Implementace CLILu
do české školy

Školní pravidla

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: výchova demokratického občana
Jazyk: anglický
Název prac. listu: School Rules
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Ročník: 7.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, občanské

Obsahové

  

Cíle

Uvědomit si, kdo je občan, jaká práva a povinnosti každý občan má, vztáhnout tato práva a povinnosti na školní třídu, školu a žáka.

Uvědomit si existenci vlastního školního řádu a diskutovat postihy, které mohou nastat při jeho porušení.

Interpretovat školní desatero.

Navrhovat alternativy řešení problémových situací.

Seznámit žáky s některými školními pravidly ve Velké Británii a jinde a porovnat se vzděláváním a pravidly v ČR.

Výstupy

Žák definuje slovo občan, vyjmenuje práva a povinnosti každého občana.

Žák popíše, čeho se týká školní řád a diskutuje o jeho jednotlivých bodech.

Žák popíše, jaké chování je přijatelné a naopak ve škole nepřípustné.

Žák navrhuje alternativy řešení problémových situací.

Žák vyjmenuje alespoň pět školních pravidel, která se liší v různých zemích.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Žáci byli na začátku školního roku seznámeni s obsahem školního řádu a školního desatera, vědí tedy o jejich existenci a měli by znát jimi stanovená školní pravidla a meze.

Žáci mají alespoň částečně povědomí o právech a povinnostech každého občana a právech dítěte.

Jazykové    

Cíle

Aktivně používat modální slovesa při argumentaci, společné diskusi týkající se správného chování.

Upevnit a zopakovat příkazy v infinitivním tvaru.

Vyjádřit souhlas nebo nesouhlas se školními pravidly a jejich zhodnocení.

Výstupy

Žák komunikuje se spolužáky a učitelem na téma školní pravidla.

Žák rozumí zadání v pracovním listu a plní úkoly.

Žák v rozhovorech se spolužáky aktivně používá modální slovesa.

Žák vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas.

Klíčová slovní zásoba

Rules, rights, duties, obey, behaviour, right, wrong, agree, disagree, acceptable, unacceptable, school uniform, wear, pieces of clothing.

Rozvíjení jazykové struktury

Modal verbs: can, can´t, must, mustn´t, have to, don´t have to, should, shouldn´t.

Imperative forms of verbs: to complete, to label, to finish

Ways of agreeing, disagreeing.

Scaffolding

Modelové situace pro hraní rolí.

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – popsat, definovat správné, nesprávné chování (PL, cv. 1), identifikovat, pojmenovat jednotlivé části školní uniformy (PL/aktivita 2)

Porozumět – interpretovat, vysvětlit anglické pojmy jinými slovy (PL/aktivita 5)

Aplikovat – aplikovat modální slovesa v textu (PL/aktivita4)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Hodnotit – posoudit, zjistit správná řešení (PL/aktivita 1–5)     

Tvořit – vytvořit školní uniformu (PL/aktivita 3)

Kulturní rozdíly

Rozdílnost vzdělávání (školského systému) a školních pravidel v ČR a VB

MV a PT

Zeměpis, Výtvarná výchova

Mediální výchova, Výchova demokratického občana

Pomůcky

Dvojjazyčný slovník, internet, reálie VB – text o školních pravidlech 

1. hodina

 

 1. Motivace: cca 5 min, interakce U–Ž

Brainstorming na základě otázek, např.: What is citizenship?, Who is a citizen? /Kdo je podle vás občan? Which rules apply to a citizen? What happens when he/she does not keep it? / Jakými pravidly se musí každý občan řídit a co následuje po jejich porušení?

Poznámka: Učitel se snaží komunikovat co nejvíce v AJ a vybízet k tomu i své žáky po celou vyučovací jednotku.

 

2. Modelová situace: cca 10 min, U–Ž

Učitel napíše na tabuli „kidnapping“ (únos dítěte) – žáci přeloží nápis bez nebo s pomocí slovníku a rozdělí se na dvě části. Jedna část prezentuje vyšetřovatele a druhá soudce. Probíhá diskuse v českém jazyce, jak by postupovali, kdyby byli v pozici vyšetřovatele a soudce.

Žáci s učitelem shrnou: Vidíme, že každý z nás je jedinečný, tudíž každý člověk má na danou problematiku jiný názor. Znají žáci nějaké příklady dané situace, třeba z médií?

 

3. Školní pravidla: cca 10 min, U–Ž

Dalším prostředím, kde se musíme řídit určitými danými pravidly, je prostředí školy. Učitel napíše na tabuli další nápis „School rules“. Jaká máme ve škole pravidla a kde si je můžeme přečíst?/ Do you know any school rules? Where can you find them? Žáci uvádějí příklady chování, které je podle nich ve škole přípustné a naopak nevhodné v anglickém jazyce. Žáci mohou používat slovník nebo se poradit se spolužákem. Diskutují o alternativách řešení různých nešvarů v českém jazyce.

 

4. Role play: cca 15 min, skupinová práce

Skupinám (skupinky po cca 4–5 žácích) učitel rozdá lístečky, na kterých jsou anglicky popsané situace, které mohou ve škole nastat (Příloha – Role Play). Každá skupina má vymyslet a sehrát scénku v anglickém jazyce dle zadání. Následuje zhodnocení ostatními skupinami, komentář učitele.

 

5. Odlišnosti ČR × VB: cca 5 min, U–Ž

Školní pravidla nejsou na každé škole stejná. Liší se i zvyklosti v různých státech. Učitel napíše na tabuli „School rules in Great Britain“, žáci anglicky jmenují některá pravidla ve Velké Británii na základě textů, kterými se dříve zabývali v hodinách AJ nebo které si učitel dopředu připravil (z internetu, z učebnic reálií o VB) . Žáci opět mohou používat slovník a pomáhat si ve dvojicích. Nebo mohou informace o školních pravidlech vyhledat a zpracovat formou domácího úkolu jako přípravu na další hodinu.

 

 

 

2. hodina

 

6. Školní pravidla v Británii: cca 6 min, U–Ž

Zpětná vazba z minulé hodiny – učitel se ptá: Do you remember school rules in Great Britain from previous lesson? Did you find any new one?

 

7. Soutěž o nejlepší návrh uniformy: cca 20 min, Ž–Ž

Učitel rozdá žákům pracovní list. Žáci ve dvojicích či samostatně jej vypracují a každá dvojice navrhne školní uniformu (soutěž o nejhezčí návrh), jakou by rádi nosili na své škole (chlapeckou nebo dívčí).

 

8. Prezentace: cca 10 min, U–Ž

Společná kontrola pracovního listu. Každá dvojice krátce anglicky prezentuje svůj návrh uniformy. Následuje hlasování o nejhezčí uniformu. Všechny návrhy budou následně vystaveny na nástěnce.

 

9. Zhodnocení práce: cca 9 min, Ž–U–Ž

Zpětná vazba na dvouhodinovou práci. Žáci ve dvojici stručně zrekapitulují, čím se ve 2 vyučovacích hodinách zabývali, co se naučili nového a jak se jim pracovalo ve skupinách/dvojicích. Byla nějaká úskalí, na která při práci narazili? Do jaké míry se dařilo komunikovat v AJ?

Následně jednotlivé dvojice prezentují svůj názor celé třídě.

Učitel pochválí skupiny/jednotlivce, kteří pracovali opravdu svědomitě, povzbudí ty, kteří měli nějaké problémy. Možno ohodnotit nejlepší pracovní listy dobrou známkou.

HODNOCENÍ

Na konci vyučovací jednotky, zařazeno v textu metodického postupu.

 

 

ŘEŠENÍ

Pracovní list

1. Pupil’s own ideas.

2. Pupils wearing a uniform; skirt-sukně, shirt-košile, trousers-kalhoty, shoes-boty, school logo – školní logo, znak, pullover-vesta.

3. Pupil’s own pictures.

4. a) should, b) must, c) shouldn´t, d) can, e) can´t, f) mustn´t.

5. corridor-chodba, chewing gum – žvýkačka, uniform-uniforma.

 

 

CITACE

4 obrázky školních uniforem:

[cit. 2011-24-08] dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kennet_uniform.jpg

[cit. 2011-24-08] dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uniforme_Colegio_Nacional_de_la_Capital,_Asuncion.PNG

[cit. 2011-24-08] dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uniforme_Colegio_de_San_Jos%C3%A9_Asunci%C3%B3n.PNG

[cit. 2011-24-08] dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uniforme_Colegio_Internacional_Asunci%C3%B3n.PNG

Loga