Implementace CLILu
do české školy

Austrálie

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: zeměpis
Jazyk: anglický
Název prac. listu: Getting to know Australia - PL (1), PL (2a-2b), PL (3a-3b), PL (4a-4d)
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Ročník: 9.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

Obsahové

  

Cíle

Pojmenovat a na mapě ukázat nejmenší kontinent světa.

Pracovat s mapou kontinentu, lokalizovat jednotlivá místa na mapě.

Vysvětlit odlišnosti jednotlivých teritorií.

Vysvětlit souvislost osídlení s úrodnou půdou a klimatem.

Popsat kulturní odlišnosti naší země a Austrálie.

Výstupy

Žák vyjmenuje alespoň 3 základní údaje o Austrálii.

Žák vysvětlí, proč jsou některá místa méně/více osídlena, vysvětlí souvislost s úrodnou půdou a podnebím.

Žák zakreslí zeměpisné údaje do slepé mapy.

Žák porovná Austrálii s vlastní zemí, popíše shodné a odlišné skutečnosti za použití Vennova diagramu.

Žák definuje polohu kontinentu.

Žák používá základní zeměpisné pojmy při lokalizaci země.

Žák shrne již získané poznatky o Austrálii a zpracuje je formou mini-projektu, prezentuje je ve třídě.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Základní znalosti tématu Austrálie v 7. ročníku.

Jazykové    

Cíle

Rozšířit si slovní zásobu týkající se tématu Austrálie.

Zopakovat a upevnit slovesné časy.

Porozumět psaným instrukcím v pracovních listech.

Komunikovat se spolužáky na dané téma a prezentovat svoji práci v samostatném ústním projevu.

Výstupy

Žák používá vazbu there is / there are k lokalizaci jednotlivých míst.

Žák si při komunikaci se spolužáky opakuje a upevňuje slovesné časy.

Žák odvodí význam slov na základě podobnosti s českým jazykem.

Při popisu kulturních odlištností využívá vhodných přídavných jmen.

Žák charakterizuje jednotlivá teritoria Austrálie.

Klíčová slovní zásoba

Animals, birds, trees, mountains, currency, bodies of water, population, map, country, minerals, oil, farming, sheep, cattle, gold, silver, aborigines, desert, wet, dry, hot, cold, rainy, economy, agriculture, head of the country, islands, climate

Rozvíjení jazykové struktury

Vazba – There is / there are
Adjectives – superlatives, comparatives
Passive voice
Nouns
Present simple, Past simple
Vazba „used to“

Scaffolding

Obrazový materiál, tabulka pro výpis klíčových informací z textu, mapa Austrálie, jazykové rámce (doplněné začátky nebo konce větných celků) v PL.

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině / jiná 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – identifikace typických znaků Austrálie (PL 1), znovuvybavení informací o Austrálii (PL 2).

Porozumět – přiřazení názvů do slepé mapy (PL 3), kategorizace podle anglického textu, vyvození závěrů (PL 4)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Tvořit – vytvořit prezentace z vyhledaných informací (reflexe hodiny)

Kulturní rozdíly

Srovnání kulturních odlišností mezi oběma zeměmi (Austrálie vs. Česká republika)

MV a PT

Multikulturní výchova, Mediální výchova

EVVO, Český jazyk, Přírodopis

Pomůcky

Dvojjazyčný slovník, internet, encyklopedie, atlas světa

Výuková jednotka pracuje s tzv. třífázovým modelem učení: E-U-R (Evokace-Uvědomění-Reflexe), učitel se snaží žáky motivovat pro využití anglického jazyka po celou dobu výuky (využívá anglického jazyka přiměřeně jazykovým znalostem a dovednostem žáků).

 

 

1. hodina

1. fáze / evokace

 

Pracovní list č. 1 – úvod k tématu: cca 3 min, skupinová práce

Žáci pracují nejprve v menších skupinách (doporučuji max. 3–4), obrázky jim pomohou předvídat, o které zemi bude ve vyučovací hodině řeč.

 

Pracovní list č. 2a – myšlenková mapa: cca 5 min, skupinová práce

Žáci tvoří ve skupinkách myšlenkovou mapu v anglickém jazyce dle podoby v PL, učitel překreslí na tabuli nebo nakopíruje žákům s požadavkem na zachování podoby myšlenkové mapy (spiderweb). Žáci v této fázi předvídají, využívají svých dosavadních znalostí a zkušeností s tématem, definují klíčová slova. Žáci mohou využívat dvojjazyčný slovník.

 

Pracovní list č. 2b – tabulka V-CH-D: cca 5 min, Ž

Práce s tabulkou V-CH-D a atlasem světa. V – vím, CH – chtěl bych vědět, D – dozvěděl jsem se. Žáci samostatně vyplní tabulku v anglickém jazyce. Opět mohou při práci využívat slovník. Učitel upozorní žáky, že poslední část tabulky dozvěděl jsem se nyní nevyplňují, na řadu přijde až na konci při fázi reflexe.

 

2. fáze / uvědomění

 

Pracovní list č. 3a – slepá mapa: cca 7 min, Ž–Ž

Žáci pracují ve dvojici s atlasem světa, vyhledávají údaje a zakreslují do slepé mapy.

 

Pracovní list č. 3b – Fact File: cca 10 min, Ž, Ž–Ž

Žáci samostatně doplňují tzv. Fact File – údaje o zemi. Pokud si nevědí rady s některými údaji, využijí nejprve anglické otázky ke zjištění odpovědi v rámci dvojice, třídy. Mohou se zeptat i učitele.

 

Pracovní list č. 4a-4b – porozumění textu: cca 15 min, Ž, Ž–Ž

Žáci čtou text a rozhodují o správnosti tvrzení, vybírají správnou informaci – pracují s atlasem světa. Mohou využít i internetový zdroj, encyklopedii (k dispozici ve třídě). V tabulce shrnují a třídí údaje dle kategorií, pracují samostatně. Na konci hodiny probíhá společná kontrola s učitelem.

 

 

 2. hodina

Pracovní list č. 4c-4d – porozumění textu: cca 15 min, Ž, Ž–Ž

Žáci znovu zakreslují údaje do slepé mapy, nyní na základě čtení a porozumění textu z minulé hodiny.  Cvičení sentence starters/finishers pomáhají žákům srovnat / utřídit si získané údaje. Žáci pracují samostatně, po dokončení pracovního listu č. 4 žáci během 5 minut chodí po třídě a na jednotlivé odpovědi tvoří otázky v AJ.  Poté si žáci mohou zkontrolovat své odpovědi se svými spolužáky. Nakonec ve zpětné vazbě kontrolují  s učitelem.

 

3. fáze / reflexe

Pracovní list č. 2b – Co jsem se dozvěděl: cca 30 min, Ž, Ž–Ž, skupinová práce

Žáci se vracejí k tabulce v PL č. 2b – vyplňují nyní část dozvěděl jsem se, prezentují nejprve ve dvojici, poté ve čtveřici a následně před celou třídou v anglickém jazyce. Žáci si během prezentací mohou doplňovat své tabulky (např. Fact File aj.).

HODNOCENÍ

Je na učiteli, jestli pro něj bude primární ohodnotit obsahové znalosti nebo spíše jazykové. Je možné využít toto hodnocení:

Anglický jazyk:

3b) Country Fact File – využijeme stupnici pro hodnocení známkou: 14 bodů max.
Stupeň (1): 12–14 b.
Stupeň (2): 9–11 b.
Stupeň (3): 6–8 b.
Stupeň (4): 4–5 b.
Stupeň (5): 0–3 b.
4d) Sentence starters and finishers,
2b) samostatný ústní projev při prezentaci tabulky V-CH-D.

Zeměpis: slepá mapa – PL 3a a PL 4c.

Procedurální dovednosti: učitel ohodnotí práci s tabulkou V-CH-D v průběhu hodiny a zapojení ve dvojici či skupině po celou dobu vyučování.

 

 

ROZŠÍŘENÍ

Vhodnou rozšiřující aktivitou je sledování videa o Austrálii (žáci dávají do souvislostí informace známé vs. nové). Učitel může také zadat zpracování projektu na téma Austrálie:

Samostatná práce  – projektová činnost, cca 14 dnů ke zpracování. Žáci si vybírají zadání z nabídky níže. Můžeme zpracování projektu pověřit dvojice žáků, kteří mohou zpracovat více úkolů; např. min. 2 činnosti z nabídky.

A/ Choose an animal living in Australia and find detailed information (+ draw this animal).
B/ Compare Australia and your country. Use Venn diagrams.
C/ Work with the internet/encyclopaedia and find detailed information about the Aborigines.
D/ Find out about some famous Australians (e.g. models, singers, actors/actresses, painters etc.).
E/ Ayer’s Rock (Uluru) is a very famous monolith. Can you find more information about it?

Žáci mohou vyhledávat odpovědi  v dostupných encyklopediích či jiných informačních zdrojích. Je nutné upozornit na relevantnost některých zdrojů (např. Wikipedia). Seznámíme žáky se způsobem použití různých odkazů a zdrojů (autorský zákon) a způsobem citování těchto zdrojů.

 

 

CITACE

LINDOP, Ch. Australia and New Zealand. Oxford : Oxford University Press, 1998.

Aborigines [online]. 2007 [cit. 2011-05-31]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:1981_event_Australian_aboriginals.jpg>
Flag of Australia [online]. 2011 [cit. 2011-05-31]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg>
Kangaroo [online]. 2011 [cit. 2011-05-31]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kangaroo_and_joey03.jpg>
Map of Australia [online]. 2007 [cit. 2011-05-31]. Dostupné z WWW: <http://www.clker.com/clipart-2074.html>
Platypus [online]. 2010 [cit. 2011-05-31]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Platypus_BrokenRiver_QLD_Australia2.png>
Sydney opera house [online]. 2010 [cit. 2011-05-31]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sydney_opera_house_2010.jpg>
Uluru [online]. 2008 [cit. 2011-05-31]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Uluru_(Helicopter_view)-crop.jpg>

Loga