Implementace CLILu
do české školy

Planeta Země ve sluneční soustavě

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: fyzika, zeměpis
Jazyk: anglický
Názvy prac. listů: Our Planet (1), The Layers of the Earth (2), The Movements of the Earth (3)
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Pilotováno v ročníku: 9.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů

Obsahové

  

Cíle

Osvojit si základní poznatky o Zemi jako vesmírném tělese, o jejím složení a pohybech.

Vymezit pojmy: sluneční soustava, tvar Země, zemské sféry (litosféra, hydrosféra, atmosféra), otáčení Země kolem vlastní osy, obíhání Země kolem Slunce, střídání ročních období, Měsíc.

Výstupy

Žák objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet.

Žák zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.

Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů.

Žák rozliší a porovná složky a prvky přírodní sféry a jejich vzájemnou souvislost.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Pojmy: magnetické a gravitační pole Země, zeměpisné a magnetické póly Země

Jazykové    

Cíle

Osvojit si důležité fyzikální a geografické termíny v angličtině a aktivně je používat v konkrétních situacích.

Číst s porozuměním vhodně přiměřené texty, osvojit si práci s anglickým textem.

Zafixovat si užití určitého členu s názvy jednotlivin (the sun, the moon, the Earth).

Výstupy

Žák na základě porozumění textu odpovídá na otázky v pracovním listě.

Žák užívá slovní zásobu obsahující fyzikální a geografické termíny a užívá ji v konkrétní situaci.

Žák používá určitý člen s názvy jednotlivin.

Žák v konkrétní situaci používá přítomný čas prostý.

Klíčová slovní zásoba

The Earth, Solar system, our planet, the Moon, movement, to orbit, satellite, rotation, revolution, lithosphere, hydrosphere, atmosphere

Rozvíjení jazykové struktury

Using articles: the Moon, the Earth

Making opposites

Using verb tenses: Past simple, present perfect

Scaffolding

Multimediální podpora výuky: http://www.youtube.com/watch?v=gPPnifA7Yh0&NR=1

Zveřejnění řešení jednotlivých úkolů z PL na tabuli po celou dobu vyučovací hodiny

Organizační formy

frontální / práce ve skupině 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Porozumět – interpretovat text vlastními slovy (PL I/aktivita 1, 2), (PL II/aktivita 1, 2), (PL III/aktivita 1, 2), usuzovat, vyvozovat závěry o poloze severního a jižního magnetického pólu (PL II/aktivita 6)

Aplikovat – využít nabyté informace na provedení úkolu (PL II/aktivita 4)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Analyzovat – rozlišit planety od Země (PL II/aktivita 3), rozlišit a srovnat magnetické a gravitační pole (PL II/aktivita 5), analyzovat polohu severního a jižního magnetického pólu (PL II/aktivita 6)

Hodnotit – zjišťovat, monitorovat, posuzovat řešení žáků (společné diskuse na konci hodiny)

Kulturní rozdíly

 -

MV a PT

-

Pomůcky

PC učebna, internet

Pracovní list je určen pro aktivity žáků v jedné vyučovací hodině. Vzhledem k rozsahu materiálu je možné, že diskuse bude probíhat v další hodině; rovněž lze navázat zadáním individuálních referátů na stejné téma.

 

1. Motivace – watching video: cca 5 min, interakce U–Ž

Učitel krátce žáky motivuje (např. prostřednictvím některého z videí na YouTube, na adrese uvedené níže nebo prostřednictvím jiného vhodného dokumentu) a zjišťuje popř. i vstupní vědomosti týkající se daného tématu, s nimiž žáci přicházejí do výuky. Může klást otázky v cizím jazyce, aby žáky na hodinu s AJ připravil.

Video clip: http://www.youtube.com/watch?v=gPPnifA7Yh0&NR=1

 

2. Our planet: cca 5 min, interakce Ž, U–Ž

Žáci si přečtou text v angličtině (I. Our Planet, 1. Reading) z pracovního listu. Učitel si otázkami ověří, zda textu všichni žáci porozuměli a jaké informace si z něj zapamatovali. Otázky může učitel klást v angličtině a odpovědi žádat též v angličtině.

Učitel pak nechá žáky pracovat ve dvojicích na úkolech 1a)–d) a úkolu 2. části I. pracovního listu. Přitom s nimi diskutuje o výsledcích práce a případně nechá proběhnout krátkou diskusi i mezi jednotlivými dvojicemi. Pomáhá s angličtinou, žáci mají k dispozici i slovník.

 

3. Getting to know planets: cca 30 min, interakce Ž–Ž

Stejně jako v části I. Our Planet může učitel postupovat i u zbylých úkolů v částech II. The Layers of the Earth a III. The Movements of the Earth pracovního listu. Jestliže máme k dispozici počítačovou učebnu, pro odpovědi mohou žáci využít internetové odkazy, např. z http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%E8n%ED_soustava#Merkur. (Nadanějším žákům může učitel připravit odkaz na webové stránky přímo v angličtině.)

Výsledky, k nimž žáci vždy dospějí při řešení každého z úkolů, jsou zveřejněny např. na interaktivní tabuli a prodiskutovány (bezprostředně, na konci hodiny nebo příští hodinu).

 

4. Zpětná vazba: cca 5 min, interakce U–Ž

V závěru hodiny lze se žáky diskutovat o tom, co považovali ve výuce za nejzajímavější a co např. za nejobtížnější při řešení úkolů v pracovním listě a jaké případné problémy by rádi řešili z dané problematiky v dalších hodinách. Na konci celé učební jednotky použijeme Anketní lístek (viz hodnocení) k žákovské sebereflexi.

HODNOCENÍ

Pro hodnocení žáků se nejlépe v daném případě hodí vyhodnocení výsledků, kterých žáci dosáhli při řešení úkolů uvedených v  pracovním listě.

Anglický jazyk:

  • porozumění čtenému textu v I., II., III. prac. listě
  • produkce vět o planetě Zemi a sluneční soustavě ve cv. 2 z prac. listu III.

Oborové dovednosti:

  • cvičení 2, 3, 4, 5, 6 z II. The Layers of the Earth

Procedurální dovednosti:

  • práce ve dvojici, skupině při odpovídání na otázky I. Our planet
  • aktivní diskuse k dané problematice v ČJ nebo AJ

Je vhodné žákům rozdat na konci celé učební jednotky anketní lístek, který zjišťuje náročnost hodiny z hlediska obsahové a jazykové složky.

Anketní lístek

Při práci s tímto materiálem jsem

  1. se dozvěděl(a) nové informace
  2. se naučil(a) nová anglická slova
  3. získala nové jazykové dovednosti
  4. pouze zopakoval(a) to, co už umím
  5. pracoval(a) netradičně / jiným způsobem
Nejvíc se mi líbilo:
Nejméně se mi líbilo:    
Jazyková obtížnost materiálu – vyber: snadné / středně těžké / těžké
Užitečnost materiálu – oznámkuj:  1  2  3  4 5

 

 

ROZŠÍŘENÍ

Velmi vhodným úkolem pro prohloubení učiva u žáků je aktivita zapojující pohyb – Running dictation (více o „Běhacím diktátu“ v kapitole Aktivity vhodné pro CLIL), která pracuje s texty o jednotlivých planetách. Učitel je může předem adaptovat z internetových zdrojů, např. námi uvedených pod citacemi.

Aktivita se realizuje ve dvojicích. Každá dvojice má přidělenu jednu planetu. Cílem je zaznamenat co možná nejvěrněji popis dané planety, tj. informace obsažené v textu. Vždy jeden s žáků je připraven zapisovat, druhý z dvojice vybíhá ke krátkému textu, který je zavěšený na libovolném místě ve třídě (učitel dbá, aby byly v přibližně stejné vzdálenosti). Žák se snaží větu, frázi nebo delší úsek z textu o planetě zapamatovat a vrací se, aby ji nadiktoval spolužákovi. Vyhrává ta dvojice, která má celý text správně zaznamenaný. Na konci je fáze prezentační, kde dvojice zpaměti rekonstruuje text a popisuje planetu ostatním žákům, kteří si dělají poznámky. Aktivitu můžeme ztížit nebo prodloužit tím, že dvojice necháme zaznamenat všechny planety (bez prezentační fáze).

Účelem této aktivity je provázat obsahovou a jazykovou složku výuky, procvičit pravopis angličtiny, paměť a také poslech s porozuměním na jedné straně a ústní produkci (srozumitelnou výslovnost) na straně druhé. Aktivita se u žáků velmi osvědčila díky prvku soutěživosti.

 

 

ŘEŠENÍ

I.

1.
a) Žáci odpoví podle svých znalostí, mohou samozřejmě využít ilustrativní obrázek.
b) Země se kolem své osy otočí 365krát (přibližně) za dobu (jeden rok), kdy oběhne jednou kolem Slunce
c) Obíhají kolem Slunce po elipsách (málo odlišných od kružnice) a současně se otáčejí kolem svých os. Měsíc se pohybuje po elipse kolem Země a současně se otáčí kolem vlastní osy. Doba jednoho otočení kolem vlastní osy je u Měsíce stejná jako doba oběhu Měsíce kolem Země, takže Měsíc je k Zemi přivrácen stále stejnou částí svého povrchu.
d) Země má přibližně kulový tvar (přesněji řečeno Země je z hlediska tvaru tzv. geoid).

2.
První část: žáci doplní všude určitý člen the. Druhá část: 1a), 2c), 3b)

 

II.

4.
litosféra: kyslík (oxygen), křemík (silicon), hliník (aluminium)
hydrosféra: kyslík, vodík (hydrogen), sodík (sodium), resp. chlór (chlorine)
atmosféra: dusík (nitrogen), kyslík, argon (argon)

5.
Podobnosti: Magnetické i gravitační pole mají silové účinky, nejsou přímo pozorovatelná, magnetické i gravitační pole se zmenšuje s rostoucí vzdáleností od tělesa.
Rozdíly: Gravitační pole je kolem všech těles a působí na všechna tělesa, magnetické pole je pouze kolem některých těles a působí jen na některá tělesa, prostřednictvím gravitačního pole se tělesa pouze přitahují, prostřednictvím magnetického pole se mohou (některá) tělesa přitahovat, ale také odpuzovat.

6.
Severní magnetický pól Země leží v blízkosti jižního zeměpisného pólu a jižní magnetický pól v blízkosti severního zeměpisného pólu.

 

III.

1.
full circle – celý kruh, celý oběh; result – výsledek; heat – teplo; receive – přijmout, přijímat; part – část; movement – pohyb, hnutí, přesun.

 

 

REFLEXE

Pracovní listy byly pilotovány v devátém ročníku ZŠ a v kvartě víceletého gymnázia. Pracovní listy jsou tak již přizpůsobeny práci žáků v jedné vyučovací hodině a způsob zpracování úkolů pro žáky též reflektuje výše zmíněnou pilotáž.

V anketním lístku žáci zaznamenali tyto informace:
Nejvíce se mi líbilo: informace, část v ČJ, Our planet, Layers, video,otázky na planety, Aj
Nejméně se mi líbilo: obtížná AJ, Movements, II/4, čtení, Layers, práce pouze ve dvojici

Při práci s pracovním listem byli žáci velmi aktivní a vzájemně spolupracovali. Obsah pracovního listu byl pro ně velmi zajímavý i proto, že logicky propojuje vzdělávací obsah fyziky i zeměpisu, jejich jazykové poznatky a dovednosti a uplatňuje názornost ve výuce (ilustrativní fota planet).

Pilotní hodina byla provedena ve třídách s posílenou výukou cizích jazyků. Pokud bude materiál uplatněn v kolektivu žáků s nižší úrovní jazykových dovedností, je možno jej redukovat nebo rozdělit do dvou hodin, přičemž každé části může předcházet příprava slovní zásoby (na plakátu) a naopak následovat prohloubená fáze kontroly a diskuse. Rovněž se jeví vhodné na materiál vhodným způsobem navázat i v dalších hodinách, aby došlo k upevnění dovedností a jazykových znalostí. Je-li ve škole vhodná personální situace, je výhodné navázat v jiném předmětu (anglický jazyk, zeměpis apod.) a tím žákům demonstrovat komplexnost vzdělání.

 

 

CITACE

[cit. 2012-06-09]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:

Solar system
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_System_size_to_scale.svg

Earth
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg

Saturn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saturn-cassini-March-27-2004.jpg

Mars
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mars_Hubble.jpg

Merkur
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mercury-real_color.jpg

Venus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Venuspioneeruv.jpg

 

Užitečné odkazy:

[cit. 2012-06-09]. Dostupné z WWW:
http://observatory.cz/static/Encyklopedie/

[cit. 2012-06-09]. Dostupné z WWW:
http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth

Loga