Implementace CLILu
do české školy

15.1 Základní předpoklady CLIL učitele

V období, kdy je učitel začátečníkem ve výuce CLIL, jsou nezbytné alespoň určité předpoklady pro to, aby počáteční výuka CLIL mohla probíhat efektivně a úspěšně, a to jak na straně učitele, tak i na straně žáků. Tyto kompetence spadají do třech základních oblastí:

  • odbornost nejazykového předmětu,
  • jazykové dovednosti,
  • didaktické dovednosti.

Prvním základním předpodkladem je odborná způsobilost ve vyučovaném předmětu. CLIL učitel by měl být odborníkem neboli kvalifikovaným učitelem nejazykového předmětu, tak aby nedocházelo k laické prezentaci učiva.

Dalším z předpokladů je kompetence v jazyce, ve kterém učitel nejazykový předmět vyučuje. Minimální jazyková úroveň ve vztahu k SERR je v literatuře různě diskutována. V evropských zemích neexistuje totožné legislativní doporučení ohledně jazykového vybavení CLIL učitele. Doporučení se pohybují od minimální úrovně B2 až po úroveň C2. Je zřejmé, že u CLIL učitele je potřebná plynulost mluveného projevu. Vedení výuky prostřednictvím cizího jazyka vyžaduje od učitele schopnost komunikovat v cizím jazyce v základních a běžných situacích, porozumět a používat jazyk specifický odbornému předmětu, organizovat výuku i prezentovat učivo (alespoň zčásti). Čím menší jazykové vybavení, tím více bude učitel nucen svým jazykovým omezením uzpůsobovat svoji výuku. V případě, že je učitel rodilým mluvčím cizího jazyka, má v oblasti jazykové kompetence velkou výhodu. Nicméně znalost mateřského jazyka žáků je také výhodou.

Dalším předpokladem jsou didaktické dovednosti, které povedou k vytvoření efektivního učebního prostředí pro žáky. Jedná se o základní kompetence kvalitní pedagogické praxe, jako je schopnost uplatňovat aktivizující učební metody, vytvářet rozmanité učební situace, přizpůsobovat výuku různým učebním stylům a potřebám, respektovat a zohledňovat jazykové vybavení žáků, aktivně zapojovat žáky do učebního procesu, volit vhodné organizační formy apod.

V případě, že jednotliví učitelé postrádají zmíněné základní odborné a jazykové kompetence, avšak ve škole je velký zájem začít s CLIL programem, nabízí se tzv. team teaching (učení ve dvou), kdy učitel nejazykového předmětu a učitel jazykového předmětu spolu úzce spolupracují a vedou výuku. Učení ve dvou může mít mnoho podob; od té, kdy učitelé spolu úzce plánují výuku a pak se každý podílí na realizaci určitých částí, až k té, kdy jsou ve třídě oba přítomni ve stejný čas a průběžně se doplňují apod. Taková výuka je však finančně náročná a vyžaduje na obou stranách učitelů určité kompetence, např. komunikativní, organizační, spojené s učením v týmu.

Nad rámec kompetencí popsaných výše je motivace učitele, který se CLIL výuce chce věnovat, základním stavebním kamenem úspěšné výuky. Příprava CLIL hodin je časově velmi náročná a vyžaduje od učitele velké odhodlání a nasazení, zvláště v počátečních obdobích výuky. Jelikož je CLIL, na rozdíl od mnoha zemí Evropy, jako jsou Nizozemí, Itálie, Španělsko, Finsko apod., v České republice ve svých počátcích, další vzdělávání, rozvoj kompetencí a hledání odpovídající formy CLILu v českém kontextu je také zátěží, které CLIL učitelé čelí.

Loga