Implementace CLILu
do české školy

Oběhová soustava – srdce

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: přírodopis
Jazyk: anglický
Název prac. listu: Srdce
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Ročník: 8.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

Obsahové

  

Cíle

Popsat stavbu srdce a cévy vstupující a vystupující ze srdce a jeho činnost.

Rozpoznat vnější projevy srdeční činnosti.

Diskutovat o prevenci srdečních onemocnění.

Výstupy

Žák popíše stavbu a činnost srdce.

Žák se orientuje v pravolevých částech těla na schématech.

Žák samostatně zjišťuje, pozoruje, porovnává tepové frekvence.

Žák vyvozuje vliv svalové námahy na zrychlení činnosti srdce.

Žák navrhuje opatření v zájmu podpory zdraví, hodnotí zvyklosti, životní styl různých národů v péči o své zdraví.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Termíny z oběhové soustavy: tělní tekutiny, složení krve, význam, množství, tvorba, krevní skupiny, Jan Janský, transfúze, onemocnění krve

Jazykové    

Cíle

Rozšířit si svoji slovní zásobu o odbornou slovní zásobu na téma srdce a oběh.

Porozumět textu, instrukcím a otázkám v AJ.

Procvičit a zdokonalit komunikaci v anglickém jazyce na odborné téma.

Upevnit použití předložek.

Zformulovat rady v zájmu podpory zdraví.

Výstupy

Žák správně vyslovuje a používá odbornou slovní zásobu při komunikaci se spolužáky a učitelem.

Žák anglicky vysvětlí zrychlení činnosti srdce.

Žák upevní použití prepositions při porovnávání směru krve v tepnách a žílách v okolí srdce.

Žák dává rady v zájmu podpory zdraví.

Klíčová slovní zásoba

Blood, heart, vein, artery, lungs, body, atrium, ventricle, oxygen, capillary, nutrients, waste product, carbon dioxide, semilunar, tricuspid, bicuspid valve

Rozvíjení jazykové struktury

Present simple affirmative, questions (does)

Comparatives: faster-slower

Prepositions: to-from

Orders and suggestions: do-don´t, should-shouldn´t, must-mustn´t

Scaffolding

Powerpointová prezentace, schémata v pracovních listech, slovní zásoba v závorkách, modely a obrazová schémata srdce umístěná v učebně

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – vybavit si, pojmenovat činnosti pro zdravé srdce (PL/aktivita 6)

Porozumět – kategorizovat schéma srdce (PL/aktivita 1), připojovat stejné názvy (PLaktivita 3), předpovídat řešení z předloženého textu (PL/aktivita 5)

Aplikovat – vykonávat, provádět postup pro zjištění pulzu (PL/aktivita 2)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Analyzovat – rozlišit tepnu a žílu (PL/aktivita 4)

Hodnotit – posoudit, kritizovat, doporučit – závěrečná diskuse (PL/aktivita 7)

Kulturní rozdíly

Péče o zdraví v různých zemích – smoking, fast food, olive oil, jogging, drinking beer aj.

MV a PT

Zeměpis, Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí – moje tělo, vztah ke mně samému)

Pomůcky

 -

1. Right and left parts of body: cca 2 min, interakce U–Ž

Učitel začne hodinu hrou ve dvojicích. Může dávat tyto pokyny: „Get into pairs and stand facing one another. Everybody raise your right hand. OK. Raise your left hand. Touch your partner´s: left arm, right arm, left shoulder, right ear.“ Cílem je zahájit AJ jednoduchými dobře známými pokyny a uvědomit si stranovou odlišnost osoby proti pozorovateli.

 

2. Powerpointová prezentace: cca 5–10 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

1. část: Interakce frontální: žáci čtou, pozorují, odpovídají, učitel pomáhá s výslovností nové anglické slovní zásoby.
2. část: Žáci odpovídají na otázky ve dvojicích v AJ.

 

3. Worksheet: cca 20 min, interakce Ž–Ž

1. Žáci spolupracují ve dvojicích, ale každý vypracuje svůj pracovní list.
2. Někteří žáci nejsou schopni si tep nahmatat a počítat, použijí údaje svých spolužáků. Dřepy nutno vykonat rychle a ihned změřit pulz, aby byla patrná rychlejší frekvence.

 

4. Discussion: cca 10–15 min, interakce U–Ž

Po ukončení práce s pracovním listem žáci anglicky sdělují učiteli, a tím i ostatním spolužákům své výsledky: počet tepů za 1 minutu (PL / cv. 2). Čtou věty, co by lidé měli a neměli dělat pro své zdraví (z PL / cv. 6). Říkají příklady „What´s healthy and unhealthy?“ z úryvků v pracovním listě (PL / cv. 5).

Žáci česky uvádějí příklady životních stylů různých národů (stravovací, sportovní návyky, zdravotní péče…) (PL / cv. 7).
Vyjadřují se k tomu, jaký životní styl vedou, jaké mají návyky.

 

5. Revision: cca 5 min, interakce Ž–Ž

Žáci odevzdají své pracovní listy. Pomocí schématu srdce (nástěnného obrazu, nákresu v učebnici či např. na www.veskole.cz) společně zopakují anatomii a fyziologii srdce, především správná řešení PL / cv. 1, 2 a 4.

HODNOCENÍ

Pracovní list

Učitel může 1.–4. úkol ohodnotit slovně, známkou nebo body:

1a: 1 bod, 1b: 1 bod
2b: 2 otázky – každá správná odpověď 1 bod (dohromady 2 body)
3: spojování: 1 bod
4: rozdíl žíla × tepna 1 bod
Celkem mohu žáci získat maximálně 6 bodů.

U 5.– 7. aktivity je nejvhodnější zvolit ústní hodnocení správnosti odpovědí, a to i pro aktivity v diskusi.

 

 

ŘEŠENÍ

Pracovní list

 
1b. Směr šipek: žíla z plic (vein from the lungs) – předsíň – komora – aorta (artery to the body), žíly z těla (vein from the body) – předsíň – komora – plicnice (artery to the lungs).
2b. Faster. Muscles need more oxygen and nutrients.
3. Blood – krev, transport – přeprava, heart – srdce, oxygen – kyslík, artery – tepna, vein – žíla, lungs – plíce.
4. Vein: the blood to the heart, artery: from the heart (higher blood pressure and thickness).
5. France, the USA, Japan, the United Kingdom, Italy, the Czech Republic.

 

 

ROZŠÍŘENÍ

Předpokládá se dokončení oběhové soustavy v další hodině. Učitel může navázat s tématy jako např. malý a velký oběh, vrátnicová žíla, játra atd.

 

 

CITACE

Text i oba nákresy byly použity se souhlasem autorky Mgr. Jany Krajínové.

Zdrojové texty byly upraveny a redakčně zkráceny z:
VANĚČKOVÁ, I. a kol. Přírodopis 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Fraus, 2009. ISBN: 80-7238-428-7.

Loga