zásoba a její rozsah a správnost, gramatika a její rozsah a správnost.

Úloha 3 – Po vyplnění tabulky a kontrole ve dvojicích se žáci navzájem ohodnotí, jak splnili zadanou úlohu. Učitel při tom asistuje a pomáhá s hodnocením. V rámci prezentací žáků může učitel hodnotit její logickou výstavbu, splnění zadání a použité jazykové prostředky.

Úloha 4 – Učitel hodnotí hlavně logické vyřešení úlohy, může ohodnotit pochvalou např. první tři žáky.

Úloha 5 – Nejprve žáci ohodnotí práci svého spolužáka a sledují, zda bylo splněno zadání, všímají si i jazykové stránky. Poté ohodnotí učitel jednotlivé práce známkou a vysvětlí případné rozdíly hodnocení.

Úloha 6 – Žáci vyplní tabulku samostatně, poté diskutují ve dvojicích, ve skupinách a nakonec v plénu. Během diskuse si mohou tabulku ještě doplňovat.

 

 

ŘEŠENÍ

2a

  Vormittag Nachmittag Abend
Schule nein nein nein
Arbeit

ja
Plantagenarbeit

ja
Plantagenarbeit

ja
Plantagenarbeit,
manchmal Fußball spielen

Freizeit

in der Woche keine Freizeit, oft müde sein
am Wochenende – oft Fußball spielen

in der Woche keine Freizeit, oft müde sein
am Wochenende – oft Fußball spielen

in der Woche keine Freizeit, oft müde sein
am Wochenende – oft Fußball spielen

 

2b
Der brasilianische Junge spricht von Bienen- und Schlangengefahr.

 

4
Wenn Kinder den ganzen Tag arbeiten müssen, haben sie keine Zeit für die Schule.
Wenn Kinder keine Zeit für die Schule haben, lernen sie nicht Lesen, Schreiben, Rechnen.
Wenn sie nicht lesen, schreiben, rechnen können, kann jeder sie betrügen.
Wenn diese Kinder später eine andere Arbeit suchen, bekommen sie nur schlecht bezahlte Arbeiten.
Wenn sie nur eine schlecht bezahlte Arbeit finden, verdienen sie nicht viel.
Wenn diese Kinder selber einmal Kinder haben und dann nicht das Lebensnotwendige kaufen können, haben sie nicht genug Geld, um das zu kaufen, was sie zum Leben brauchen und müssen diese dann auch wieder arbeiten.

 

 

ROZŠÍŘENÍ

Žáci mohou na internetu najít další příklad dětské práce ve světě:
http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnsfilmpdfquestions_140.pdf
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=&sid=&id=136&idArt=1729
http://www.lidovky.cz/pro-olympiadu-v-cine-je-zneuzivana-detska-prace-fr8-/ln_zahranici.asp?c=A070613_085212_ln_zahranici_vvr

Nebo mohou hledat kampaně proti dětské práci ve světě:
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=665
http://www.stopdetskepraci.cz/

 

 

CITACE

Text Interview der Journalistin Uwe mit einem Jungen auf einer brasilianischen Orangenplantage byl volně zpracován podle textu uvedeného v Samsolidam Nr. 42, Okt. ’96 a na WWW: http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/.

Foto je použito z archivu autorky.

Loga