Implementace CLILu
do české školy

Korálové útesy

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: přírodopis, zeměpis
Jazyk: anglický
Název prac. listu/ů: Coral Reefs
Min. jazyková úroveň žáků: A1+
Pilotováno v ročníku: 7.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

Obsahové

  

Cíle

Popsat způsob života korálů a životní nároky korálů.

Objasnit význam korálových útesů a jejich světové rozšíření.

Vyjmenovat živočichy žijící v korálových útesech.

Popsat faktory, které ohrožují korálové útesy.

Výstupy

Žák popíše způsob života korálů.

Žák objasní souvislost mezi životními nároky korálů a rozšířením korálových útesů.

Žák vyjmenuje alespoň 5 živočichů žijících v korálových útesech.

Žák zakreslí do mapy světa oblasti výskytu korálových útesů.

Žák pracuje s atlasem světa a najde v něm požadované informace.

Žák zdůvodní význam korálových útesů pro člověka.

Žák posoudí největší nebezpečí pro korálové útesy.

Žák navrhne, jak on sám může pomoci zamezit ničení korálových útesů.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Termíny plankton a ekosystém, rozlišení podnebných pásů, orientace v mapě světa, znalost označení korálových útesů.

Jazykové    

Cíle

Ukázat žákům, že mnohé české odborné výrazy jsou odvozeny z anglických výrazů.

Procvičit se žáky užívání vazby like a don´t like.

Procvičit se žáky tvorbu superlativu krátkých adjektiv.

Podpořit žáky ve vyjadřování zkušeností a názorů v cizím jazyce.

Výstupy

Žák identifikuje české odborné výrazy odvozené z angličtiny.

Žák pracuje s odborným cizojazyčným textem a najde v něm požadované informace.

Žák správně užívá 3. tvaru stupňování příslovcí při lokalizaci korálových útesů.

Žák přiblíží téma ochrany korálových útesů.

Klíčová slovní zásoba

Coral, coral reef, colony, plankton (singular: plankter), ecosystem, tropical, subtropical, calcium carbonate, pollution, oil accident, global warming, clown fish, shrimp, starfish, octopus, shark, turtle, Africa, Australia, Indonesia, Central America.

Rozvíjení jazykové struktury

Compound nouns (Calcium carbonate, global warming, coral reef). Verbs with dependent preposition (created by, built from, belong to, protect from). Verbs (like × don´t like). The use of superlative with short adjectives (the biggest, the nearest, the oldest, the largest, the best). Numbers (thousand, million, many, most).

Scaffolding

Odborný text s mapou a obrázky, atlas světa – jakékoliv vydání, v němž jsou vyznačeny korálové útesy na mapě světa a na mapě Evropy, příloha 2 – help (slovní zásoba), fotografie korálů, fotografie a schémata promítaná na interaktivní tabuli při úvodní motivaci a při učitelově demonstraci a vysvětlování, dvojjazyčný slovník, nová slovní zásoba na interaktivní tabuli po celou vyučovací hodinu.

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / jiná 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – vybavit si při práci se zdrojovým textem způsob života korálů (PL/aktivita 2), poznávat živočichy korálových útesů (PL/aktivita 4)

Porozumět – zdrojovým textem a atlasem ilustrovat souvislost mezi životními nároky korálů a jejich rozšíření, zakreslit místa do mapy (PL/aktivita 2, 3)

Aplikovat – užívat vazby like a don´t like (PL/aktivita 3)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Analyzovat – rozlišovat požadované informace v odborném textu a atlasu světa (PL/aktivita 2)

Hodnotit – posoudit význam korálových útesů, ohrožující faktory (PL/aktivita 5, 6)

Tvořit – navrhnout způsob zamezení ničení korálových útesů (PL/aktivita 6)

Kulturní rozdíly

V anglicky mluvících zemích se:

a) vzdálenost udává nejen v kilometrech, ale také v mílích;
b) čárkou oddělují tisíce od stovek (např. 2,600 kilometers);
c) místo desetinné čárky využívá tečka (např. 0.3 centimeters);
d) k měření teploty používá nejen stupnice Celsia, ale také stupnice Fahrenheita.

MV a PT

Environmentální výchova (význam a ohrožení korálových útesů – lokální i globální vlivy, role států, které se nenacházejí u moře)

Pomůcky

Interaktivní tabule s připojením k učitelskému PC (PC s instalovaným softwarem pro interaktivní tabuli a s připojením k internetu) 

1. Úvodní motivace žáků: 3 min., interakce U–Ž

Učitel seznámí žáky s tématem hodiny pomocí fotografií promítaných na interaktivní tabuli (Příloha 1). Učitel pokládá jednoduché otázky, žáci mohou odpovídat česky, učitel ovšem opakuje jejich výroky anglicky, tak aby se žáci seznámili s pojmy „coral“ a „coral reef“.

Příklady učitelových otázek:

What can you see in the pictures?
Have you ever watched coral reefs in a documentary (film)?
Have you ever seen coral during your holiday? In which country?
Would you like to swim or dive near coral reefs?

Učitel seznámí žáky s cílem hodiny: To learn more about coral reefs – about their structure, life, about their importance for people, about the most beautiful places in the world …

 

2. Samostatná práce žákovských dvojic s pracovním listem: max. 12 min., interakce Ž–Ž

Každá dvojice vyplňuje jeden pracovní list. K dispozici má atlas světa a zdrojový článek o korálových útesech, případně anglicko-český slovník. V první fázi žáci zpracovávají pouze úkoly č. 1–3 (rychlejší dvojice žáků také úkoly č. 4 a 5). Pokyny pro práci, stejně jako nejobtížnější slovíčka, jsou promítnuty na interaktivní tabuli po celou dobu práce žáků.

 

3. Společná kontrola odpovědí (úkoly 1–3) v pracovním listě: 10min, interakce U–Ž, doplňující výklad učitele

Vybraní žáci čtou nahlas jednotlivé otázky v pracovním listě spolu se správnými odpověďmi. Úkol č. 3 je zkontrolován pomocí mapy na interaktivní tabuli – vybraní žáci dokreslí do mapy požadované údaje.

Učitel opakuje, jaké jsou životní nároky korálů, pomocí otázek: What corals like? What they don´t like? Žáci odpovídají celou větou. Učitel dále demonstruje pomocí fotografií na interaktivní tabuli (nebo přímo na přírodninách, jsou-li k dispozici), jak vypadá kolonie korálů.

 

4. Křížovka zaměřená na živočichy žijící v korálových útesech: 4 min., interakce U–Ž

Učitel vysvětlí, že korálové útesy jsou důležité mj. proto, že jsou domovem mnoha jiných živočichů. Celá třída společně vyplňuje křížovku promítanou na tabuli (Příloha 5). Učitel klade otázky v angličtině (pouze názvy zvířat nebo návodné otázky – podle schopností žáků), odpovědi v křížovce jsou v češtině.

Tajenka křížovky: Žahavci

 

5. Demonstrace: 3 min interakce U–Ž 

Učitel s pomocí fotografií na interaktivní tabuli demonstruje a česky vysvětluje, proč korál patří mezi žahavce, popisuje, jak korál získává potravu pomocí žahavých buněk.

Učitel hovoří o dalších významech korálových útesů (1. Ochrana pobřeží před příbojem, 2. Lov a sběr živočichů je obživou pro mnoho lidí, 3. Živočichové korálových útesů jsou potravou pro mnoho milionů lidí žijících i ve vnitrozemí).

 

6. Diskuse: 6 min., interakce Ž–Ž

Žáci diskutují o nebezpečích, která mohou korálové útesy ohrozit. Která z nebezpečí jsou největší? Která působí trvale? Která z nich mohou žáci ovlivnit? Žáci si mohou v průběhu diskuse činit poznámky do pracovního listu.

 

7. Samostatná práce žáků: 5 min., individuální práce Ž

Každý žák samostatně doplňuje chybějící údaje v českém shrnujícím textu (úkol č. 6). Žáci odevzdají doplněný text ke kontrole učiteli.

 

8. Závěr hodiny: 2 min., interakce U–Ž

Učitel vyzve žáky, aby v pracovním listě našli co nejvíce odborných výrazů, které jsou podobné českým výrazům. Žáci říkají výrazy v angličtině.

Učitel uzavírá hodinu a zadává nepovinné domácí úkoly:
1. Na internetu najít a poslat fotografie živočichů žijících v korálových útesech nebo fotografie z Velkého bariérového útesu nebo fotografie a jména jiných mořských žahavců.
2. Sestavit křížovku z nových slov, která se žák během hodiny naučil.

HODNOCENÍ

Hodnocení přírodopisu:

 1. Slovní průběžné hodnocení – v aktivitě č. 2 a 3 (při vyplňování pracovního listu a při jeho kontrole – zejména na konci aktivity č. 3 učitel otázkou zjišťuje, jak úspěšné byly jednotlivé dvojice) a v aktivitě č. 6 učitel hodnotí návrhy žáků.
 2. Konečné hodnocení známkou – učitel vybere text doplněný žáky v aktivitě č. 6 a po skončení hodiny jej oznámkuje.
 3. Hodnocení nepovinného domácího úkolu (fotografie zvířat) známkou.
 4. Úroveň osvojení znalostí pomocí testu nebo jiných aktivit na konci tematického celku.

 

Hodnocení anglického jazyka:

 1. Hodnocení nepovinného domácího úkolu (křížovka) známkou.

 

 

ŘEŠENÍ

Pracovní list do dvojic

 1. 1a: animals, 1b: in a colony, 1c: calcium carbonate, 1d: tropical and subtropical areas, 1e: 25-27 °C
 2. Oblasti s velkou hustotou korálových útesů: Karibik, Rudé moře, východní pobřeží Afriky okolo Madagaskaru, Indonésie, severní a východní pobřeží Austrálie. Největší korálový útes je Velký bariérový útes podél severovýchodního pobřeží Austrálie. Nejbližší korálové útesy k naší republice jsou v Rudém moři (v Egyptě).
  Zakreslení do mapy:

 3. F, T, F, T, T
 4. Odpovědi vyplynou z diskuse (aktivita č. 6). Žáci sami jsou součástí těchto negativních faktorů: globální oteplování, turismus (poškozování a sběr korálů).
 5. Coral, colony, plankton, ecosystem, tropical, subtropical, tourism, global + názvy kontinentů

 

Křížovka: Želva, Žralok, Had, Klaun, Kreveta, Hvězdice, Chobotnice
Tajenka: Žahavci

 

6. Shrnující doplňovací text

Korálové útesy se vyskytují většinou v TROPICKÝCH a SUBTROPICKÝCH mořích. Jedná se o kolonie mnoha milionů korálů postavené z uhličitanu VÁPENATÉHO. Koráli jsou živočichové patřící do skupiny ŽAHAVCI. Koráli žijí v čistých mělkých mořích s teplotou okolo 25–27 °C. Nejbližší země, kde můžeme korálové útesy při šnorchlování nebo potápění spatřit, je EGYPT. Korálové útesy jsou domovem a zdrojem potravy pro mnohé další živočichy, např. želva, žralok, had, klaun, kreveta, hvězdice, chobotnice (záleží na výběru žáka), a také jsou zdrojem obživy (potravy a zaměstnání) pro mnoho milionů lidí. Největšími nebezpečími pro korálové útesy jsou samotní lidé – znečištění ovzduší, lodní doprava, rybolov (záleží na výběru žáka).

 

 

ROZŠÍŘENÍ

Varianty postupu výuky:

 1. Žáci s úrovní A2 mohou v aktivitě 2 použít místo textu připraveného učitelem přímo výchozí internetové stránky (je potřeba učebna se žákovskými PC s připojením k internetu).
 2. Závěrečný doplňovací text poskytnout v anglickém jazyce.
 3. Najít na internetu články dokládající poškozování a úhyn korálů, např. http://www.independent.co.uk/environment/nature/coral-reefs-in-danger-of-being-destroyed-1908544.html a z toho zpracovat krátký report, v AJ nebo ČJ.

 

Pro starší či jazykově pokročilejší žáky lze vyučovací jednotku koncipovat rovněž jako 90minutovou se zařazením těchto aktivit:

 1. Diskuse ke zdrojovému textu uvedenému v pracovním listě.
 2. Použít internetovou aplikaci Google Maps k promítnutí satelitních záběrů Velkého bariérového útesu.
 3. Po dokončení křížovky ukázat fotografie živočichů na interaktivní tabuli z internetové stránky http://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef.
 4. Pomocí animace z výše citované stránky Wikipedie vysvětlit žákům vznik atolu.
 5. Využití 3 krátkých filmů z citované stránky Solcomhouse (o životě korálů, o symbióze korálů a řas, o blednutí korálů vlivem oteplování).

 

Navazující aktivity:

 1. Exkurze do Prahy na expozici Mořský svět v areálu Výstaviště v Praze 7 – Holešovicích.
 2. Nepovinný domácí úkol některého žáka lze použít v další hodině jako opakování.

 

 

REFLEXE

 1. Silnou a zároveň slabou stránkou může být vyšší jazyková úroveň a komunikativnost žáků. Pokud v aktivitách č. 1 a č. 6 bude vyjadřovat svůj názor většina žáků (více než 10), nebude dodržen časový plán výukové jednotky.
 2. V případě, že o nepovinný domácí úkol č. 2 bude mít zájem více než polovina žáků, je nutné mít připraveno více pracovních listů (viz aktivita č. 2) než pouze pro dvojice žáků.
 3. Slabším žákům navrhuji při práci s atlasem doporučit již konkrétní strany a tím urychlit jejich práci.

 

 

CITACE

AMIN, Nazir. Table coral-details [online]. 2007 [cit. 2011-05-03]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Table_coral-details.jpg?uselang=cs>.
AMIN, Nazir. Coral detail [online]. 2007, 2009 [cit. 2011-05-03]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_detail.jpg>.
Coral reefs [online]. 2010 [cit. 2011-05-13]. Dostupné z WWW: <http://www.solcomhouse.com/coralreef.htm>.
Coral reef [online]. 2011 [cit. 2011-05-13]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef>.
HUDSON, Toby. Folded Coral Flynn Reef [online]. 2010 [cit. 2011-05-03]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Folded_Coral_Flynn_Reef.jpg>.
LING, Richard. A Blue Starfish [online]. 2004, 2010 [cit. 2011-05-03]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_Linckia_Starfish.JPG>.
NOAA. Coral polyp [online]. 2006, 2010 [cit. 2011-05-03]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_polyp.jpg>.
ROTJAN, Randi. Rotjan – Enderbury Day 1 – 2nd half [online]. 2009, 2010 [cit. 2011-05-03]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotjan_-_Enderbury_Day_1_ _2nd_half_(62).JPG>.
World map enhanced Clip Art [online]. 2011 [cit. 2011-05-03]. Dostupné z WWW: <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=71&pos=327>.

 

Text v pracovním listu byl převzat a redakčně zkrácen z:

Solcomhouse [online]. 2010 [cit. 2011-05-13]. Coral reefs. Dostupné z WWW: <http://www.solcomhouse.com/coralreef.htm>.
Wikipedia [online]. 2011 [cit. 2011-05-13]. Coral reef. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef>.

Loga