Implementace CLILu
do české školy

Hudební nástroje

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: hudební výchova
Jazyk: anglický
Název prac. listu: K – W – L chart
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Pilotováno v ročníku: 6.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů

Obsahové

  

Cíle

Porozumět principu dělení nástrojů symfonického orchestru do jednotlivých skupin i podskupin.

Zařadit vybraný nástroj do správné skupiny i podskupiny.

Poznat nástroj dle vzhledu a pojmenovat jej.

Poznat některé nástroje dle charakteristického zvuku nebo je alespoň zařadit do hlavní skupiny (strunné, dechové, bicí).

Vzbudit v žácích zájem o klasickou hudbu a nástroje symfonického orchestru.

Výstupy

Žák vyjmenuje hlavní nástrojové skupiny v orchestru (příp. s pomocí obrázku).

Žák zařadí nástroj do skupiny, příp. i podskupiny.

Žák pozná nástroj dle vzhledu a správně jej pojmenuje.

Žák pozná některé nástroje dle zvuku a dokáže je zařadit alespoň do hlavních skupin.

Žák popíše jeden vybraný nástroj (materiál, způsob tvorby tónu, zajímavosti…).

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Rozdělení nástrojů symfonického orchestru do základních skupin a rozpoznání některých nástrojů dle vzhledu i dle zvuku

Jazykové    

Cíle

Pojmenovat hudební nástroje a rozšířit slovní zásobu z oblasti hudby a symfonického orchestru.

Komunikovat na dané téma při práci ve dvojici.

Upevnit spojení „belong to“ v otázce a odpovědi.

Výstupy

Žák si rozšíří slovní zásobu o výrazy z oblasti hudby a symfonického orchestru.

Žák si upevní názvy hudebních nástrojů.

Žák si při komunikaci se spolužáky a učitelem fixuje vazbu „belong to“ v otázce a odpovědi v čase přítomném prostém.

Klíčová slovní zásoba

Musical instruments, symphony orchestra, conductor, score, strings, woodwinds, brass, keyboards, percussion, violin, viola, cello (violoncello), double bass, harp, grand piano, flute, piccolo, oboe, English horn, bassoon, trumpet, trombone, French horn, tuba, organ, drums, kettle drum, bass drum, snare drum, to belong, to know, to learn

Rozvíjení jazykové struktury

Present simple

Scaffolding

Obrázky v PL, tabulka K – W – L, power-pointová prezentace, hra „Domino“, dvojjazyčný slovník

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – identifikovat, vybavit si názvy hudebních nástrojů (aktivita Černá ovce), znovuvybavit si vlastnosti hudebních nástrojů (PL/ I KNOW)

Porozumět – sumarizovat předložené informace (PL/ I LEARNT), rozlišit nástrojové skupiny a připojit je k příslušnému názvu nástroje (hra „Domino“)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Hodnotit – posuzovat, hodnotit sebe sama (konec hodiny)

Kulturní rozdíly

 -

MV a PT

Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj – rozvoj schopnosti poznávání – zaměření na rozvoj smyslového vnímání.

Pomůcky

 -

Předpokládá se, že žáci mají z 1. stupně základní povědomí o hudebních nástrojích a jejich třídění do skupin. V této vyučovací hodině své znalosti upevní a rozšíří. Navíc se naučí ve větách používat anglické ekvivalenty názvů nástrojů a nástrojových skupin.

 

 

Evokace

 

1. Aktivita „Černá ovce“: cca 5 min, skupinová práce, interakce Ž–Ž

Žáci jsou rozděleni do skupin (5 skupin po cca pěti žácích). Každá skupina dostane kartičky s obrázky a názvy nástrojů v angličtině (trumpet, violin, violoncello, double bass – Příloha č. 1).

Úkoly:
a) Doplňte k anglickým výrazům názvy nástrojů v češtině. (Každá skupina má k dispozici slovníček.)
b) Urči, který z nástrojů nepatří do této skupiny a proč.
c) Podle čeho bychom mohli tyto nástroje třídit? Můžete vymyslet i více druhů třídění – nezávisle na klasickém dělení nástrojů.

Učitel sdělí žákům, že mají na tuto aktivitu 5 min. Úkolem každé skupiny je též zvolit si mluvčího, který bude výsledek její práce prezentovat před ostatními. Je dobré, aby po každé další aktivitě prezentoval někdo jiný ze skupiny, tak aby se žáci postupně vystřídali.

Učitel obchází skupiny, kontroluje jejich práci. Je k dispozici žákům v případě, že potřebují něco poradit nebo vysvětlit. Po uplynutí stanovené doby (učitel může zahrát zvukový signál na nějaký nástroj) krátce vystoupí mluvčí každé skupiny. Tato aktivita podporuje konstruktivní myšlení, kooperaci žáků ve skupinách a je zároveň motivací k tématu této hodiny – učitel nechá žáky po této aktivitě vyvodit, jaké bude téma dnešní hodiny.

 

2. Pracovní list – tabulka K – W – (L): cca 10 min, individuální práce, práce ve dvojicích, interakce U–Ž, Ž–Ž

a) Učitel vytvoří na tabuli tabulku K – W – L. Na flipboardu již může být tabulka předem připravena.
b) Učitel rozdá žákům pracovní list s předtištěným rámcem tabulky a vysvětlí jim princip práce s touto pomůckou.
c) Žáci nejprve sami zapisují do sloupců „I know“ (K) a „I want to know“ (W), co vědí a co by se chtěli dozvědět. Píšou v češtině, pokročilejší mohou psát v Aj.
d) Potom pracují ve dvojicích. Navzájem si porovnají své zápisky a mohou si do své tabulky doplnit další informace, které zjistili v diskusi se spolužákem.
e) Poté učitel vpisuje do tabulky na tabuli (flipboardu), příp. vyvolá žáky a nechá je zapsat informace do prvních dvou sloupců (K – W).

 

 

 

Uvědomění si významu

 

3. Prezentace: cca 14 min, výklad učitele, interakce U–Ž

Učitel prezentuje přehled dělení nástrojů symfonického orchestru, u obrázků má i anglické ekvivalenty. Názvy nástrojových skupin a jednotlivých nástrojů by si měli žáci zapamatovat anglicky. Učitel může využít přiložené PPT prezentace, doplněné příp. o zvuky hudebních nástrojů, které naleznete např. na níže uvedeném doporučeném webovém odkazu:

http://www.musictechteacher.com/music_learning_theory/music_instruments.htm

 

 

 

Reflexe

 

4. Doplnění tabulky K – W – L: individuální práce, práce ve dvojicích, interakce Ž–Ž, U–Ž

a) Každý žák si nejprve sám doplní sloupec „I learned” (L) v tabulce K – W – L. Píše v češtině, odborné výrazy může uvádět též anglicky.
b) Poté žáci pracují ve dvojicích. Navzájem si porovnají své tabulky, doplní informace.
c) Učitel spolu se žáky dopíše sloupec „I learned“ (L) v tabulce K – W – L na tabuli.

 

5. Hra „Domino“: cca 5 min, individuální práce, skupinová hra, interakce U–Ž, Ž–Ž

Učitel rozdá každému žákovi dva papírky různých barev. Na jednom je název nástroje v angličtině, na druhém je název nástrojové skupiny (Příloha 2). Žáci mají za úkol porozumět anglickým termínům na papírcích. Učitel jim vysvětlí, že papírky spolu nijak nesouvisejí. Učitel napíše v angličtině na tabuli názvy hlavních nástrojových skupin. Nechá pod nimi místo na dopisování nástrojů. Potom napíše na jiném místě tabule tyto dvě věty (jazykový rámec);

QUESTION: Which instrument is in the group…………….?
ANSWER: ………………………….. is a ………………………….. instrument.

Učitel se zeptá třídy: „ Which instrument is a brass instrument?“. Žák, který má na papírku napsáno např. „trumpet“ se přihlásí a odpoví: „The trumpet is a brass instrument“. Název nástroje jde napsat na tabuli k patřičné nástrojové skupině. Poté se podívá na druhý papírek (kde má napsán název nějaké jiné nástrojové skupiny) a zeptá se třídy: „Which instrument is a percussion instrument?“. Žák, který má na papírku napsáno např. „kettle drum“ se přihlásí a hra pokračuje. Hra se nehraje příliš dlouho, nemusejí se všichni vystřídat.

 

6. Evaluace a autoevaluace: cca 4 min, individuální práce, interakce U–Ž, Ž–Ž

Na konci hodiny provede učitel zpětnou vazbu. Ohodnotí slovním hodnocením i známkou práci jedinců i skupin (viz sekce Hodnocení).
Žáci se sami vyjádří k tomu, jak se jim v této hodině pracovalo – samostatně, ve dvojicích a ve skupinách, co bylo pro ně obtížné, co jednoduché, co se jim líbilo, co se při této hodině naučili.

HODNOCENÍ

Jazyková a obsahová složka:
Učitel si ověří dosažení stanovených cílů kontrolou vyplněné tabulky K – W – L (Pracovní list), kterou si od žáků na konci vyučovací hodiny vybere k ohodnocení. Učitel si dosažení cíle rozšíření slovní zásoby může zjistit též při hře „Domino“. Žáci by měli být schopni porozumět anglickým výrazům, správně je přečíst a zařadit nástroj ke správné skupině.

Hodnocení v hodině:
Je vhodné dávat žákům barevné kartičky (body) za jejich odpovědi (zvláště v angličtině) i aktivní účast v hodině. Podpoří se tím jejich aktivita při používání angličtiny. Na konci hodiny může učitel za určitý počet nasbíraných bodů dávat jedničky.
Učitel též může každému žákovi ohodnotit tabulku K – W – L (je dobré sdělit to žákům na začátku hodiny, zvýší to jejich motivovanost i snahu tabulku neodbýt). Doporučujeme (zvláště pokud žáci s touto technikou kritického myšlení teprve začínají) hodnotit neodbyté práce hezkými známkami, příp. slovně.

Procedurální složka:
Učitel by měl na konci každé skupinové aktivity a zejména na konci hodiny slovně okomentovat práci skupin. Též může jejich práci ohodnotit známkou. Je vhodné (zvláště při hodinách, kdy se žáci teprve seznamují s tímto typem práce) dávat pouze jedničky, příp. psát pochvaly. Učitel tím též podpoří ostatní k aktivnímu zapojení při dalších činnostech.
V dalších hodinách lze jako evaluační nástroj použít kontrolní test k ověření nabytých znalostí žáků.

Dlouhodobější hodnocení:
Je potřebné, aby na výše popsanou CLIL hodinu navazovaly tematicky stejně zaměřené aktivity v dalších hodinách. Tím se nabyté vědomosti a dovednosti více upevní a mohou se dále rozšiřovat.

 

 

ROZŠÍŘENÍ

Jako rozšiřující aktivitu můžeme zvolit tzv. Mind maps, která využívá skupinové organizační formy práce a zabere cca 25 minut. Žáci utvoří čtveřice (pro tuto hodinu doporučuji stejné jako v předchozích aktivitách) a dostanou za úkol vytvořit myšlenkovou mapu, ve které zobrazí nástroje symfonického orchestru. Používají anglické termíny, do závorky mohou napsat české. Stále mohou používat slovníček. K této aktivitě mají k dispozici flipový papír, barevné lístečky, barevné fixy a lepíky.

Mapy mohou být i originálně graficky zpracované (dle časových možností) – příp. si je žáci mohou příští hodinu vylepšit. (Též je možné tuto aktivitu doplnit v hodinách výtvarné výchovy.) Tyto mapy potom mohou prezentovat práci žáků na stěnách třídy či školních chodbách.

Myšlenkové mapy si každá skupina vylepí na dobře viditelné místo ve třídě. Učitel ke každému flipu připevní dva větší lístečky – na jeden se může psát pochvala, ocenění, na druhý případné otázky, nedostatky. Žáci ve skupinách obcházejí mind maps ostatních skupin a hodnotí je. Na závěr si každá skupina přečte své hodnocení od ostatních skupin.

 

 

REFLEXE

Pochopit princip tabulky K – W – L (s touto metodou kritického myšlení neměli předchozí zkušenosti) bylo pro žáky paradoxně nejobtížnější. Hodina byla spíše zaměřena na rozvoj obsahových cílů. Časová dotace byla o 15 minut překročena, ale všechny cíle byly naplněny, žáci byli aktivně zapojeni, všechny navržené aktivity se osvědčily.

Doporučujeme pracovat CLILem v hodinách HV v blocích (spíše dvouhodinové lekce). Zvláště pokud žáci nikdy nepracovali těmito novými metodami. Na tuto hodinu by měly navázat další aktivity. Aby Metodika CLILu plnila skutečně všechny své cíle, měla by být zařazována pravidelně (ne jen formou ojedinělého projektu). Žáci by se naučili zcela přirozeně vnímat cizí jazyk a komunikovat v něm, přecházení mezi cizím a mateřským jazykem by žáci nevnímali jako bariéru, a soustředili by se tak na obsahovou služku výuky.

 

 

ŘEŠENÍ

Pracovní list – tabulka K – W – L 
Příklad vyplněné tabulky

 • v orchestru jsou smyčcové nástroje, mezi ně patří housle, violoncello, basa
 • smyčcové nástroje mají struny, hraje se na ně smyčcem
 • trubka je dechový plechový nástroj
 • v orchestru hrají také další dechové nástroje – třeba flétna, klarinet, hoboj, pozoun
 • malá flétna se jmenuje pikola
 • v orchestru hrají také bicí nástroje – třeba bubny, činely
 • jak se říká té skupině dechových nástrojů, do které patří trubka?
 • patří příčná flétna do dechových nástrojů dřevěných, když je z kovu?
 • kam by se dal zařadit klavír?
 • kam patří varhany?
 • hraje se na ně v orchestru?
 • proč je lesní roh tak zatočený?
 • hraje v orchestru xylofon nebo triangl?
 • v symfonickém orchestru jsou tyto skupiny nástrojů: strunné, dechové a bicí
 • strunné nástroje se dělí na další podskupiny: smyčcové, drnkací, klávesové
 • mezi smyčcové nástroje patří housle, viola, violoncello, kontrabas
 • dechové nástroje se dělí na dřevěné a žesťové
 • trubka patří mezi dechové žesťové nástroje
 • příčná flétna patří do nástrojů dechových dřevěných (první příčné flétny se vyráběly ze dřeva)
 • klavír patří do strunných klávesových nástrojů
 • varhany patří do dechových vícehlasých nástrojů
 • lesní rohy se dříve používaly na honech, také na ně hráli jezdci poštovních dostavníků – jsou zatočené, aby nepřekážely při jízdě na koni nebo při řízení kočáru
 • v orchestru může hrát i xylofon, triangl (příp. další Orffovy nástroje, které známe ze školy) – patří do bicích nástrojů

 

 

CITACE

Použitá odborná literatura:

BÄR, F. P. Hudební nástroje. Plzeň : Fraus, 2006.

Citace obrazového materiálu použitého v prezentaci:

Slide č. 1: West bohemian symphony orchestra [online]. 2009 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zso2009_3_small.jpg>.

Slide č. 2: Conductor [online]. 2011 [cit. 2011-23-07]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Conductor.png>.

Slide č. 6: Violin – viola [online]. 2006 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Violin-Viola.jpg>.

Slide č. 7: Cello – front side [online]. 2010 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cello_front_side.png>.

Slide č. 8: Bass [online]. 2003 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AGK_bass1_full.jpg>.

Slide č. 10: Harpe [online]. 2006 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Harpe.png>.

Slide č. 11: Boesendorfer fluegel [online]. 2006 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boesendorfer_fluegel3036.jpg>.

Slide č. 13: Western concert flute [online]. 2007 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Western_concert_flute_2.JPG>.

Slide č. 14: Piccolo [online]. 2005 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piccolo.jpg>.

Slide č. 15: Clarinets German [online]. 2005 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clarinets_german.jpg>.
B-flat e-flat a-flat reeds [online]. 2007 [cit. 2011-23-07]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-flat_e-flat_a-flat_reeds.jpg?uselang=cs>.

Slide č. 16: Oboe modern [online]. 2008 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oboe_modern.jpg>.
Anche hautbois [online]. 2006 [cit. 2011-23-07]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anche_hautbois.jpg?uselang=cs>.

Slide č. 17: Englischhorn [online]. 2005 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Englischhorn.jpg>.

Slide č. 18: Fox Bassoon [online]. 2005 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FoxBassoon.jpg>.

Slide č. 19: Trumpet mouthpiece [online]. 2006 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trumpet_mouthpiece_2.jpg>.

Slide č. 20: Trumpet american [online]. 2011 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Trumpet_american.jpg>.

Slide č. 21: Trombone [online]. 2005 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trombone_CG_Bach42AG.jpg>.

Slide č. 22: French horn front [online]. 2008 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:French_horn_front.png>.

Slide č. 23: Two F tubas [online]. 2004 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Two_F_tubas.jpg>.

Slide č. 24: Frankfurt Katharinenkirch Orgelprospekt [online]. 2008 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frankfurt_Katharinenkirche_Orgelprospekt_1990.jpg>.

Slide č. 25: Standard timpani setup [online]. 2005 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Standard_timpani_setup.jpg>

Slide č. 26: Glockenspiel [online]. 2006 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Glockenspiel-malletech.jpg>.
Castagnetten [online]. 2005 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Castagnetten.jpg>.
Sambaballen [online]. 2005 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sambaballen.JPG>.

Slide č. 27: Orchestr [online]. 2008 [cit. 2011-14-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orchestr.png>.

 

 

Loga