Implementace CLILu
do české školy

15.2 Kompetence CLIL učitele

Z dlouhodobého hlediska jsou kvalita, úspěch a udržitelnost CLIL výuky ve škole spojeny s rozvojem výše uvedených předpokladů. V odborné literatuře se objevují popisy kompetencí CLIL učitele v různé míře i z různého pohledu. Základní kompetence kvalitního CLIL učitele se dají charakterizovat následovně.

Kromě toho, že je učitel odborníkem vyučované vzdělávací oblasti a dobře ovládá cizí jazyk, jehož prostřednictvím vyučuje odborný předmět, CLIL učitel by měl také znát kognitivní, sociokulturní a psychologická hlediska učení se cizímu jazyku. Měl by rozumět procesům, které souvisejí s osvojováním si cizího jazyka. Měl by být seznámen se zákonitostmi učení se předmětu prostřednictvím cizího jazyka.

CLIL učitel by si měl být vědom různorodosti potřeb žáků v oblasti znalostí, dovedností, schopností, zázemí apod. a měl by být schopen tyto potřeby identifikovat a zohlednit při plánování CLIL hodin. Měl by plánovat CLIL výuku s ohledem na její cíle, potřeby a specifika a měl by si uvědomovat, že integrace předmětu a cizího jazyka vyžaduje určitá zvážení nad rámec základních aspektů plánování, jakou jsou výukové cíle, řazení učebních činností, organizace a řízení těchto činností, výběr vhodných materiálů a hodnocení. CLIL učitel by měl v plánování hledat rovnováhu mezi zaměřením činností na obsah a cizí jazyk. Měl by být schopen najít takové metody práce, které budou efektivně rozvíjet obě oblasti. CLIL učitel by měl zvažovat roli a funkci jazyka v průběhu výuky a jeho roli při osvojování si znalostí.

CLIL učitel by měl znát široké spektrum metod práce a forem hodnocení. Měl by používat interaktivní a aktivizační metody práce s ohledem na věk, jazykovou úroveň, schopnosti apod. žáků. Měl by volit různé metody práce reflektující různorodé učební potřeby žáků. CLIL učitel by měl využívat různorodé verbální a neverbální formy prezentace a procvičování prezentovaného obsahu, které vycházejí z učebních stylů a potřeb žáků. Měl by realizovat výuku prostřednictvím různých organizačních forem a využívat různé zdroje a pomůcky včetně informačních technologií. CLIL učitel by měl vést výuku tak, aby si žáci rozvíjeli jazykové dovednosti vystavením se různým komunikačním a činnostním situacím a úkolům. Neměl by opomíjet formy podpory potřebné k úspěšné komunikaci (scaffolding) a zpětnou vazbu na jazykovou produkci.

CLIL učitel by si měl být vědom jazykových zákonitostí a specifik své vzdělávací oblasti a seznámit žáky nejenom s obsahem předmětu, ale i jazykovými prostředky, způsoby a styly komunikace spojenými s tímto předmětem. CLIL učitel by měl volit takové formy a metody hodnocení, které vytvářejí pozitivní učební prostředí a poskytují zpětnou, jak v oblasti vzdělávacího obsahu daného předmětu, tak i rozvoje cizího jazyka. 

Jelikož zavedení CLILu do praxe školy vyžaduje změny v běhu školy a spolupráci mezi pedagogy, CLIL učitel by měl být ochoten spolupracovat s kolegy, sdílet své znalosti a dovednosti, vyměňovat si zkušenosti, přijímat a poskytovat zpětnou vazbu podle potřeb. CLIL učitel by si měl uvědomit nutnost kontaktu se zainteresovanými osobami v CLIL procesu (např. rodiče, ostatní učitelé ve škole) a jejich důležitou roli v rozvoji CLILu. CLIL učitel by se měl stále učit prostřednictvím reflexí a evaluace. (Pavesi a kol., 2001; Hansen-Pauly a kol., 2009; Marsh, Mehisto, Wolf, Frigols-Martín, 2010)1.

 

  1. Přesný a detailní popis kompetencí CLIL učitele lze najít v CLIL Teacher’s Competences Grid (Bertaux, Coonan, Frigols-Martín, Mehisto, 2010), kde jsou jednotlivé kompetence CLIL učitele a jejich indikátory popsány ve dvou základních oblastech. V první oblasti jsou popsány kompetence, které jsou nezbytné pro vznik a udržení CLILu ve škole. Ve druhé oblasti jsou popsány kompetence nezbytné pro implementaci CLILu.
Loga