Implementace CLILu
do české školy

Kruhový trénink

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: tělesná výchova
Jazyk: anglický
Název prac. listu: Kondice
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Ročník: 6.-9.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

Obsahové

  

Cíle

Pochopit princip tělesného zatížení a jeho odezvu v organismu.

Seřadit jednotlivé cviky, aby respektovaly obecné principy zatížení.

Absolvovat zatížení formou kruhového tréninku.

Zlepšit aerobní zdatnost organismu, zpevnit svalstvo celého těla a připravit jej na další zátěž.

Výstupy

Žák posílí a zpevní svalstvo trupu, horních a dolních končetin.

Žák zatíží tělo v aerobním režimu.

Žák změří tepovou frekvenci a vyhodnotí zatížení na organismus.

Žák řadí jednotlivé cviky podle principu aerobního zatížení.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

 -

Jazykové    

Cíle

Rozšířit slovní zásobu týkající se oblasti kruhového tréninku, zatížení, sportovního nářadí a náčiní.

Porozumět instrukcím učitele.

Zopakovat a upevnit příkazy v infinitivním tvaru.

Výstupy

Žák pojmenuje náčiní, nářadí, činnosti a jednotlivé části těla, které jsou součástí kruhového tréninku.

Žák plní instrukce učitele, a tím si upevní poslech s porozuměním příkazů v infinitivním tvaru (např. raise, lift, skip, step up, go, aj.).

Klíčová slovní zásoba

To raise / to lift, skipping, step-up, AM push-ups / BR press-ups, sit-ups, squats, abduction,

wall bar, rope, bench, medicine ball, hand weights, shoulders, leg, wrist, heart, neck, back, trunk, lower body, upper body

Rozvíjení jazykové struktury

Commands in infinitive: go, raise, run, skip, stop…

Scaffolding

Obrázky s popisky, úkolové karty

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině / jiná 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – identifikovat nářadí (motivační aktivita), warm up, identifikovat cviky (PL/aktivita 1)

Porozumět – přiřadit k jednotlivým cvikům svalové partie, které daný cvik posilují (PL/aktivita 2)

Aplikovat – aplikovat cviky do kruhového tréninku (PL/aktivita 3)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Analyzovat – rozlišit a uspořádat cviky do tabulky podle procvičovaných částí těla (aktivita 5, zpětná vazba)

Hodnotit – zjišťovat, monitorovat, hodnotit žáky (v průběhu a na konci hodiny)

Tvořit – vytvořit vlastní kruhový trénink (PL/aktivita 4)

Kulturní rozdíly

 -

MV a PT

Výchova ke zdraví, Matematika (výpočet tepové frekvence – násobení), Výtvarná výchova (tvorba úkolových karet pro kruhový provoz)

Pomůcky

 náčiní, úkolové karty

Taking attendance and introducing aim of the lesson: cca 1–4 min, interakce U–Ž

Učitel čte jména žáků. Žák odpovídá: „here“. Učitel seznamí žáky s cílem hodiny. Společně s nimi nachystá náčiní a označí je anglickými popisky (rope, wall bar, bench atd.) na kartách, které si předem připraví.

Příklad karty:
 

 

Warming-up: cca 7 min, interakce (U–Ž)

Rušná část (5–7 min)
Žáci běhají po obvodu tělocvičny. Učitel anglicky vysloví určité náčiní/nářadí, které je položeno / stojí v tělocvičně – např. rope, žák má za úkol běžet co nejrychleji k danému náčiní/nářadí.

Průpravná část (8–12 min)
Učitel vede rozcvičku. Žáci opakují cvičení po něm (protažení hlavy, trupu, horních a dolních končetin – Příloha 1 a Příloha 2).

 

Main lesson part: cca 25 min, interakce Ž–Ž

Žáci a vyučující chystají nářadí a náčiní. Následuje rozdělení žáků tak, aby se všichni zapojili do kruhového tréninku. V případě potřeby do dvojic nebo trojic.
Samotné cvičení v kruhovém provozu trvá cca 22 min (3×4 min cvičení = každý cvik po dobu 30 s, 3×2 min = pauza mezi cvičením 15 s, 2×2 min pauza mezi jednotlivými koly, celkem tedy 19 min).

Mezitím, co žák cvičí, učitel měří čas, opravuje, pomáhá. Uživá pokyny: Stop! – Go!

V prvním kole mají žáci k dispozici u každého cvičení obrázky s popiskami česky i anglicky (z Pracovního listu). Vyučující pro žáky připraví jednotlivé úkolové karty s jednotlivými cvičeními.

Úkolová karta A:

Pozn. :SKIPPING ROPE je běžný termín, jump rope je AmE a rope skipping je jiný sport.
 

 

Ve druhém kole mají žáci k dispozici obrázky již jen s anglickými popiskami.
Úkolová karta B:
 

 

Ve třetím kole mají žáci k dispozici pouze kartičku s anglickým pojmem (např. „rope skipping“).
Úkolová karta C:
 

 

Nákres kruhového tréninku a řazení jednotlivých cviků:
 

 

A Ten-Second task: cca 2 min, interakce U–Ž, Ž, Ž–Ž

Po prvním absolvovaném kole zadá učitel žákům pokyny k měření tepové frekvence a ukáže jim tabulku se zónami zatížení (Pomocná karta D). Poprvé používá český jazyk, po druhém a třetím kole použije anglické příkazy (Pomocná karta E). Zdůrazní, na jakých hodnotách by se měl žák nalézat, a vysvětlí proč. Po každém absolvovaném okruhu si žáci změří tepovou frekvenci (pod dobu 10 s) ihned po dokončení cvičení. Žáci si sdělí výsledek v angličtině navzájem. Výsledek bude uváděn v tepové frekvenci za 1 minutu. Tzn. že žák musí vynásobit změřenou tepovou frekvenci 6×. Žák změří svou tepovou frekvenci na krku nebo zápěstí a pro sebe vyhodnotí (cvičím málo/moc/správně). V dalším kole intenzitu cvičení upraví dle výsledku měření.

 

Pomocná karta D:                                        Pomocná karta E:

 

Closing activities – cooling down and feedback: cca 5 min, interakce Ž

  • Uklidnění „Cool down“ – 2 minuty lehkého běhu.
  • Statický strečink
  • Úklid náčiní

 

Feedback: cca 2 min, interakce U–Ž

Učitel má na taktické tabuli připraven nákres (viz níže) a vyzve žáky, aby vyslovili určitý cvik (např. sit-ups) z kruhového tréninku a označili na tabuli (křížkem X), kam by jej zařadili – podle toho, kterou část těla daný cvik posiluje. Zda horní část, trup, spodní část (lower body, upper body, trunk). Každý žák řekne a správně zařadí minimálně 2 cviky.

Lower body Trunk Upper body
  X  

 

Žáci za domácí úkol vypracují zbylé úlohy v pracovním listě.

HODNOCENÍ

Učitel vyučovací jednotku zhodnotí slovně, může vyzdvihnout individuální výkony a zapojení jednotlivců při sestavování a provádění kruhového tréninku. Je také možné ohodnotit pracovní listy žáků známkou, kde se prolíná obsahová i jazyková složka výukového plánu.

 

 

CITACE

Všechny nákresy byly použity se souhlasem autora Mgr. Jana Pernici.

Loga