Implementace CLILu
do české školy

Domorodci včera a dnes

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: dějepis, zeměpis
Jazyk: anglický
Názvy prac. listů: Ze života domorodců (1), Domorodci v pojmech (2), Domorodci ve vzájemném srovnání (3)
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Ročník: 9.
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

Obsahové

  

Cíle

Představit pět domorodých skupin obyvatelstva z různých koutů světa.

Vést k poznání a srovnání běžného života domorodců v minulosti i současnosti.

Formulovat argumenty a názory k současnému postavení domorodců na původních územích.

Výstupy

Žák popíše současný život pěti domorodých skupin obyvatelstva z různých koutů světa.

Žák zaznamená na mapě, kde se domorodé skupiny obyvatelstva nacházejí.

Žák na základě srovnání popíše život domorodců v minulosti.

Žák vysvětlí proměnu společensko-politického postavení domorodců v porovnání s nově příchozími bělochy.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Základní přehled o kontinentech/zemích světa

Jazykové    

Cíle

Shrnout poznatky z českého textu v anglickém jazyce a ty analyzovat.

Poznat slovní výpůjčky – původ mezinárodních slov.

Poznat rozdílné označení pro jazyk, zemi a národnosti příslušného národa.

Rozšířit slovní zásobu k tématu „domorodé obyvatelstvo“ (jídlo, obydlí, způsob odívání a života).

Upevnit a procvičit fráze a vyjadřovací schopnosti při své prezentaci.

Výstupy

Žák si upevní samostatný ústní projev a prezentační dovednosti při představení finálního výsledku své práce.

Žák si při prezentaci své práce procvičí a upevní novou slovní zásobu, různé gramatické struktury, mj. minulý čas prostý, a používá různé vazby pro prezentování obsahu; First of all… This is… You can see in this slide and in this poster… It shows that… Finally…

Žák komunikuje na téma současné postavení domorodců na původních územích.

Žák vyhodnotí práci ve skupině ve vztahu ke své roli v týmu (group contract).

Klíčová slovní zásoba

First of all, you can see, in this slide, in my presentation, in this poster, it shows that, finally (jazykové obraty pro prezentaci).

Coach, conductor, explorer, crusader, note-taker, innovator, scientist (role v týmu).

Aborigines, language, dwelling, religion, types of food and clothing, hunting, picking fruit, farmer, craftsman, religion and faith: Animism, Islam, Christianity, Shamanism.

Rozvíjení jazykové struktury

Language of comparison

Language of visual presentation

Past simple and present simple tense

Scaffolding

Text o jednotlivých domorodých skupinách, internet, studijní literatura, PPT prezentace, slepá mapa, papírový plakát, seznam pojmů vážících se k domorodým skupinám, papírový plakát, srovnávací tabulka

Organizační formy

frontální / práce ve skupině 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – vybavit si fakta o životě domorodých skupin (aktivita 2), znovuvybavit si oblasti, ve kterých žije příslušná domorodá skupina (PL1/aktivita 3), znovuvybavit si pojmy týkající se domorodé skupiny (PL2/aktivita1)

Porozumět – ilustrovat oblasti ve slepé mapě, ve kterých žije příslušná domorodá skupina (aktivita 3), vysvětlit pojmy týkající se domorodé skupiny (PL2/aktivita 1), sumarizovat informace z prezentací (PL3), klasifikovat vybrané pojmy vážící se k dané domorodé skupině (PL3)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Analyzovat – analyzovat prezentace jednotlivých domorodých skupin (PL1/aktivita 6)

Hodnotit – posuzovat prezentace spolužáků podle daných kritérií, hodnotit vlastní výkon (PL3)

Tvořit – tvořit PPT prezentace pro jednotlivé domorodé skupiny (PL1/aktivita 6)

Kulturní rozdíly

Kulturní vzorce mimoevropských domorodých skupin versus kulturní vzorce Čechů (Evropanů)

MV a PT

Výchova k občanství – tolerantní postoj k menšinám, pomáhá odbourávat projevy lidské nesnášenlivosti a předsudky

Multikulturní výchova – poznání rozdílných kultur, uznání jejich kulturního bohatství

Osobnostní a sociální výchova – práce ve skupině dle rozdělených rolí v týmu

Pomůcky

slepá mapa světa, cizojazyčné slovníky, papírové plakáty, lepidlo, psací potřeby, pastelky, internet, volitelně: šablona pro PPT 

Úvodní poznámky k jazyku žáků/učitele:

Při CLIL hodinách přirozeně přecházíme z cizího jazyka do mateřského. Pro překonání jazykových obtíží je optimální volit zjednodušený anglický text, anglické otázky pro porozumění, odpovědi necháme na žácích, tj. mohou být v angličtině nebo v mateřštině, aby se každý žák zapojil.
V tomto výukovém plánu jsme zvolili opačný přístup. Žák pracuje s textem v mateřském jazyce, jelikož je pravděpodobnější, že rozumí obsahu textu. Může však být složitější v angličtině otázky klást a odpovídat na ně. Pokud by učitel zhodnotil předem, že interakce/komunikace by v hodinách vázla, je možné studijní texty o domorodých skupinách upravit a předložit je žákům v angličtině.
Při přípravě tedy obecně zhodnotíme, na jaké úrovni jsou žáci schopni komunikovat v cizím jazyce, podle toho vede učitel hodinu v anglickém jazyce s občasnými vstupy v češtině. Zejména při skupinové práci vybízí k používání angličtiny.

 

Úvodní poznámka k rolím ve skupině:

Cílem práce ve skupině podle rozvržených rolí v týmu je zapojit všechny členy týmu. Většinou se na konci každé vyučovací hodiny žáci ve skupině navzájem hodnotí – zda a jak splnili svoji roli. Hodnocení může probíhat písemně a anonymně. Mladší žáci takovouto realizaci skupinové práce berou velmi zodpovědně a otevřeně hodnotí i pasivní práci spolužáků. U starších žáků 2. st. ZŠ dochází někdy i k tomu, že všichni píšou jen to nejlepší hodnocení.
Je potřeba zdůraznit, že stanovení role pro práci ve skupině je obtížné i pro dospělé. S  ohledem na to není činnost role hodnocena známkou, jen jako sebehodnocení.
Důležitým faktorem je také to, jestli žáci dané školy jsou na tento model práce ve skupině zvyklí i v jiných vyučovacích předmětech. Jestliže jsou žáci k tomuto vedeni již od nižších ročníků, pak role zodpovědně vykonávají a i ve vyšších ročnících je lépe pochopí. V opačném případě, pokud tento model/projekt použije učitel, který nemá s takovou formou žádnou zkušenost a nemají ji hlavně žáci, hrozí, že se žáci nebudou umět rozhodnout a dohodnout. V tomto případě doporučujeme, aby se alespoň jednu hodinu předem s tímto modelem pracovalo.

 

Úvodní poznámka k časovému rozvržení:

Tento CLIL výukový plán zpracovává téma, které doporučujeme realizovat v rámci jednoho projektového dne nebo projekt rozdělit na dvě části s vymezenou časovou dotací minimálně 4 vyučovacích hodin, lze předpokládat i vyšší.

 

 

 

1. a 2. vyučovací hodina

 

Cíle projektu a rozdělení žáků do skupin

Nejdříve žákům představíme základní smysl vyučovací hodiny a ve stručnosti jim popíšeme jazykové a obsahové cíle projektu/výuky.
Ozřejmíme kritéria jejich hodnocení, doporučujeme hodnotit vždy výstupy jednotlivých dílčích úkolů, dále zpracování powerpointové prezentace a na závěr individuální práce s vyplněním komparativní tabulky a závěrečná reflexe s celou třídou.

 

Aktivita 1 / Stanovení skupin a rolí v týmu

Učitel třídu rozdělí do pěti skupin a každá z nich si vylosuje jednu z pěti domorodých skupin Aborigines, Berbers, Eskymos, Indians, Kurds. V jednotlivých pracovních skupinách si žáci stanoví pravidla a role (Příloha 1 – GROUP CONTRACT – pro silnou jazykovou třídu postačí namnožit sloupec 1., 2. z tabulky Role v týmu), které budou platné po celou dobu práce na zadaném úkolu, např. prezentátor, zapisovatel; nutnost aktivního přístupu a možnost prosadit se pro všechny členy skupiny, vzájemný respekt a nezesměšňování jednotlivých názorů, a už vůbec ne osobní urážky a invektivy. Sami žáci zde vyplní cíl hodiny – na jakém projektu pracují a co bude jeho výsledkem. Role týmu učitel napíše na tabuli a žáci si v krátké diskusi role rozeberou a vyplní a podepíší kontrakt. Učitel dbá na dodržování jednotlivých rolí po celou dobu práce na projektu.

 

Tabulka Role v týmu – podklady pro rozdělení práce ve skupině samotnými žáky

1. Team Role 2. What they do 3. Role v týmu
Coach

Building objectivity, harmony, agreement in the team, team coordination. He is the final decision-maker.

Dbá na objektivní jednání, souhru a dohodu v týmu, týmovou spolupráci. Má právo učinit výsledné rozhodnutí.

Crusader

Giving importance of ideas/beliefs/information

Vyzdvihuje význam myšlenek, informací, názorů.

Explorer

Exploration of potential in people/situations, e.g. asking about their views and opinions and putting it together.

Prozkoumává potenciál lidí/situací, např. tím, že se ptá na jejich pohledy a názory, které usouvztažňuje.

Innovator

Imagination of new ideas or perspectives

Představuje nové nápady a perspektivy.

Sculptor

Bringing things to acts, pushing things forward through action.

Přenáší nápady v činy, udržuje činnost týmu v chodu, tlačí věci kupředu.

Curator, note-taker

Clarity of information and ideas, responsible for clear ideas, thoughts, opinions and process towards an end-product.

Srozumitelnost informací a myšlenek, je odpovědný za zřetelné myšlenky, vize, názory a proces směřující ke konečnému výrobku.

Conductor

Introducing organisation into the way things are done.

Vnáší organizaci do činností týmu. Pracuje systematicky, práci rozfázuje, má rád organizaci a řád věcí.

Scientist

Forming explanation of how things work.

Formuluje vysvětlení toho, jak věci fungují.

 

Aktivita 2 / Základní charakteristika „domorodce“

Učitel ukáže obrazový materiál a uvede žáky do tématu (úvodní poznámka pro učitele):
Při vyslovení výrazu „domorodec“ se mnohým z nás vybaví bohatě pomalovaný či potetovaný divoký válečník s výhružně namířeným oštěpem odkudsi z amazonského pralesa. Ve skutečnosti však každý lidský jedinec odněkud pochází, někde se narodil, někde je doma, tedy lze o něm hovořit jako o domorodci a nezáleží na tom, jdeli o středočeského zelináře, který je doma (a tedy domorodcem) v polabské vísce, anebo o dajackého lovce lebek, který pochází z ostrova Borneo.
Podobnou optikou budeme dále nahlížet na příslušné domorodé skupiny obyvatelstva prakticky ze všech částí (kontinentů a států) světa. Přestože předmětem našeho zájmu jsou zástupci poněkud exotických etnik, nechceme v žádném případě vnímat příslušné domorodé skupiny nijak hanlivě ve smyslu slovního spojení „ti primitivní divoši v podivných maskách a s hrozivě vztyčenými oštěpy“.
Jako podpůrný materiál učitel ukazuje žákům obrázky z Přílohy 2 – Fotografie (Aborigines, Eskymos, Indians) a ze sekce Citace (Berbers, Kurds).

 

Aktivita 3 / Worksheet 1 – Ze života domorodců

Každé pracovní skupině žáků dáme k dispozici níže uvedený studijní text o jednotlivých domorodcích, přičemž každý žákovský tým dostane text týkající se vylosované domorodé skupiny. Každý žák ve skupině text důkladně přečte a bude o něm diskutovat se spolužáky v rámci své skupiny. Žáci se v diskusi zaměří na zvyky a tradice „svých“ domorodců, jejich stravovací návyky a typické oblečení. Dále se žáci soustředí na to, jakým jazykem / jakými jazyky mluví příslušné etnikum, tento jazyk / tyto jazyky se pokusí zařadit do konkrétní jazykové rodiny a zkusí určit nějaká slova, která se do češtiny dostala právě z některého domorodého jazyka. Pokusí se pojmenovat náboženství, které jejich domorodci vyznávají. Žáci by si při této aktivitě měli všímat především toho, jak vypadá běžný pracovní, rodinný a společenský život jedinců z příslušné domorodé skupiny, a následně by měli splnit zadané úkoly – Aktivita 4 – Práce s textem. Otázky jsou v angličtině, avšak žáci mohou odpovídat v češtině.

Součástí plnění zadaných úkolů bude práce se slepými mapkami (mapky žáci obdrží jako přílohu) světa – žáci barevně označí ty státy či oblasti, ve kterých daná domorodá skupina žije (Příloha 3 – Slepá mapa Světa). K mapkám se pokusí doplnit údaje o aktuálních početních stavech příslušníků jednotlivých domorodých skupin.

Na závěr této fáze výuky žáci začnou připravovat PPT prezentaci (aktivita 5) nebo papírový plakát (aktivita 6).

 

Aborigines (Aboriginálové, Austrálci) – souhrnné označení původních obyvatel Austrálie. Po příchodu bělochů byli postupně zatlačováni do vnitrozemí a vybíjeni, mnozí podlehli zavlečeným nemocem. Jazyky, jimiž Austrálci mluví, tvoří samostatnou jazykovou rodinu. Do konce 19. století žili Austrálci v podmínkách rodové společnosti. Dělili se na kmeny a příbuzenské a teritoriální skupiny. Nejmenší sociální skupinu představovala rodina, několik rodin se sdružilo v tlupu, která kočovala v určité oblasti a byla základní teritoriální jednotkou. V čele tlupy (rodiny) stál stařešina, někteří ze stařešinů dosáhli značné proslulosti a Evropané jim říkali „králové“. Všichni Austrálci byli kočovní lovci a sběrači. Zpracovávali přírodní materiály, jako zbraně používali oštěpy a bumerangy, ke sběru jednoduché kopací hole. Kovové nástroje začali používat až po příchodu Evropanů. Poměrná jednoduchost materiální kultury byla vyvážena bohatým slovesným a jiným uměním (mytologie, folklor, tanec, hudba – typickým nástrojem je trubka zvaná didgeridoo, malířství). Náboženství bylo animistické. Původní kultura a způsob života Austrálců byly příchodem evropských kolonizátorů silně narušeny, mnohé kmeny úplně zanikly a z některých zbylo posledních několik jedinců. Na vině byla neblahá metoda příchozích Evropanů – zabavovat děti domorodcům a vychovávat je v internátech či dát k adopci, aby si osvojily „správné zvyky“ Evropanů. V Austrálii se tak dělo od 20. do 60. let 20. století a v souvislosti s tím se dodnes mluví o tzv. „ukradené generaci“ – the Stolen Generation.

Berbers – původní obyvatelstvo v celé severní Africe a na Kanárských ostrovech. V 10.–15. století byli Araby vytlačeni do horských oblastí a do pouště. Jazyk patří k hamitské větvi semitohamitské jazykové rodiny, dále se člení na 5 dialektů, většina Berberů mluví i arabsky. V berberštině převládá ústní tradice, psaná literatura je v arabštině. Berbeři se hlásí k islámu, převážně k sunnitskému. K berberům patří zejména: Tuarégové, Kabylové, Mozabité aj. Jsou zemědělci, řemeslníci a obchodníci, na pobřeží i rybáři. Nejmenšími sociálními jednotkami byly rodiny, sdružené ve vesnické či městské klany. Vyššími jednotkami jsou společenství (skupina klanů), okrsek (několik společenství či vesnic, město) a kmen (seskupení okrsků se společnými kulturními rysy). Nejvyšší jednotkou byla konfederace kmenů, která měla větší význam jen v době války. Společnost je poměrně málo stratifikována, do jisté míry výlučnou skupinou jsou marabuti – dědiční svatí muži.

Eskymos (Inuits) – souhrnné označení pro původní obyvatele severovýchodní Sibiře, Aljašky, Kanady a pobřeží Grónska. Všichni Eskymáci mluví blízce příbuznými dialekty jediného jazyka, který patří k eskymácko-aleutské jazykové rodině. Téměř všichni Eskymáci žijí v těsné blízkosti moře, jsou lovci mořských živočichů a ptactva (pouze ve vnitrozemí Kanady jsou hlavně lovci karibů), rybáři, z domácích zvířat chovají pouze psy. Od konce 19. století se mnozí orientují na lov kožešinové zvěře. Základní společenskou jednotkou je rozšířená, i dnes převažující párová rodina, existovala však i polygamie-mnohoženství. Přes léto rodiny žily samostatně a na zimu se sdružovaly do tlup, vedených nejschopnějšími lovci. V létě žili ve stanech z kůží, v zimě si stavěli iglú. Z řemesel vynikali výrobou kožešinových oděvů (např. anorak), člunů (zvaných kajak), zbraní a nářadí. Z uměleckých řemesel se Eskymáci zabývají rytím a řezbou (kost, kámen, paroží, dřevo). Tradičním náboženstvím je animismus, v současnosti Eskymáci stále častěji přijímají křesťanství. S tím souvisí i změny způsobu tradičního kočovného života Eskymáků – stále více jich pracuje jako námezdní dělníci (hl. v Grónsku). V Kanadě se místní Eskymáci emancipovali do takové míry, že území s jejich největší koncentrací bylo vyčleněno pod jménem Nunavut a od 1. dubna 1999 v něm pracuje první lokální vláda.

Indians (Native Americans) souhrnné označení původních obyvatel Ameriky. Název Indiáni, který chybně vznikl ze španělského slova Indios = Indové, obyvatelé Indie, rozšířili po objevení Ameriky Španělé, kteří se domnívali, že připluli do Indie. Indiánské jazyky jsou až na výjimky ne zcela dostatečně prozkoumány, mnohé vymizely během evropské kolonizace. Většinou se udává asi 120 jazykových rodin a velké množství izolovaných a neklasifikovaných jazyků. Celkový počet indiánských jazyků se odhaduje na více než 1000. Většina indiánských společností v Severní Americe žila na úrovni lovců, sběračů a rybářů, kteří používali čluny vydlabané z kmene stromů – kanoe. Severoameričtí Indiáni žili v chatách či stanech kopulového tvaru, krytých březovou kůrou (vigvamy), nebo v kuželovitých původně, kožených stanech, zvaných týpí. Na obranu proti nepříteli používali válečné sekery-tomahavky. Ve Střední Americe vznikly vyspělé zemědělské kultury a rozsáhlé říše (Aztékové, Mayové). Tyto společnosti dospěly až k objevu zpracování kovů, k vytvoření kalendáře a provázkového písma, k vybudování svébytné architektury a umění, ke stavbě důmyslných systémů zavlažování apod. V Jižní Americe se většina Indiánů tropů a subtropů věnovala kopaničářskému zemědělství, doplňovanému lovem, sběrem a rybolovem. Horští Indiáni (např. Inkové) vytvořili, podobně jako Aztékové a Mayové, rozvinutou státní společnost, ostatní menší skupiny, zejména v jižní části Jižní Ameriky, zůstaly na úrovni nomádských lovců a sběračů. Indiáni byli většinou organizováni do kmenů a rodů, politickými jednotkami byly většinou jednotlivé vesnice nebo tlupy. Některé skupiny vytvořily státy s vyspělou městskou civilizací, rozvinutými řemesly, uměním a vědou. Náboženství většiny Indiánů bylo animistické, základem byl především kult předků (totem), uctívání přírodních sil, šamanismus. Příchod Evropanů znamenal rychlý úpadek zejména nejvyspělejších indiánských kultur, prudký pokles počtu Indiánů (genocida, zavlečené choroby, alkoholismus atd.), řada kmenů byla zcela vyhubena, příp. přesídlena do rezervací. Tradiční způsob života dnes udržují pouze některé skupiny v odlehlých arktických oblastech a v pralesní části Jižní Ameriky (Amazonie).

Kurds – svébytná národnost žijící v Turecku, Iráku, Íránu a Sýrii. Kromě toho malé skupiny Kurdů jsou také v Arménii, Afghánistánu a Pákistánu. Území, které obývají, je označováno jako Kurdistán. Kurdština patří k západní skupině íránské větve indoevropské jazykové rodiny a má tři skupiny dialektů. Kurdové jsou muslimové sunnitského směru, někteří se hlásí k šíitům a různým islámským sektám. Vyznávají tedy jediného boha Alláha. Základním způsobem obživy je zemědělství (obilniny, ovoce) a chov dobytka, místy převažuje polokočovné pastevectví. Z tradičních řemesel je významné hrnčířství, tkalcovství (výroba koberců) a zpracování dřeva. Mnozí Kurdové odcházejí za prací a vzděláním do měst. V jednotlivých zemích se jejich hospodářské a sociální postavení liší. Všichni Kurdové mají silné vědomí příslušnosti ke své národnosti, přesto jejich politické, sociální a hospodářské organizace jsou založené především na kmenových a rodových základech. Kurdové již po staletí usilují o větší autonomii nebo úplnou státní samostatnost. Přestože Kurdové obývají rozsáhlý prostor a jejich počet převyšuje 20 milionů, nemají vlastní stát a situace v Kurdistánu zůstává velmi výbušná. Vznik jednoho státního celku se tak reálně jeví jako sen velmi vzdálené budoucnosti.

 

 

 

3. a 4. vyučovací hodina

 

Worksheet 2 – Domorodci v pojmech

 

1) LANGUAGE DEVELOPMENT – Language borrowings

Každé skupině žáků dáme k dispozici seznam 25 pojmů vážících se k výše zmíněným domorodým skupinám. Jejich úkolem bude vybrat konkrétních 5 pojmů týkajících se vylosované domorodé skupiny a vysvětlit, co slova znamenají a co označují. Své odpovědi budou žáci psát přímo k číselně označeným a správně vybraným pěti slovům. Většina z uvedených termínů již zazněla při popisování života domorodců v minulosti a současnosti, zcela nová a neznámá slova žáci za pomoci učitele najdou v odborné literatuře, příp. na internetu. Konkrétní výběr pojmů zpřesníme s ohledem na skupinu žáků, kterou vyučujeme, tj. lze některá slova vypustit, příp. doplnit slova jiná.
Je vhodné upozornit žáky na tvary slov označujících národ, zemi a jazyk, příp. přídavné jméno (poznamenat, kdy se píšou velká písmena, kdy se užívá určitý člen i neurčitý člen s jedním příslušníkem národa, např. the English, England, English, an Englishman).
Po správném zařazení všech 5 slov ke každé domorodé skupině a jejich vysvětlení je žáci použijí k dokončení prezentací (aktivita 5) a papírových plakátů (aktivita 6) o domorodé skupině.

 

Řešení aktivity 1 – Language borrowings

Aboriginci (Aboriginálové, Austrálci)

Eskymáci (Inuité)

Indiáni (původní obyv. Ameriky)
Kurdové Berbeři

bumerang, didgeridoo, kopací hůl, animismus, tzv. „ukradená generace“ – the Stolen Generation.

anorak, iglú, kajak, polygamie-mnohoženství, karibú.

týpí, vigvam, totem, tomahavk, kanoe.

Alláh, sunnité, šíité, kurdština, Kurdistán, islám.

marabut, islám, kabylové, tuaregové, arabština

 

2) SUMMARY AND PRESENTATIONS

Žáci odprezentují připravenou krátkou powerpointovou prezentaci v AJ nebo ČJ – stručný a přehledný souhrn všeho dosud popsaného. Učitel může žákům pomoci tím, že zadá podobu prezentací (vhodné i poskytnout PPT šablonu):

 • použít max. 5 slidů
 • použít nejlépe 3 informace na snímek (věnovat se max. 5 klíčových informacím typickým pro domorodou skupinu)
 • informace poskytnout v heslech
 • opatřit snímky vhodnými obrázky, videem, příp. hudbou,
 • informace v AJ nebo v ČJ
 • volitelné zařazení 2 – 3 bilančních slidů: 

     Co jsme věděli již dříve, tj. před výukou tohoto tematického bloku / projektu?   
     Jaké informace nás nejvíce zaujaly a proč?
     Je něco, co stále nevíme, příp. čemu jsme nerozuměli či jsme tomu nevěnovali pozornost?

 • max. délka prezentace: 10–15 min.

Při prezentaci se mohou žáci střídat.

 

3) APPLYING KNOWLEDGE

Worksheet 3 – Domorodci ve vzájemném srovnání

 

Žáci si zcela na závěr celého úkolu individuálně vyplňují srovnávací tabulku A comparative table – Lives of aboriginal people, aby se sami přesvědčili, jak pokročili se svými znalostmi a dovednostmi vážícími se k výuce daného tematického bloku.

Vyplněnou tabulku žáci přidají na plakát, z dokončených plakátů můžeme ve třídě uspořádat malou výstavku.

Po vyplnění následuje ještě shrnutí a společná reflexe s celou třídou již v českém jazyce. Při této společné reflexi učitel zaměří pozornost na:

 • Faktografickou správnost – kontrola správnosti faktů uvedených ve srovnávací tabulce; žáci by měli sami uvést, jak se jim s plakáty spolužáků pracovalo.
 • Přemýšlení o jednotlivých domorodých skupinách – zaměření zejména na poslední čtyři řádky srovnávací tabulky – můžeme tedy pracovat s předsudky, stereotypy či falešnými představami žáků; proto je třeba vysvětlovat a uvádět „naučená“ fakta na pravou míru; v této závěrečné fázi bychom se mohli se žáky pokusit najít některá společná tvrzení, která jsou pro všechny výše zmiňované domorodé skupiny stejná; podobně bychom mohli nalézt to, co je pro každou skupinu jedinečné.
 • Zhodnocení rolí v týmu – každý žák se vyjádří ke „Group contract“ v souvislosti s tím, jestli naplnil funkci, kterou v týmu měl, příp. co mu činilo obtíže a co by příště udělal jinak
 • Hodnocení projektu – pohovoříme se žáky o silných a slabých místech úkolů; o tom, jak se jim pracovalo s obsahem i v cizím jazyce; co pro ně bylo nejsložitější a co naopak bylo jednoduché; co jim práci komplikovalo a co naopak usnadňovalo apod.

HODNOCENÍ

Naplnění obsahového a jazykového cíle může být hodnoceno výstupy projektu – prezentace, plakát, Worksheet 3 – Domorodci ve vzájemném srovnání. Sebehodnocení je možné provést na podkladě tabulky SELF-REFLECTION.

 

 

ŘEŠENÍ

Varianta pro PPT: Tabulku níže dostane každý žák zvlášť a při ústní prezentaci ostatních zapisuje údaje do příslušných kolonek.

Varianta pro hodnocení PPT: Žáci dostanou před prezentacemi kritéria hodnocení – mohou si všímat: a) kvality zpracování, b) obsahu informací, c) ilustrací, d) mluveného přednesu – srozumitelnost, plynulost projevu v AJ, prezentačních dovedností, e) celkového dojmu.

Varianta pro individuální práci: Učitel připraví jeden velký plakát na viditelné místo s 5 sloupci (viz níže). Žáci vyplní nejdříve v každé skupině jeden sloupec tabulky pojednávající o své domorodé skupině. Následně „Note-taker“ vybere jednotlivé tabulky a jako zástupce doplní do tabulky třídy.

 

A comparative table – Lives of aboriginal people:

  Aborigines Berbers Eskimos Indians Kurds
Location (continent, states or regions) Australia Tunis, Maroko, Algeria, Mali, Nigeria, Libya, Egypt, Burkina Faso Greenland, North Canada, USA (Alaska), northeast Asia (Siberia) continents: North America, Central America, South America Turkey, Iraq, Iran, Syria
Population cca 270 thousands

14–25 million

cca 150 thousand

cca 30 million

cca 20–30 million

Type of food

kangaroo meet, birds, fish, beatles, warms, seeds and plant bulbs lamb and mutton, sweet potatoes (batatas), corn pancakes, mint tea meat of seals, whale, reindeers and sea bear meat of deers-karibs, cariboo, buffalo, birds, fish, forest fruits, corn pancakes, potatoes, Indian rice, cacao, maple syrup, chilli pepper, melon… bread, lentils, mutton and goat meat, tea
Clothing and fashion wimple cotton coat with hood, in case of woman – scarf and silver jewellery warm clothes made of bear fur

leather made of animal skin , feather head dress, wimple

long dragging clothes, turban, scarf

Typical residence/ inhabitance

simple dwelling of tree branches, crust and leaves

underground dwelling, simple tent

igloo, tent made of animal skin

teepee, wigwam

simple tent, clay house

Religion and faith

animisms

Islam – Sunni

animism or Christianity

animisms – ancestors cult, shamanisms

islam – Sunnis, less Shia Muslims

Language they speak

Australian languages

Berber – 5 dialects, or Arabic

Eskimo – dialects

Indian languages – more than 1 thousand

Kurdi – 3 dialects

 SELF – REFLECTION

What I was interested in or was new for me          

What I still do not know and I would like to know

         

What I like about these people

         

What I do not like about these people, what I do not understand about them

         

Self-evaluation scale

1–5 points for each column / 5 is maximum

Task 1

 

Task 2

 

Placard 

PPT presentation

 • kvalita zpracování
 • obsah informací
 • ilustrace
 • mluvený přednes, srozumitelnost, plynulost projevu v AJ
 • prezentační dovednosti
 • celkový dojem

Teacher´s evaluation

 

 

REFLEXE

Obsahový cíl projektu byl naplněn, žáci získali informace o domorodých skupinách obyvatel a obohatili se znalostmi ze zeměpisu. Pro rozvíjení jazykového cíle si žáci procvičili slovní zásobu a prezentační dovednosti (samostatný ústní projev). Ne všem žákům se podařilo naplnit cíl formulování argumentů (důvodem by mohly být rozdílné jazykové schopnosti a větší počet žáků třídy; ve skupinách po 5-6 žácích). Ne všichni žáci zvládli instrukce v anglickém jazyce, nicméně každá skupina jako celek instrukce zvládla. Žáci kombinovali komunikaci v mateřském a cizím jazyce; cizí jazyk převládal při přípravě prezentace, mateřský jazyk se objevoval při ozřejmování klíčových pojmů.

Jednotlivé úkoly výukového plánu přenášejí aktivitu většinově na žáky; žáci zpracovávali téma převážně sami v pracovní skupině. Nejobtížnější se jevilo sestavování vlastní prezentace – textu v angličtině pro použití v PPT prezentaci. Žáci využívali internetové příručky a překladače, u nichž se jim ukázalo, že ne vždy nabízený termín je vhodný k použití pro námi zvolený kontext. Učitel působil jako poradce v jazykových záležitostech.

V rámci časové dotace k výukovému plánu byla přidána jedna vyučovací hodina pro závěrečnou prezentaci PPT výstupů. Důvodem byly limitované možnosti využití počítačové pracovny (pouze 2 hodiny) a velký počet žáků ve třídě, což místy rozvolnilo pracovní tempo. Proto je možné doporučit všechny 4 hodiny projektu zrealizovat v PC učebně.

Práce ve skupině, která je stěžejní organizační formou tohoto výukového plánu, podporuje diverzifikované učení, které respektovalo individuální učení žáka i komunikaci ve skupině. Původním záměrem hodiny bylo upřednostnění cizího jazyka. Podíl výsledného užití cizího jazyka se snížil, a to v souvislosti s jazykovou vybaveností členů jednotlivých skupin. Jedna pracovní skupina využila více cizího jazyka (akcent na jazykový cíl), dvě pracovní skupiny měly výsledný podíl obsahové a jazykové složky vyvážený a u dvou zbývajících skupin mírně převládalo využívání rodného jazyka (akcent na obsahový cíl). Požití cizího jazyka činilo největší problém při formulaci vlastních názorů v uceleném textu a při souvislé ústní prezentaci. 

Variantou pro jazykově slabší žáky by bylo rozebrat a jednoduše popsat obrázky s domorodci – jednotlivými slovíčky popsat např. typické části oděvu nebo typické doplňky.  Variantou pro jazykově zdatnější žáky je využít studijních textů o domorodých skupinách v angličtině (i ve zjednodušené podobě), kterou si však učitel musí připravit.

Možnost zpracovat výstup formou PPT prezentace pomohla aktivnější participaci i slabším žákům v anglickém jazyce. Velkým kladem projektu o domorodých skupinách je fakt, že žáci mají možnost se spolupodílet na realizaci výuky (do prezentací zahrnout obsah, který si sami vyhledali), obohatit tak připravené materiály a lépe si informace uchovat. 

Poznámka: V souvislosti s aktuálním vývojem jazyka je možné upozornit žáky na vhodnost užití „politically correct/incorrect terms“, tj. v případech jako: Indians – Native Americans, Eskymos – Inuits.

 

CITACE

Citace obrazových příloh jsou uvedeny přímo pod daným obrázkem. Je možné využít i následující ilustrace Kurdů a Berberů, např:
[cit. 2011-04-12]. Dostupné pod licencí Wikimedia Commons z WWW:

Kurdish costumes
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kurdscostunme.jpg

Two Kurds with a Catholic priest. From Les Costumes Populaires De La Turquie, 1873, taken by French photographer Pascal Sebah at the universal exposition in Vienna, 1873.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kurds_and_Catholic.jpg

Kurdish Cavalry in the passes of the Caucasus mountains (The New York Times, January 24, 1915).
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kurdish_Cavalry.jpg

Zeichnerische Darstellung kurdischer Frauen aus Yozgat (links), aus Preveza (mitte) und Chios (rechts), spätes 19. Jahrhundert, Illustration aus Zur Geschichte der Kostüme von Braun & Schneider, 1861–1880, München.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kurdish_women_from_Yozgat,Preveza,Chios.jpg&filetimestamp=20071211235417

Kurd with wrap from sheepskin
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kurd_with_wrap_from_sheepskin.jpg

Kurdishrug
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kurdishrug.jpg

Kurdish mother & child
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kurdish_mother_%26_child_Van_1973.jpg

Kurdish girls
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antoin_Sevruguin_30_Kurdish_girls.jpg

Kurdish Soldiers
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_Kurdish_Soldiers_One_of_274_Vintage_Photographs.jpg

Post-Card by Sarrafian brothers of Beirut of a group of Yezidis of Jabal [mountain] of Sinjar at the Iraqi-Syrian border
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CAEIPDS0.jpg

Kurdish women
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kurdish_women,_Van,_1973_.jpg

Berebere 2 jpereira
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berebere_2_jpereira.jpg

Moroccan Berber
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MoroccanBerber.jpg

Berber warriors show
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berber_warriors_show.JPG

Berber tunisie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Berber_tunisie_1910.jpg&filetimestamp=20080314132014

Nomadic Berber in Morocco
http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Nomadic_Berber_in_Morocco.jpg

Ilustrace slepé mapy byla použita se souhlasem autorky Jitky Arazimové.

Texty jsou adaptovány z těchto zdrojů:
BAAR, V. Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus. Ostrava: Ostravská univerzita a nakladatelství Tilia, 2002.
ČEBOKSAROV, N. N., ČEBOKSAROVOVÁ, I. A. Národy, rasy, kultury. Praha: Mladá fronta, 1978.
HUBINGER, V., HONZÁK, F., POLIŠENSKÝ, J. Národy celého světa. Praha: Mladá fronta, 1985.
LIPS, J. O původu věcí. Praha : Orbis, 1960.
SOUKUP, V. Dějiny antropologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004.
WOLF, J. Abeceda národů (Výkladový slovník kmenů, národností a národů). Praha : Horizont, 1984.
ZELENÝ-ATAPANA, M. Malá encyklopedie šamanismu. Praha : Libri, 2007. 

Kromě uvedené literatury lze ke studiu a výuce použít internet, se kterým je však nutno pracovat obezřetně a opatrně. Učitel by měl dát přesné zadání toho, co mají žáci vyhledávat (případně na kterých portálech) a jak mají s informacemi pracovat.

Poznámka autora k literatuře:
Přestože některé z výše uvedených monografií jsou již poměrně staršího data vydání, tak pořád v nich učitelé i žáci najdou celou řadu zajímavých a cenných informací týkajících se dotčených domorodých skupin, zejména z hlediska antropologického a národopisného, ale také politického a historického a v obecných souvislostech i z hlediska jejich vzniku a vývoje. Jsou zde rovněž uvedeny vzájemné souvislosti mezi životním prostředím, vývojem tělesné stavby a kulturně historickými zvláštnostmi. Nechybí tady ani zajímavé a inspirativní mapové či obrazové přílohy. Toto vše lze využít jak v informativním výkladu učitele, tak především při zpracovávání a tvorbě výstupů žáků.

 

Podrobnější poučení o jazycích, kterými mluví příslušné domorodé skupiny, lze najít v:
ERHART, A. Základy jazykovědy. Praha : SPN, 1990.
KRUPA, V., GENZOR, J., DROZDÍK, L. Jazyky sveta. Bratislava : Obzor, 1983.

 

Odkazy na internetové zdroje s výkladem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_people
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurden
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kurdistan
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Culture_of_Kurdish_people
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kurdish_people
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Berber_people
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Berber_culture
http://pl.wikipedia.org/wiki/Berberowie
http://lexicorient.com/e.o/berbers.htm
http://nn.wikipedia.org/wiki/Berbarar

Loga