Implementace CLILu
do české školy

Hookův zákon

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: fyzika
Jazyk: anglický
Název prac. listů: Spring A, Spring B, Worksheet
Min. jazyková úroveň žáků: A1+
Pilotováno v ročníku: 8. (7.)
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

Obsahové

  

Cíle

Sestavit aparaturu, změřit prodloužení pružiny.

Pochopit závislost prodloužení na působící síle.

Osvojit si a používat tuhost pružiny (pružinovou konstantu) k výpočtům prodloužení nebo působící síly.

Výstupy

Žák sestaví aparaturu a změří prodloužení pružiny.

Žák počítá chybějící hodnoty v tabulce (síla, změna délky, tuhost).

Žák vysvětlí vzájemnou závislost síly, prodloužení a tuhosti pružiny.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Pojmy „síla“, „změna délky“, „konstanta“, závislost „přímá úměrnost“, „nepřímá úměrnost“

Jazykové    

Cíle

Porozumět návodu pro sestavení aparatury.

Porozumět pokynům učitele a v pracovních listech.

Zopakovat a upevnit příkazy v infinitivním tvaru.

Aplikovat výrazy nově osvojené slovní zásoby.

Používat termíny „direct proportion“ a „directly proportional“ při popisu závislosti síly.

Upevnit tvorbu vět prostřednictvím komunikace se spolužáky a učitelem.

Výstupy

Žák rozumí pokynům zadaným v anglickém jazyce a plní je.

Žák používá novou slovní zásobu k plnění zadaných úkolů.

Žák formuluje výsledky svých měření v anglickém jazyce.

Klíčová slovní zásoba

Spring, extension, scale, division, axis, weight, measure, quantity

Rozvíjení jazykové struktury

Commands in infinitive: translate, complete, write the opposites…

Expressions „direct proportion“ vs. „directly proportional“, „change in…“

Scaffolding

Powerpointová prezentace učitele, prezentace – grafické znázornění, česko-anglický slovník v knižní nebo elektronické formě.

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Porozumět – přeložit, odvodit význam nové slovní zásoby z textu (PL/aktivita 1a), vysvětlit, popsat pracovní postup (PL/aktivita 1b), vysvětlit symboly (PL/aktivita 2b), rozlišit, připojit do textu slovní spojení „direct”, „directly”, „indirect” (PL/aktivita 2d)

Aplikovat – provádět pokus (PL/aktivita 1c), aplikace Hookova zákona (PL/aktivita 2a)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Analyzovat – rozlišit mezi tažnou sílou a změnou délky pružiny (PL/aktivita 1c)

Hodnotit – kritizovat, posuzovat (diskuse na konci hodiny), zjišťovat, monitorovat výsledky žáků (během hodiny, po odevzdání worksheetu)

Tvořit – navrhovat procedury pro výpočet chybějících údajů v tabulce (PL/aktivita 2a)

Kulturní rozdíly

Zápis desetinných čísel (tečka, čárka). Mnohoznačnost pojmu „weight“ v angličtině vs. jasné „hmotnost“ – „váha“ – „tíha“ v češtině.

MV a PT

Matematika a její aplikace

Pomůcky

Aparatura pro provedení pokusu (Hookův zákon), dvojjazyčný slovník 

1. What´s up with English?: cca 5 min, U–Ž, Ž–Ž

Úvod hodiny. Učitel vymyslí motivační hru nebo křížovku, v níž žáci např. naleznou téma hodiny. Je vhodné tuto aktivitu vést v angličtině, neboť má žáky připravit na to, že budou ve fyzice používat cizí jazyk. Učitel může česky vysvětlit, co by měli žáci na konci učební jednotky umět, a seznámí žáky s plánem hodiny.

 

2. Vocabulary building: cca 10 min, Ž–U

Spuštění prezentace (snímek 1, 2, 3, 4, 6). Učitel spolu s žáky hlasitě čtou slovní zásobu. Učitel v případě potřeby gesty a demonstrací na pomůckách naznačuje význam. Není-li k dispozici projektor, učitel napíše slovní zásobu na tabuli.

Na snímku 1, 2, 3, 4, 6 se žáci seznamují se základní slovní zásobou. Čtou nahlas a přitom učitel ověřuje, že žáci rozumějí. V případě potřeby používají slovník. Cvičí výslovnost jednotlivých slov a slovních spojení čtením nahlas.

Snímek 7, 8: Žáci čtou nahlas, v případě potřeby překládají pracovní postup. V případě potřeby používají slovník. Neznámá slova zapisují na tabuli spolu s překladem.

 

3. Spring: cca 12 min, Ž–Ž

Učitel rozdá pracovní list „Spring“; verze A – žáci opisují pracovní postup z prezentace, tj. ze snímku 7 a 8 (doporučeno). Verze B – pracovní postup předtištěn pro případy, kdy prezentace není k dispozici.

Žáci sestavují aparaturu (není-li možnost individuálních experimentů, sestaví žáci jednu aparaturu pro frontální pokus). Poté pracují ve dvojicích (doporučeno) nebo v malých skupinách (3–5 žáků).

Žáci měří prodloužení pružiny, zapisují do tabulky a počítají hodnoty z pracovního listu „Spring“ 1c. Opět pracují ve dvojicích (doporučeno) nebo v malých skupinách (3–5 žáků).

 

4. Applying Hook´s law: cca 10 min, Ž–Ž

Učitel rozdá pracovní list „Worksheet“. Žáci počítají hodnoty v tabulce (2a) při párové (doporučeno) nebo individuální práci. Žáci zpracovávají textovou část pracovního listu (2b, 2c, 2d). Skupinová (doporučeno) nebo individuální práce.

Při zpětné vazbě následuje zhodnocení úkolů, krátká diskuse, učitel zadá domácí úkol – narýsování grafu (na zadní stranu listu „Spring“ nebo jinam).

V následující hodině učitel vybere pracovní listy a provede rozbor výsledků pokusu. Učitel zkontroluje pracovní listy a vrátí je žákům. Vrácené pracovní listy s názvem „Worksheet“ si žáci nalepí do sešitu.

HODNOCENÍ

Z anglického jazyka není třeba žáky hodnotit známkou, ale ústně – pochvala od učitele. Hodnocení níže vychází z úrovně vypracování pracovních listů žákem, vztahuje se výlučně na znalosti a dovednosti z fyziky.

Žák, který má vyplněn pracovní list „Worksheet“, je ohodnocen za aktivitu (známkou).

Hodnocení po odevzdání listu „Spring“: správně vyplněné hodnoty v tabulce – 2 body, 1. otázka pod tabulkou – 1 bod, 2. otázka – bonusový bod. Hodnocení po odevzdání listu „Worksheet“: správně vyplněné hodnoty v tabulce – 2 body, vyplnění 2 b) – 1 bod, 2 c) – 1 bod, 2 d) – za fyzikální správnost 2 body. Graf – 1 bod.

Hodnocení celkem: 10 (+ 1) bodů
Hodnocení z CLIL hodin bylo zařazeno do běžného systému hodnocení předmětu fyzika.

 

 

ŘEŠENÍ

Worksheet

2 a)

k Δl F
50 0.08 m 4.0 N
50 0.06 m 3.0 N
400 0.02 m 8.0 N
400 0.0002 m 0.08 N
150 0.01 m 1,5 N

 

2 b)

„F” is force, „k” is the spring constant and „Δl” is change in length.

2 c)

The opposites: stretch – compress, pull – push, horizontal – vertical, Translate: rate – poměr, direct proportion – úměrnost, axis – osa.

2 d)

Complete the sentences: The force is in direct proportion to the measured change in length. The force is directly proportional to the measured change in length. A change in length is indirectly proportional to the spring constant. A change in length is in indirect proportion to the spring constant.

Řešení pracovního listu Spring – verze A je uvedeno ve verzi Spring – verze B, body 1–6.

 

 

ROZŠÍŘENÍ

V následující hodině nutný rozbor provedeného měření a zopakování odvozeného pravidla – Hookova zákona. Řešení úloh na téma „Hookův zákon“. Zadání možno volit v angličtině.

 

 

REFLEXE

Časová dotace učební jednotky z fyziky je přiměřená, ale v průběhu hodiny nelze váhat. Při první pilotáži v 8. ročníku nestačilo časové vymezení – zdržení při rozřazování do skupin, malý tlak učitele na pracovní tempo žáků.
V průběhu druhé pilotáže v 7. ročníku cca 80 % žáků vyplnilo správně list „Worksheet“ (bonus za aktivitu). Šlo o žáky s velmi rozvinutými pracovními kompetencemi. Pro případ, že by třída pracovala pomaleji, lze vypustit část 2b nebo 2c.
V diskusi pilotních hodin bylo zřejmé, že žáci porozuměli problému.
Žáci bez obtíží zvládali vyplňování tabulek a fyzikální stránku věci. Pomoc učitele je třeba zejména v části 2d.
Osvědčil se tento postup: měření ve skupinách po 4 žácích – rozdělení žáků do dvojic – vyplňování listu „Worksheet“.
Rozdílné fyzikální a jazykové zdatnosti jednotlivých žáků ve skupinách mohou způsobit silně nerovnoměrné tempo. Je vhodné předem upozornit žáky na charakter práce (nebo skupiny sestaví učitel).

 

 

CITACE

Texty adaptovány z:
Spring (device) [online]. 2011 [cit. 2011-24-08]. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_(device)
Obrázek je dílem autora.

Loga