Implementace CLILu
do české školy

CLIL výukové plány – praktické ukázky integrace předmětů s AJ, FJ, NJ

CLIL výukové plány této kapitoly mohou být použity v hodinách odborného předmětu nebo cizího jazyka, také v hodinách CLIL vedených oběma učiteli (tzv. team-teaching). CLIL výukové plány mohou být prezentovány také jako ukázkové učební materiály při přípravě budoucích učitelů nebo v rámci kurzů DVPP. Jednotlivé výukové plány obsahují kompletní přípravu na hodinu a popis průběhu hodiny, která integruje vzdělávací obsah s anglickým, německým nebo francouzským jazykem v různé míře a rozsahu. Výukové plány jsou využitelné na 2. stupni základní školy a v nižších ročnících víceletého gymnázia. Není snadné stanovit míru obtížnosti pro žáky, kteří se prvně s CLILem seznamují, avšak je zde značný prostor výukové plány uzpůsobovat, rozšiřovat a dále variovat v kontextu ročníku a třídy. Věříme, že vám budou inspirací na vaší cestě stát se profesionálními CLIL učiteli.

 

V hlavičce CLIL výukového plánu jsou obsaženy základní vstupní informace. Hlavička uvádí vzdělávací obsah, který se integruje s vybraným cizím jazykem, a který vychází ze vzdělávacích oblastí a oborů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání včetně průřezových témat. Dále jsou uvedeny informace o názvech pracovních listů, minimální vstupní jazykové úrovni žáků v cizím jazyce, časové dotaci a konkrétním ročníku, ve kterém byl daný plán pilotován, i výčet klíčových kompetencí, které se v dané CLILovské hodině rozvíjí.

 

Čtyři hlavní webové záložky výukových plánů obsahují:

Metodický popis – záložka skrývá 4 C´s tabulku (Do Coyle, 2010), která slouží pro rychlou orientaci učitele v tom, jaké vzdělávací cíle z hlediska odborného předmětu „CONTENT“, a z hlediska cizího jazyka „COMMUNICATION“, výukový plán rozvíjí. Stanovuje, jaká je nutná předchozí znalost žáků z odborného předmětu (na co může učitel navazovat). Dále uvádí, které organizační formy výukový plán využívá, a s jak obtížnými úkoly a aktivitami se žáci setkají (složka „COGNITION“). Sleduje, zda-li se naplňuje kulturní dimenze vzdělávání v CLIL, složka „CULTURE“. Tabulka metodického popisu je doplněna mezipředmětovými vztahy a průřezovými tématy, i pomůckami, které si musí učitel před výukou připravit.

Metodický postup – odpovídá posloupnosti plánu hodiny a průběhu jednotlivých aktivit. Pro každou aktivitu výukového plánu s rámcovou časovou dotací je specifikována interakce, která odpovídá buď individuální práci žáka, práci žáků ve dvojici (Ž-Ž), skupinové práci (Ž-Ž), frontální výuce (U-Ž) nebo interakci učitele s žákem (Ž-U).

Hodnocení a poznámky – v návrhu Hodnocení jsou obsaženy konkrétní strategie, jak ověřit dosažení stanovených vzdělávacích cílů (daného odborného předmětu), tak cílů jazykových. Záložka obsahuje často hodnocení kriteriální, dále hodnocení, které probíhalo v hodině (slovní nebo známkou), navrhované dlouhodobější hodnocení (zohlednění aktivity v rámci celého předmětu).

V této záložce je zahrnuto Řešení úkolů a aktivit z pracovního listu žáka, příloh pracovních listů nebo z plánu hodiny. Některé výukové plány obsahují i Návrh rozšíření, v němž naleznete možné navazující aktivity nebo varianty aktivit pro slabší/nadanější žáky. Na základě zpětné vazby z pilotáže jsme zaznamenali v části s názvem Reflexe možné silné a slabé momenty realizace daných výukových plánů, které byly vyzkoušeny v praxi. V části Citace jsou zařazeny odkazy, studijní literatura a citace zdrojových dokumentů.

Pracovní list žáka a přílohy – záložka obsahuje pracovní listy pro žáka včetně příloh (ve formátu DOC, PDF, PPT).

 

Loga