Implementace CLILu
do české školy

15.3 Příprava CLIL učitele

Ukazuje se, že pro přípravu kompetentního CLIL učitele nestačí tradiční odborně, didakticky a jazykově zaměřené studijní programy, ale že je potřeba speciální příprava, která naplní potřeby vycházející ze specifických charakteristik integrované výuky obsahu a jazyka (Coyle, Hood, Marsh, 2010). V současné době, na rozdíl od zahraničí, neexistuje v České republice akreditovaný studijní program zaměřující se plně na přípravu CLIL učitelů. 

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se nabízejí již zmíněné kurzy na pedagogických fakultách, z nichž některé jsou realizované prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Učitelům je také k dispozici 40hodinový e-learningový kurz v anglickém jazyce Teaching English – CLIL Essentials nabízený British Council. Další prezenční kurzy jsou nabízeny v rámci DVPP Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Kurzy zmiňující problematiku CLIL vyučování se také ojediněle objevují v programové nabídce organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Čeští učitelé mohou využít i program celoživotního učení Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a zúčastnit se vzdělávací akce související s CLIL vyučováním v zahraničí.

Má-li CLIL učitel zájem formálně si ověřit svoji znalost CLIL vyučování a používá-li jako nástroj pro výuku obsahu anglický jazyk, má možnost vykonat mezinárodní zkoušku TKT CLIL1. Zkouška je zaměřená na znalost CLIL principů, plánování, strategii vyučování a hodnocení. 

Cesta vedoucí k odpovídající a potřebné připravenosti CLIL učitelů není v českém kontextu jasně vytyčena a systémově nastavena. Za těchto podmínek by prvním krokem mělo být vyhodnocení stávajících kompetencí a potřeb učitele, který má o CLIL výuku zájem. Při tomto hodnocení lze vycházet z popisů kompetencí popsaných v The European Framework for CLIL Teacher Education a v již zmiňované CLIL Teacher’s Competences Grid, z reflexe učitele, zpětné vazby na výuku v mateřském jazyce, kontextu školy apod. Následně je možno určit cíle dalšího vzdělávání a hledat vhodné vzdělávací moduly a způsoby profesního rozvoje např. využití mentoringu, spolupráce se zkušenými kolegy.

  1. Teaching Knowledge Test je test odborných znalostí učitele vytvořený Cambridge ESOL.
Loga