Implementace CLILu
do české školy

Chromatografie

CLIL VÝUKOVÝ PLÁN

Vzdělávací obsah: chemie
Jazyk: anglický
Název prac. listu: Mysterious spot
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Pilotováno v ročníku: 9.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Rozvíjené klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, občanské

Obsahové

  

Cíle

Aplikovat papírovou chromatografii.

Výstupy

Žák rozliší, které barvy byly použity při pokusu.

Žák potvrdí nebo vyvrátí svou hypotézu pomocí pokusu.

Žák interpretuje výsledky pokusu.

Předchozí znalost z obsahu předmětu

Metoda chromatografie z 8. ročníku

Jazykové    

Cíle

Porozumět textu v pracovním listě a pracovat podle návodu.

Prezentovat výsledky pokusu.

Pojmenovat pomůcky použité při pokusu.

Zopakovat a upevnit příkazy v infinitivním tvaru.

Výstupy

Žák pojmenuje pomůcky použité při pokusu.

Žák porozumí zadání v pracovním listě tím, že ho okomentuje. Žák vlastními slovy zformuluje svou hypotézu a vyjádří názor na ostatní hypotézy.

Klíčová slovní zásoba

Mysterious, a spot, a marker, a beaker, a skewer, guess, a liquid, water level, to discover, a result, a procedure, different. Verbs: fasten, write, look at, do, discuss.

Rozvíjení jazykové struktury

Adjectives derived from nouns, such as: water level, paper clip, filter paper

Scaffolding

Fotografie pomůcek v PL, nápovědní slovníček – obtížnější slovní zásoba je uvedena s českými ekvivalenty,  fotografie pokusu v PL

Organizační formy

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině 

Kognitivní rozvoj 

Zapojení myšlenkových procesů

Zapamatovat – identifikovat a popsat obrázky (PL/aktivita 2)

Porozumět – připojit fotografii pomůcek ke správnému názvu  (PL/aktivita 1a), usuzovat, předpovědět výsledek (PL/ 1b), vysvětlit svoji hypotézu spolužákovi (PL/aktivita 3b)

Aplikovat – provádět pokus (PL/aktivita 3c)

Zapojení vyšších myšlenkových procesů

Tvořit – navrhnout hypotézu (PL/aktivita 3a)

Hodnotit – kritizovat, posuzovat spolužákovu hypotézu (PL/aktivita 3b, 3f), hodnotit sama sebe, posuzovat učitelem (PL/aktivita 4 )

Kulturní rozdíly

-

MV a PT

Svět práce

Pomůcky

Tenký lihový fix, propiska, obyčejné fixy, filtrační papír, nůžky, špejle, kancelářské svorky, papírová lepicí páska, kádinky nebo průhledné plastové kelímky.

Příprava před výukou

 

Učitel bude potřebovat:

Pro celou třídu: 1–3 tenké lihové fixy (1–3 barvy, jedna z nich je černá), propiska, obyčejné fixy (5–10 různých, je zajímavé mít nejen základní barvy, zejména doporučuji hnědý fix, který je složen hned z několika barviv), filtrační papír, papírová lepicí páska, voda z vodovodu
Pro každou dvojici: nůžky, 1 špejle, 1 kancelářská svorka, kádinka nebo kelímek
Na osobu: pracovní list

Poznámka: příprava materiálu, napoprvé cca 40 min (+ někdy je nutná návštěva papírnictví), při opakování 20 min.

 

Postup přípravy:

 • Filtrační papíry nastříhejte nebo nařežte řezačkou na rozměr cca 4×10 cm, tři na dvojici (žáci to mohou dvakrát zkazit).
 • Vyberte 3 psací potřeby tak, aby mezi nimi byl: 1. černý tenký lihový fix, 2. fix, jehož barvivo se pohybuje při použití vody na filtračním papíru velmi málo (např. výrobek Pelikan fineliner 96 – fialová), 3. fix, jehož barviva se pohybují velmi rychle (běžný fix např. hnědé barvy).
  Vysvětlení: Tato tři pera se budou snažit vaši žáci určit. Ostatní pera by měla být jinak barevná, mají „dělat křoví“, aby toho žáci museli více vyzkoušet. Pro zpestření můžete přidat jedno vypsané pero.
 • Pomocí papírové lepicí pásky vytvořte čísla na všech psacích potřebách, které budou vaši žáci zkoumat. Např. 1–10.
 • Vytvořte na každém kousku filtračního papíru 1 tečku pomocí 3 fixů, jejichž čísla budou mít vaši žáci za úkol určit.
 • Nejlepší je vyzkoušet papírovou chromatografii se všemi fixy, které právě v kabinetě máte, a vybrat ty, které budou rozlišitelné (nehybné barvivo, pomalu se pohybující barvivo a rychle se pohybující barvivo).

 

 

 

1. hodina

 

Motivace: cca 5 min, interakce U–Ž

Učitel vysvětlí česky žákům, že jedním z oborů chemie je analytická chemie, která se zabývá rozlišováním látek a určováním složení směsí. Všude okolo nás jsou směsi látek, některé mají velmi podobné vlastnosti. Chemici používají různé metody, aby je odlišili, a jednu velmi významnou metodu budou aplikovat dnes i oni.

Učitel ukáže jeden kousek filtračního papíru s tečkou: This is a mysterious spot. Can you guess which three pens I used to make it? Can you tell me it in English?
Nechá žákům říci pár odhadů. Ukáže všechna očíslovaná pera. Následuje pokyn: Now you will analyze which three pens have made these spots.

 

Samostatná práce: cca 5 min, individuální práce Ž

Učitel nechá žáky rozdat PL a dá jim čas na vypracování části 1a až 3a, pak je teprve rozdělí do dvojic.
Upozorní žáky, že na konci textu PL je nápověda se slovní zásobou a s teorií chromatografie, kterou mohou, ale nemusejí nastudovat.
Vyzve žáky, aby po něm opakovali správnou výslovnost anglických pojmů, které se jim mohou hodit při prezentaci a při práci s PL.
mysterious – tajemný, a spot – tečka, skvrna, a marker – fix, a beaker – kádinka, a skewer – špejle, guess – odhad, a liquid – kapalina,
water level – vodní hladina, to discover – objevit, a result – výsledek, a procedure – postup, different – různý, odlišný, to fasten – připnout.

 

Diskuse: cca 5 min, interakce Ž–Ž

Ve dvojici si žáci navzájem sdělí, co vyplnili do pracovního listu. Učitel vyzve žáky, aby si navzájem dovysvětlili, co jim není jasné, a poté dá prostor případným dotazům.

 

Pokus: cca 15 min, interakce Ž–Ž

Zadání učitele žákům: Vaším úkolem je dohodnout se na společné hypotéze a zapsat ji. Dále učitel sdělí, že poté mají čas na pokusy a práci na pracovním listu do části 3f.

 

Obhajoba, prezentace: cca 15 min, skupinová práce

Učitel nechá sdílet dvojice jejich výsledky a odůvodnění ve skupině s jinou dvojicí. Poté je nechá obhájit jejich práci nahlas před celou třídou. Následuje prezentace skupinou 4 žáků (2 minuty á prezentace), tj. celkem 10–12 min, dle počtu skupin.

Ve zpětné vazbě učitel zveřejní čísla 3 fixů, které byly použity na tečky. Vyzve žáky, aby při psaní PL byli pravdiví, jelikož větší cenu má zdůvodnění, proč se v závěru spletli. Zadá vyplnění zbytku pracovního listu a hodnocení za domácí úkol.

 

 

 

2. hodina

 

Kontrola pracovního listu: 5–10 min, hodnocení U, sebehodnocení Ž

Pokud druhá vyučovací hodina ihned nenavazuje, ale proběhne s časovým odstupem, tak v následující vyučovací hodině učitel začne kontrolou a hodnocením domácího úkolu. Učitel kontroluje pracovní listy, dává zpětnou vazbu, v diskuzi vyzve žáky, aby ohodnotili svou práci.

Pokud není dostatek času, může učitel vyzvat k sebehodnocení žáky následujícím způsobem:

Řekne žákům, že jejich tvář je nyní displejem, škálou. Kdo vše zvládl a pochopil, ukazuje na čelo, kdo potřebuje další vysvětlení, ukazuje na nos, kdo se cítí v problému ztracený, ukazuje na bradu. Škála je samozřejmě souvislá, výši ukazováčku nastaví každý pocitově.

 

Opakování: 5 min, dotazování U, Ž

Ve zbývajícím čase či v následující hodině je vhodné zopakovat princip chromatografie a uvést, že odborníci místo papíru používají jiné látky a místo vody používají směsi rozpouštědel, speciálně vyvinuté, aby se látky od sebe co nejlépe oddělovaly. Většina látek není barevných, ale může je vidět přístroj spektrometr.

HODNOCENÍ

V části 4 pracovního listu jsou uvedena čtyři kritéria pro hodnocení žáka (sebehodnocení + hodnocení učitelem) za práci v hodině.

Kritéria hodnocení (kritéria lze uzpůsobit a variovat):

 1. Pracovní list je kompletní a úhledný.
 2. Všechna práce včetně úklidu je dokončena a odevzdána včas.
 3. Tvrzení jsou logicky vystavěna na výsledcích pokusu.
 4. Oba členové dvojice se aktivně zapojovali po celou dobu, včetně částí vedených v AJ.

 

Učitel se může rozhodnout pro hodnocení známkou na stupnici 1–5:

Stupeň 5 – žáci nesplnili ani jedno kritérium, závažně narušovali výuku, nedodržovali zažitá pravidla (např. laboratorní řád)
Stupeň 4 – žáci splnili úplně jen jedno z kritérií.
Stupeň 3 – žáci splnili dvě kritéria.
Stupeň 2 – žáci splnili tři kritéria.
Stupeň 1 – žáci splnili vše.

Pro slovní hodnocení je nutné zmínit počet splněných kritérií. Do souhrnného testu, který může následovat, učitel vybere otázky vycházející z tohoto výukového plánu.

 

 

ŘEŠENÍ

1a. a skewer, a cup or a beaker, a piece of filter paper, a paper clip, scissors.
 

2. a) …different pens and markers – numbered 1–6….., b) …six numbered spots – 1–6……., c) …The paper touches the water level ….The water goes up…… či jiné smysluplné popisy

 

3b.  upřesněná nebo jiná domněnka, návrh pokusu, např. I will make one spot with each pen and I will put the paper in the water as in the picture, then I will compare where have the spots move. The spot moving the same are made by the same pen.

 

3d. I put water into my cup. I took the filter paper with the spot and I made other small spots with the numbered pens on the same line, I cut off the corners of the paper, I fastened the paper on a skewer and I watched the spots.
Conclusions: We discovered that our teacher used pens number x…, …y…, and ……z………, because ……… the mysterious spot made three spots one was the same as number x, one was the same as number y and one was the same as number z….. nebo jiný záznam výsledků.
Picture: zde bude nalepen chromatogram (filtrační papír s barevnými skvrnami).

 

4. Dnes se mi podařilo např. rozlišit barviva v tajemné tečce, pracovat podle návodu v angličtině. K vyřešení úkolu jsem přispěl tím, že např. jsem nanesl tečky a očísloval je. Chci ocenit svého spolužáka za např. to, že se mu podařilo umístit papír tak, aby tečky byly nad vodou, takže se nám podařilo vše napoprvé.

 

 

 

 

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ

Ve zbývajícím čase či v následující hodině je vhodné zopakovat princip chromatografie a uvést, že odborníci místo papíru a místo vody používají jiné látky, speciálně vyvinuté, aby se látky od sebe co nejlépe oddělovaly. Většina látek není barevných, ale může je vidět přístoj (spektrometr).

 

 

REFLEXE

Pro pilotáž byly k dispozici dvě odpolední vyučovací hodiny v rámci volitelného předmětu Chemická praktika v 9. ročníku. Cílem bylo realizovat všechny aktivity po úklid v prvních 45 minutách a v následující hodině dělat to, co by bylo za normálních okolností součástí domácího úkolu a další vyučovací jednotky.

Silný moment této vyučovací jednotky byl v tom, že všichni žáci určili správně.

Pilotáž ověřila, že práce na jednu vyučovací hodinu je dosti nabitá, je nutné ji dokončit za domácí úkol a vyhodnotit v následující hodině, při realizaci ve dvouhodině žáci stihli vše dokončit a vyhodnotit, zbylo cca 20 min, které bylo věnováno jiným aktivitám.

 

 

CITACE

Tato učební jednotka využívající papírovou chromatografii (skvrna vytvořená třemi pery), všechny texty a fotografie jsou dílem autorky. Uspořádání papírové chromatografie – zavěšení pomocí špejle a svorky bylo inspirováno hračkou (laboratorním setem pro děti) Chemická laboratoř firmy Clementoni.

Loga