Implementace CLILu
do české školy

Temperament

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: osobnostní a sociální výchova – My ve světě
Jazyk: anglický
Název prac. listu: Relationships and family
Min. jazyková úroveň žáků: A1/A2
Pilotováno v ročníku: 6.
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

Obsahové

  

Cíle

Uvést téma vztahů mezi lidmi, důležitost rodinných vazeb.

Popsat svoji pozici ve společnosti.

Charakterizovat pojem rodina, objasnit rodinné vazby a sociální sítě.

Specifikovat rodokmenem úzkou a širokou rodinu.

Výstupy

Žák uvede možné vztahy mezi lidmi.

Žák popíše svoji pozici ve společnosti.

Žák rozčlení sociální skupiny podle důležitosti.

Žák charakterizuje pojem rodina a specifikuje úzkou a širokou rodinu.

Žák sepíše svůj rodokmen.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

 -

Jazykové    

Cíle

Popsat rodinu, její jednotlivé členy v užším i širším kruhu.

Přiblížit rodinné vztahy a diskutovat o jejich významu.

Zopakovat a upevnit příkazy v infinitivním tvaru.

Zopakovat otázky v přítomném čase prostém.

Výstupy

Při popisu rodiny žák používá vazbu s „of“ a volí vhodná přivlastňovací zájmena.

Žák používá vazbu „there is / there are“ při popisu umístění osob na obrázku.

Žák používá vazbu „this is“ a místní předložky při popisu obrázku.

Žák rozumí a reaguje na pokyny učitele a zadání v pracovním listě.

Klíčová slovní zásoba

Relationships, social group, family, small family, large family, family tree, son, daughter, cousin, uncle, aunt, brother-in-law, sister-in-law, niece, son-in-law, daughter-in-law, sibling, mother-in-law, father-in-law, nephew, parents.

Rozvíjení jazykové struktury

Wh- questions (who, what, how many), Commands (on the right, in the centre), Verb to be

Describing pictures – there is, there are, this is, on the right, in the centre, on the left

Scaffolding

Obrázek rodin (obr. 1–4), obrázek stromu rodokmenu

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – vybavit si sociální skupiny a jejich vlastnosti, (PL A/aktivita 1, 3), vybavit si slavnou rodinu (PL B/aktivita 2, popsat obrázek (PL B/aktivita 7))

Porozumět – vysvětlit význam rodiny (PL B/aktivita 1), rozlišovat mezi malou a velkou rodinou (PL B/aktivita 5), připojit slova stejného významu (PL B/aktivita 6),

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Analyzovat – načrtnout a uspořádat rodinné vztahy pomocí stromu života (PL B/aktivita 8)

Hodnotit – testovat znalosti z předešlých hodin

Tvořit – navrhnout erb rodiny (PL B/aktivita 4)

Kulturní rozdíly

 -

MV a PT

Cizí jazyk – anglický

Multikulturní výchova

Pomůcky

Nůžky 

1. hodina

Pracovní list – část A

Motivace – Desert island: cca 7 min, interakce U–Ž, skupinová práce

Učitel uvádí žáky do tématu: Do you think that you can live alone? Who thinks so, please hands up. Make groups of three. Take a sheet of paper and draw a desert island. Write 5 names of people you would like to live with. Na tabuli učitel poté v angličtině napíše vybrané jmenované osoby, vedle nich skupinu, do které patří. Učitel takto představí téma hodiny.

U slabších žáků může úvodní část hodiny probíhat v češtině. Učitel se zeptá žáků, kdo si myslí, že by mohl žít na světě sám, ať zvedne ruku. Poté si žáci vytvoří trojici. Nakreslí na papír opuštěný ostrov. Do něj napíšou 5 osob, se kterými by tam chtěli být.

 

1. Sociální skupiny: cca 13 min, individuální práce, interakce U–Ž

Pokyny učitele by mohly znít: Take your exercise sheet, sign it and write your name and a date. Is the sheet in English or in Czech? Read the text A and complete it. Po přečtení text žáci společně s učitelem vyplní.

 

2. Riddle: cca 10 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

Žáci mají nalézt v přeházených písmenkách názvy sociálních skupin. Učitel ověří dotazem, zda žáci zadání hádanky porozuměli. Po vyplnění žáci srovnají své výsledky a ve dvojicích připraví hádanky pro ostatní. Tyto hádanky napíšou na tabuli. Žáci hádají hádanky ostatních a za každou, kterou uhádnou, si připíšou bod. Dvojice s nejvíce body vyhrává.

Pokyny učitele: Look for the names of the social groups. Compare them with your classmate. Think about 3 more words and write them on the board using 1 letter only in each word. In pairs, guess the word.

 

3. Map of relationship: cca 10 min, individuální práce, interakce U–Ž

Učitel se zeptá žáků v angličtině, kdo je nejdůležitější osoba v jejich životě. Následně vysvětlí, jak vyplnit mapu vztahů. Nakonec učitel dotazy ověří, zda všichni porozuměli zadání. Učitel poté na tabuli překreslí mapu. Vyplní varianty žáků a připíše k nim číslo, kolik žáků doplnilo danou osobu na danou pozici.

Otázky učitele: Who is the most important person in your life? Arrange the persons in the order of their importance.

 

4. Summary: cca 5 min, individuální práce, interakce U–Ž

Učitel jmenuje  sociální skupiny v angličtině, žáci hádají typ skupiny. Učitel zadá za domácí úkol cvičení 4; najít a vypsat v křížovce 10 sociálních skupin.

 

 

 

2. hodina

 

Motivace: cca 10 min, individuální práce, interakce U–Ž

Učitel žáky pozdraví v angličtině. Poté jim řekne anglicky, aby si vzali pouze čistý papír a tužku. Učitel odměří jednu minutu a žáci napíšou na papír co největší počet sociálních skupin v angličtině. Ten, kdo jich napíše nejvíc, vyhrává. Učitel v angličtině určí žákovi s nejvyšším počtem skupin, aby je přečetl všechny nahlas, ostatní případně doplní. Učitel řekne v angličtině žákům, aby si ve dvojicích zkontrolovali domácí úkol ve cvičení 4. Poté zkontrolují společně.

Pokyny učitele: Take a blank sheet and a pen. You have one minute to write down the social groups – as many as possible. Check your homework with each other.

 

5. Formální a neformální skupiny: cca 5 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

Učitel se anglicky zeptá na příklady formálních skupin a příklady neformálních skupin a jejich rozdíl. Nechá vybrané žáky stručně shrnout, co zaznělo v angličtině. Žáci si vytvoří dvojice a podtrhají formální skupiny červeně a neformální skupiny modře ve cvičení 4.

Otázky a pokyny učitele: What kind of social groups do you know? Tell me what kind of formal and informal groups you know. What is the difference between a formal and an informal group?

 

6. Škodlivé a přínosné sociální skupiny: cca 15 min, interakce U–Ž

Učitel se anglicky zeptá, jak si žáci představují pozitivní a jak negativní skupinu. Poté žáci zapíšou skupiny do tabulky ve cvičení 6. Na tabuli učitel nakreslí dva emotikony – usmívajícího a mračícího se – a každý žák napíše jednu pozitivní a jednu negativní skupinu. Žáci si budou moci skupiny postupně dopsat. Nakonec žáci zdůvodní v češtině, proč jsou vybrané skupiny pozitivní nebo negativní a jaké jsou cíle těchto skupin.

Otázka a pokyny učitele: What do you think is a positive and a negative social group? Write the social groups in exercise 6. Write the groups into the table.

 

7. V síti vztahů: cca 7 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

Učitel položí otázku, zda se sociální skupiny setkávají. Poté žákům ukáže diagram a anglicky zadá instrukce. Ověří, zda všichni porozuměli. Žáci do diagramu vepíšou vybranou skupinu a k ní informaci, kdy se skupiny prolínají. Učitel vybarví diagram žlutou, modrou a červenou pastelkou. Nakonec si žáci ve dvojici navzájem ukážou diagram.

Pokyny učitele: Do social groups usually meet? Look at this diagram and write some social groups (you can write it in Czech). Where do these social groups meet? Take yellow, blue and red pencil and colour the diagram.

 

Ideální skupina: cca 8 min, individuální práce

Žáci na papírek anonymně napíšou, do jaké skupiny by chtěli v budoucnu patřit a proč. Učitel papírky vybere a přečte. Žáci mají za úkol zhodnotit, jestli se jedná o prospěšnou nebo škodlivou skupinu.

 

 

 

3. hodina

 

Pracovní list – část B

Motivace: cca 7 min, interakce U–Ž

Učitel žákům ukazuje ilustrativní obrázky rodiny (Příloha 1 – Family), podle kterých žáci hádají téma FAMILY (které řeknou v angličtině), které učitel napíše na tabuli. Učitel se zeptá, co je podle žáků rodina a co to slovo pro ně znamená. Žáci mohou odpovídat v angličtině i v češtině. Učitel píše v angličtině na tabuli do myšlenkové mapy.

Pokyny učitele: There is a riddle for you. Look at these pictures. What is the theme of the lesson? What do you think? What is a family? You can answer in English or in Czech.

 

1.-2. Family role: cca 14 min, interakce Ž–Ž

Žáci podtrhnou ve cvičení 1. ta slova, která podle nich nejlépe vystihují rodinu. Žáci ve dvojicích napíšou do cvičení 2. příklady slavných rodin, možno i fiktivních. Poté se navzájem v angličtině zeptají na seznam rodin a případně doplní do svého pracovního listu. Učitel se zeptá v češtině žáků, k čemu je podle jejich názoru rodina. Poté nechá žákům 2 minuty na přečtení textu a zpracování odpovědi. Pak vše společně zkontrolují.

Otázka učitele: What is a function of the family?

 

3. Rhymes: cca 10 min – individuální práce, práce ve dvojici

Učitel přečte žákům básničku (žáci by si měli schovat text, aby jen poslouchali). Poté si v pracovním listě doplní chybějící slova. Učitel se zeptá v angličtině, co by ta básnička mohla znamenat. Ukáže prsty na rukou. Žáci si nakreslí svoji malou kopii ruky a na tu jmenované členy rodiny. Ukážou si obrázky navzájem. Po dokreslení obrázku bude třída s učitelem sborově číst básničku. Dobrovolníci ji zkusí říct sami, následně bez textu.

Pokyny učitele: Cover up the text. Listen to a rhyme. Now, you can look at the text. Complete it. What does the rhyme mean? What can it mean?

 

4. Coat-of-arms of your family: cca 14 min, individuální práce

Učitel žáky přenese do středověku – v češtině. Řekne jim, ať si představí, že jsou bohaté knížecí nebo rytířské rodiny. Položí otázku, čím se tyto rodiny ve válkách odlišovaly. Každá rodina měla svůj erb. Učitel přečte zadání – text, který se vyplní do erbu. Žáci vyplní v anglickém jazyce tento erb. Za domácí úkol si nakreslí každý svůj pro svoji rodinu – už bez textu, pouze s rodinným mottem v angličtině.

 

 

 

4. hodina

 

Motivace – class mingle: cca 10 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

Žáci vystaví na lavicích své erby. Každý žák bude muset obejít 3 spolužáky a zeptat se jich na otázky napsané na erbu. Odpovědi zapíšou. Po skončení aktivity, žáci se vrací do lavic a následuje  zpětná vazba s učitelem.

 

5. Úzká a široká rodina – drawing: cca 5 min, individuální práce

Žáci nakreslí, jak si představují úzkou a širokou rodinu. Potom svá díla vystaví a porovnají navzájem.

 

6 – 7. Family members: cca 15 min, individuální práce, práce ve dvojicích

Žáci dostanou tabulku se členy rodiny (Příloha 2 – Členové rodiny), kterou rozstříhají. Lístečky rozdělí podle toho, jestli spadají pod úzkou, nebo širokou rodinu. Poté zkontrolují ve dvojicích. Nakonec s učitelem zkontrolují společně a nalepí do pracovního listu.

Poté žáci propojí mužskou a ženskou formu v příbuzenské vazbě. Následně společně třída zkontroluje.

 

8. Picture description: cca 15 min, interakce Ž–Ž, práce ve dvojici

Učitel rozdá žákům obrázek (Příloha 1 – Family), každý ve dvojici bude mít jiný. Žáci obrázek schovají, aby ho spolužák neviděl. Žáci si vezmou do ruky tužku. Učitel na tabuli napíše otázky, které žáci pokládají.

Is this small or large family?
How many members has the family got?
How many persons are there on the right?
How many persons are there on the left?
Who is on the left?
Who is on the right?
Who is in the center?

Žáci nakreslí do rámečku obrázek rodiny podle popisu spolužáka. Poté si ve dvojici vymění role a ptá se žák, který předtím odpovídal.

 

 

 

5. hodina

 

Motivace: cca 10 min, interakce U–Ž

Žáci si vezmou do ruky modrou a červenou pastelku. Když zazní člen rodiny v mužském rodě, zvednou modrou, když v ženském rodě, zvednou červenou. Poté si schovají pracovní listy a říkají zpaměti mužský rod a naopak (když učitel řekne mužský rod, řeknou ženský). Následně učitel rozdělí žáky do skupin po 4 žácích a ta skupina, která nejrychleji a nejsprávněji řekne odpovědi, vyhraje.

Pokyny učitele: Take red and blue pencil. If you hear a male member of family, show the blue pencil, if you hear a female member, show the red pencil.

 

Questions and Answers: cca 20 min, interakce Ž–Ž

Žáci dostanou do dvojic karty (Příloha 3 – Karty), každý jinou část. Ve dvojicích se budou navzájem ptát a doplňovat si políčka.

Otázky:

Odpovědi:

Who is…?

Who is a brother-in-law?

What do you call… ?

What do you call the wife of your sister or brother?

It is…

It is the husband of your sister or brother.

We call it… / It is…

We call it a sister-in-law. / It is a sister-in-law. 

Poté, co žáci vyplní kartičky, rozstříhají je, vybarví pastelkou na opačné straně, než je text, a zahrají si pexeso.

 

9 – 10. Rodokmen: cca 15 min, individuální práce

Žáci si nejdříve prohlédnou nakreslený strom. Vyplní do něj smyšlený rodokmen pohádkové postavičky nebo imaginární postavičky. Učitel vysvětlí zadání v angličtině. Po vyplnění stromu si žáci vezmou čistý papír a nakreslí svůj vlastní rodokmen.

Pokyny učitele: This is a family tree. Fill it in with imaginary persons.

HODNOCENÍ

Na konci učební jednotky zařadíme písemný test (instrukce  v anglickém jazyce, odpovědi dle libosti v AJ nebo ČJ).

Návrh testu: 1. cvičení – napsat, co je to sociální skupina, 2. cvičení – vypsat 3 formální a 3 neformální sociální skupiny, 3. cvičení – propojit rodinné vztahy se jmény členů vlastní rodiny, 4. cvičení – nakreslit  vlastní rodokmen; strom a anglicky popsat, 5. cvičení – popsat obrázek rodiny.

Hlediska hodnocení testu: Obsahová složka – správnost informací, Jazyková složka – jazykové prostředky a slovní zásoba. Pokud žák odpoví pouze v AJ, může si vylepšit své celkové skóre o jeden stupeň.

Můžene využít ústního zkoušení, např. pro popis rodokmenu. V obsahové složce můžeme opět sledovat správnost informací, z jazykového hlediska použití slovní zásoby a vybraných jazykových prostředků a jevů, např. slovosled anglické věty, užití přítomného času, aj.

 

 

ŘEŠENÍ

PART A

1.

1. sociální společenské skupiny: rodina, třída, kamarádi, parta, sportovní tým, škola, národ, 2. dva, 3. rodina, kamarádi, 4. armáda, národ, 5. gangy, party.

2.

AIFYLM – family, DTESUTNS – students, AGGN – gang, AMTE – team, LACSS – class.

4.

    F A M I L Y      
    R           R    
    I           U S  
  T E A M       O S  
    N           B A  
    D A R M Y   H L  
    S C H O O L G C C
                I   I
                E   T
      N O I T A N   Y
      G N A G        

1. Family
2. Team
3. Gang
4. Friends
5. Class
6. Neighbour
7. School
8. Army
9. City
10. Nation

7.
school          ME          friends

      

PART B

2. Funkce rodiny je například: výchova dětí, ochrana, zázemí, pocit bezpečí, podpora.

3. This is the F A T H E R short and stout. This is the M O T H E R with children all about. This is the B R O T H E R, tall as you can see.This is the S I S T E R with a dolly on her knee.This is the B A B Y still to grow.This is the F A M I L Y all in a row.

6.

 

NUCLEAR FAMILY EXTENDED FAMILY
Members (8): mother, father, sister, brother, son, daughter, sibling, parents Members (19): mother, father, sister, brother, son, daughter, cousin, uncle, aunt, brother-in-law, sister-in-law, niece, son-in-law, daughter-in-law, sibling, mother-in-law, father-in-law, nephew, parents

7.

1

2

3

4

5

6

C

F

B

A

D

E

 

 

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ

Na konci modulu je možné pustit žákům film Tomek, který je zaměřený na roli dítěte v chudé rodině. V odkazu projektu Jeden svět na školách jsou i k filmu vypracované pracovní listy. http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnsfilmpdfgames_106.pdf

 

 

REFLEXE

Učební plán CLIL byl realizován v rámci 4 vyučovacích hodin po 20 minutách. Cvičení č. 4 v části B bylo dopsáno dodatečně. Karty žáci vytvářeli během 20 minut v rámci samostatné hodiny. Úroveň angličtiny u žáků byla velice různá, což komplikovalo výuku, kde bylo zapotřebí používat cizí jazyk aktivně. Při této obtíži může učitel vyzvat tři nejsilnější žáky, aby pomáhali ostatním žákům. Nejslabší žáci totiž nemusejí znát ani základní slovní zásobu a utvořit jednoduchou větu v Aj (správný slovosled), pak se jim učitel může věnovat individuálně. Silnější žáci mohou napomáhat se slovíčky, kterým není porozuměno.

 

Názor autorky po pilotáži:

Silnější stránka 1. hodiny byla vysoká motivace žáků; žáci byli zvědavi, jak bude probíhat výuka částečně v angličtině, proto byli pozorní. Nejvíce je bavily hádanky ze cvičení A.1. Aktivně je vymýšleli, psali na tabuli a luštili. Překvapilo mě, že žáci vymysleli i skupiny jako „the Nazis, the Ku-Klux-Klan, employees, teachers.“ Mapa vztahů byla u žáků dost podobná (nejbližší rodina), takže je bavilo i hlasovat a prokázalo se, že existují určité zákonitosti ve vztazích.
Někteří žáci byli překvapeni přítomností cizího jazyka, jelikož na CLIL výuku nejsou zvyklí. Slabší stránka pilotáže byla  v rozrůzněnosti jazykových kompetencí u žáků jedné třídy. Pro některé byla cvičení příliš snadná, pro jiné žáky složitá.

Ve 2. hodině již žáci nebyli překvapeni z toho, že používali cizí jazyk, pokyny učitele byly pouze v angličtině.
Je potřeba zdůraznit, že ve cvičení 3 mají žáci vypsat nalezené skupiny na dva řádky pod křížovkou. Žáci vyplnili skupiny do čísel 1–10 a potom bylo složitější je seřadit podle velikosti – muselo se napsat nové číslování. Ve cvičení 6 v části A psali žáci, že jim připadá příznivá skupina “gang” nebo “mafie”, na místě je v diskusi vysvětlit, co znamená přínosná a škodlivá skupina.

Ve 3. hodině měli žáci problém přijít na téma hodiny –  ilustrující obrázky byly nahrazeny jinými. Při přednesu básničky se projevila rozrůzněnost v jazykových projevech; každý žák měl své tempo a jiný přístup. Silnější žáci v angličtině soutěžili, kdo ji správně řekne zpaměti, slabší žáci měli možnost ji přednést následně. Bavilo je i kreslení postaviček a následná malá výstavka.

V poslední fázi výuky žáky bavilo kreslení rodiny, i když měli různý přístup a styl kreslení. Ve cvičení 7. v části B výrazy pro členy rodiny jako “brother-in-law, sister-in-law, nephew, sibling” bylo nutné přeložit. I po vysvětlení v angličtině část žáků neporozuměla.

Výukový plán a jeho realizace měl jednoznačně pozitivní efekt na žáky. Pracovali aktivně, zažili legraci a byli motivováni pro použití angličtiny.

 

CITACE

Adaptované texty ze zdrojové literatury:
JANOŠKOVÁ, D. a kol. Občanská výchova 7. Praha : Fraus, 2004.
JANOŠKOVÁ, D. a kol. Občanská výchova 8. Praha : Fraus, 2005
ČADILOVÁ, O. Sociální skupiny [online]. 2009 [cit. 2011-05-06]. Dostupné z WWW:
http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/Soci%C3%A1ln%C3%AD_skupiny.pdf
Family. Wikipedia [online]. 2011 [cit. 2011-05-06]. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Family
Family Tree. Wikipedia [online]. 2011 [cit. 2011-05-06]. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Family_tree
Jeden svět na školách. Filmy. [online]. 2011 [cit. 2011-19-07]. Dostupné z WWW: http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=172

 

Citace obrazového materiálu:
[cit.2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:

Obr. 1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BenToddJealousFamily.jpg

Obr. 2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1970sfamily3.jpg

Obr. 3
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1970sfamily1.jpg

Obr. 4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Family_George_V_of_Hanover.jpg

Erb a rodokmen z pracovního listu dílem autorky.

Loga