Implementace CLILu
do české školy

Mikrobi

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: přírodopis, výchova ke zdraví
Jazyk: anglický
Název prac. listu: Microbiology
Min. jazyková úroveň žáků: A1+ / A2
Pilotováno v ročníku: 7.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů

Obsahové

  

Cíle

Seznámit žáky s úvodem do mikrobiologie – vymezit pojmy mikroorganismus, odvodit význam mikroorganismů v přírodě a z hlediska člověka, seznámit žáky s důležitými mezníky vývoje oboru – technické předpoklady zkoumání mikroorganismů a význam vědců Leeuwenhoeka a Pasteura pro obor.

Výstupy

Žák uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.

Žák porovná velikost vybraných mikrobů s běžně známými objekty.

Žák uvede příklady mikroorganismů a posoudí jejich význam.

Žák posoudí význam technického pokroku ve vývoji vědy.

Žák porovná stavbu eukaryotní a prokaryotní buňky.

Žák porovná životní projevy bakterií a virů.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Základní skupiny organismů, hierarchické uspořádání organismů (buňka – tkáně – orgány…)

Jazykové    

Cíle

Přivést žáky na nepravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen.

Zopakovat se žáky tvoření minulého času.

Uvést podobnost češtiny s cizími termíny, které lze odvodit – názvy vědních oborů i jednotlivin (microbiology, virus, microbe…), a předpony určující jednotky délky (centi-, micro-, nano-).

Procvičit porovnávání vlastností za použití jazyka pro srovnávání/odlišování «language of comparing/contrasting».

Výstupy

Žák odvozuje u podstatných jmen množné číslo, které se tvoří nepravidelně.

Žák tvoří věty za použití minulého času prostého.

Žák odvodí význam mezinárodních termínů z mikrobiologie.

Žák používá adekvátní vazby (is not that big as) k porovnání vlastností (buněk aj.).

Klíčová slovní zásoba

microbe; bacterium; virus, cell, microbiology; bacteriology; virology; microscope (light microscope, electron microscope)

yeast, brewer yeast, sore throat; influenza, cold, been, human egg, viral particle

Rozvíjení jazykové struktury

Plurals of these nouns – bacterium, virus, influenza etc. (just for information that it is not only -s and -es that makes a noun plural in English)

The use of past simple – constructed, observed, was born, came from, worked…

Language of comparison – eg. it is not as big / it is much bigger than…

Scaffolding

Power-pointová prezentace učitele (Microbes)

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – vybavit si důležité pojmy z výkladu (PL/aktivita 4)

Porozumět – vyvodit závěry o velikosti eukaryotních, bakteriálních buněk a virových částic (PL/aktivita 1), vyvodit gramatická pravidla pro tvoření plurálu u podst. jmen z uvedených příkladů (PL/aktivita 2), porozumět textu Mikroorganismy (PL/aktivita 3), sumarizovat předchozí části hodiny (PL/aktivita 4), porovnat vlastnosti vybraných objektů (PL/aktivita 4)

Aplikovat – aplikovat získané znalosti a doplnit tabulku (PL/aktivita 4)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Analyzovat – analyzovat prezentovaný materiál, rozlišit povahy informací v textu (známé × neznámé; podstatné × nepodstatné) (PL/aktivita 3)

Hodnotit – posoudit vlastní výkon – autoevaluace žáků

Kulturní rozdíly

Zápis měrných jednotek – BrE × AmE – micrometre, millimetre, nanometre × micrometer, millimeter, nanometer

MV a PT

Matematika (Fyzika) – základní a odvozené jednotky; vztahy mezi nimi,

Dějepis: významné osobnosti

Environmentální výchova – význam bakterií v ekosystémech

Pomůcky

 -

Úvodní poznámky:

Volba jednotlivých aktivit a úloh v konkrétní hodině závisí na úrovni znalostí a schopností žáků (oborových i jazykových), proto je vhodné metodický postup přizpůsobit dosažené úrovni žáků. Před úvodní aktivitou můžeme žáky seznámit se slovní zásobou jako např. brewer yeast, sore throat, case, human, influenza, bean, to cause, pro kterou doporučujeme vytvořit plakát se slovíčky, který bude viset na viditelném místě ve třídě (nebo vložit na začátek do powerpointové prezentace). 

 

1. hodina

1. How big is…? Quiz: cca 10 min, interakce Ž–Ž

Pro úvodní aktivitu PL How big is? (kvíz s tajenkou) učitel zadá instrukce: Try to work out the topic of today´s lesson. Work in pairs and find the theme of our lecture today in the puzzle.

 • žáci pracují ve dvojicích – spolupráce: slovní zásoba, jednotky délky, výběr přiřazení rozměrů objektů k otázkám v textu; využití obrázku v horním rohu PL
 • řešení tajenky: MICROSCOPE
 • učitel vyhodnotí aktivitu v ČJ nebo AJ následovně:
  - žáci porovnají obvyklou velikost bakteriálních buněk a virových částic – učitel zavede pozornost na měrné jednotky a jejich zápis, upozorní na podobnost v ČJ a AJ
  - žáci uvedou příklady objektů, které je možné pozorovat ve světelném mikroskopu / připomenou si realizovanou laboratorní výuku
  - diskutují o možnostech pozorování různých druhů organismů (pouhým okem, s použitím lupy, mikroskopu, dalekohledu)
  - diskutují o významu bakterií, virů, kvasinek

 

2. Play with words – international words and plurals of nouns: cca 7 min, interakce U–Ž

 • odborná terminologie (mezinárodní výrazy; předpony u délkových jednotek); nepravidelné tvoření množného čísla

Žáci doplní a), b), c), a tím si uvědomí, že některé „těžké“ výrazy jsou obdobné češtině a snadno odvoditelné – říkáme jim mezinárodní slova/výrazy. Při zjišťování tvoření množného čísla žáci objeví jeho nepravidelné tvoření u podstatných jmen na -um : -a, u pravidelných podstatných jmen pomocí -s nebo -es. U aktivity c) si mají uvědomit, že některá podstatná jména mají stejný tvar v singuláru i plurálu.

 

3. Co jsou to mikroorganismy?: cca 25 min, individuální práce, interakce Ž–Ž

a) Žáci čtou text s porozuměním (individuální práce žáků) a roztřídí informace z textu na známé × neznámé, přemýšlejí o souvislostech, zaznamenávají si pojmy k vysvětlení a formulují vlastní otázky k vybraným částem textu.
Doplňují v češtině nebo angličtině, reflektují s učitelem dle potřeby.

b) Find life similarities v AJ – procvičení používání minulého času, slovesných vazeb

Ke konci vyuč. hodiny žáci s učitelem shrnou, co nového se tuto hodinu naučili. Diskutují o tom, co jim šlo lépe a co jim dělalo potíže a zdůvodňují.

 

2. hodina

1. Doplnění a analýza základních informací: cca 10 min, interakce U–Ž

Učitel promítne téma Microbes na prezentaci (viz PPT příloha).

 • PPT prezentace; prolink – animace – vazba na 1. aktivitu minulé hodiny – porovnání velikostí různých objektů
 • aktivní zapojení žáků do výkladu, využití informací z textu, vlastních poznatků nebo zkušeností žáků
  - co jsou mikroorganismy
  - základní skupiny mikroorganismů (bakterie × mikroskopické eukaryotní organismy; viry)
  - výskyt
  - význam – v přírodě / z hlediska člověka; pozitivní/negativní

 2. Aplikace znalostí: cca 20 min, interakce ŽŽ, ŽU

Pracovní list, cvičení 4, Souhrn.

a) Doplň do tabulky – na základě předchozích informací žáci samostatně doplní tabulku v pracovním listě Mikroorganismy/skupiny/výskyt/význam

b) How big is a seed of been? – žáci ve dvojicích doplní do pracovního listu řádově rozměry virové částice / bakteriální buňky / kvasinky / lidského vajíčka

c) Look back at 3a and your table – žáci doplňují do tabulky v části 3a odpovědi na otázky, které si poznamenali při čtení textu – pokud je třeba požadované informace dohledat v jiných zdrojích, je možné v této 2. hodině využít PC učebny.

3. Take a knowledge test: cca 10 min, individuální práce

Podle zbylého času se učitel rozhodne, zda zařadí ve 2. hodině test (viz příloha Take a knowledge test) jako procvičení látky nebo v další hodině jako kontrolní test, který může oznámkovat.

4. Zpětná vazba: cca 5 min., interakce Ž-U

Učitel společně s žáky vyhodnocuje zapojení žáků v jednotlivých aktivitách, naplnění obsahových a jazykových cílů výukového plánu, motivaci žáků v používání cizího jazyka, aj. např. pomocí ankety/anketního lístku nebo na základě diskuze.  Za DÚ může zadat referáty o významných osobnostech dle výběru žáků.

HODNOCENÍ

Autoevaluace žáků:
Vhodné použít anketní lístek (nejen k zjišťování postojů) a např. diskutovat nad zajímavými/novými poznatky z výukového textu.

Učitel hodnotí:
Biologie: Tabulka ve cvičení 4a v PL žáka – dle uvážení učitele lze ohodnotit známkou (známka za včasné a správné dokončení úkolu v hodině), pro orientaci v jednotkách délky (porovnávání velikosti biologických objektů) doporučujeme slovní hodnocení (žák správně odpoví např. na otázky: Jak mohu pozorovat…?).

Anglický jazyk: cvičení 2, 3b v PL žáka. Učitel ústně ohodnotí, jak žáci zapojovali AJ, slovně ohodnotí úspěchy, snahu.

K hodnocení žáků může učitel využít i testu z přílohy Take a knowledge test.

 

 

ŘEŠENÍ 

1.

  size

puzzle letter

a whale

30 m

M

a giant sequoia

100 m

I

a cell of streptococcus

1 μm

C

a cell of brewer’s yeast

10 μm

R

a particle of HIV

90 nm

O

a human egg

200 μm

S

a cell of lactobacillus

1 μm

C

a virus of influenza

90 nm

O

a seed of bean

1,5 cm

P

a rhinovirus

25 nm

E

 

2.

a) micro-organism = microbe; mikroorganismus = mikrob, bacterium; bacteria = bakterie (j. i mn. č.), bacterial = bakteriální; virus = virus; microscope = mikroskop, light microscope = světelný m., electron microscope = elektronový m., microbiology = mikrobiologie; bacteriology = bakteriologie; virology = virologie

b) yeast – kvasinka, kvasnice, droždí; brewer’s yeast – pivní kvasinka

c) They are mostly of Latin origin, they usually do not make -es as plurals!
lactobacillus – lactobacilli, virus – viruses, rhinovirus – rhinoviruses, bacterium – bacteria, streptococcus – streptococci

d) sore throat, influenza, flu, HIV, AIDS. We do not form plurals of these nouns.

 

3.

Náměty na možné odpovědi, které se mohou lišit dle věku žáků a úrovně zvládnutí cizího jazyka:
Leeuwenhoek constructed microscopes. Leeuwenhoek observed objects that cannot be seen without microscope. Leeuwenhoek worked as a trader. Leeuwenhoek came from the Netherlands. Pasteur was a famous contributor to biology and medicine. Pasteur proved bacteria can cause health problems. Pasteur developed vaccination to rabies. Pasteur didn´t know what causes rabies.

 

4a.

Mikroorganismy
skupiny mikroorganismů výskyt význam
pozitivní negativní

Viry
bakterie
jednobuněčné houby

(+ prvoci, sinice)
jednobuněčné řasy

bakterie – všude:
voda
půda
vzduch
organismy 

viry – parazité jiných buněk

rozkladné procesy v přírodě (bakterie, houby) 

biotechnologie, výroba potravinářských výrobků, léků aj. (bakterie, kvasinky)

symbióza s jinými organismy

původci nemocí člověka, zvířat, rostlin – viry, parazitické bakterie a kvasinky

kažení potravin (rozkladači: bakterie, kvasinky)

 

4b. 
The way of observation

 


Příloha – Take a knowledge test
 

KEY: 1. a, 2. b, 3. b, 4. a) bacteria: např.: kysané mléčné výrobky (jogurt, kefír), ocet, kysané zelí, některé léky, vitamíny, b) yeast: pivo, víno, droždí, pekařské výrobky; vitaminy (B-komplex), 5. a) bacteria: infekční onemocnění (angina, TBC, záněty; kažení potravin), b) viruses: onemocnění člověka (chřipka, AIDS, spalničky, žloutenka…), onemocnění živočichů, onemocnění rostlin, parazité bakterií, 6. a) Bacterial cells are not as big as the cells of animals or plants, b) Bacterial cells are much bigger than virus particles, c) Electron microscopes reach much bigger magnification than light microscopes, d) Bacteria live everywhere; viruses cannot live alone; they are fully dependent on the host cells of cellular organisms.

 

 

ROZŠÍŘENÍ

Podle zájmu si žáci mohou připravit prezentace nebo referáty na související témata (významné osobnosti, očkování, objev antibiotik, aj.) jako rozpracování tématu v dalších hodinách. Doporučujeme zařadit další multimediální podporu (např. z www.e-bug.eu), kde nalezneme  náměty pro badatelské aktivity nebo praktická cvičení, využít i další zdroje informací, např. o významných objevech v biologii.

 

 

REFLEXE

Výukový plán byl odučen v rámci přírodovědného a ekologického semináře 7. ročníku (vybraní žáci ze 7.A a 7.B). Někteří žáci si nedokázali představit jednotky velikosti (mm, μm, nm), proto je vhodné věnovat této látce větší pozornost, např. připodobnit k tlouštce lidského vlasu (cca 42 μm – 95 μm), ukázat na praktických objektech (vhodná spolupráce s fyzikářem, matematikem).
Ve 2. cvičení PL žáci dokázali odvodit mezinárodní výrazy a uvědomili si nepravidelné tvoření množného čísla. U powerpointové prezentace jsou pro 2. snímek použity animace a skryté odpovědi, např. u otázky Where are microbes found? je vhodné nechat žáky vytvořit vlastní odpověď a pak ukázat správnou odpověď everywhere.
Ve 4. cvičení PL žáci dokázali bez velkých problémů doplnit tabulku, ve cvičení 4b PL si někteří žáci nedokázali představit velikost chemické vazby mezi C–C, proto je vhodná podpora ze strany učitele při práci ve dvojici či skupině. Anketní lístek prokázal, že kooperace ve skupině se osvědčila, žáci nevnímali cizí jazyk jako něco navíc či bariéru v získávání informací. Byli motivováni pro práci po celou dobu vyučovací jednotky.


 

 

CITACE

Učebnice přírodopisu pro ZŠ:
KOČÁREK, Eduard. Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Úvaly : Jinan, 1998.

Středoškolské učebnice:
ROSYPAL, Stanislav a kol. Přehled biologie. Praha : Scientia, 1994.
ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk. Praha : Scientia, 2006.

Webové stránky:
Introduction to Microbes [online]. 2011 [cit. 2011-04-20]. Dostupné z WWW: http://www.e-bug.eu/senior_pack.aspx?cc=eng&ss=3&t=Senior%20Schools-Introduction%20to%20Microbes>

Obrazový materiál: Bacteriophage [online]. 2009 [cit. 2011-04-20]. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:PhageExterior.svg&page=1

Ostatní obrázky byly použity se souhlasem autorky Jitky Arazimové.

Loga