Implementace CLILu
do české školy

14.9 Typy testových otázek

Co je jazyková náročnost a jak s ní můžeme pracovat, abychom testovou otázku přizpůsobili potřebám CLILu? Obvykle postupujeme tak, že se snažíme jazykovou náročnost snížit či omezit, a to jak z hlediska produkce (dovednost mluvení a psaní), tak porozumění (dovednost poslechu a čtení). V testu hraje významnější roli psaní a čtení. Mezi těmito dovednostmi je třeba rozlišovat. Jak psaní, tak čtení s porozuměním vyžadují rady a podporu.

 

Na velmi jednoduché úrovni se podívejme na následující testovou otázku (zadanou v cizím jazyce):

Příklad 1

Zakroužkujte Tick a list

Které ze zvířat s největší pravděpodobností žije na poušti?

 • Lední medvěd
 • Lev
 • Ještěrka
 • Delfín
 • Tarbík
 • Hvězdice
 • Velbloud

Which of these animals is likely to live in a desert?

 • Polar bear
 • Lion
 • Lizard
 • Dolphin
 • Jerboa
 • Starfish
 • Camel

 

Lze říci, že jde pouze o konceptuální cvičení. Jazyková náročnost je minimální a je vlastně třeba pouze rozpoznat jednotlivá zvířata. Funkční a procedurální náročnost je minimální (zakroužkujte, vyberte ze zvířat). Jediným menším problémem může být rozhodnout, kolik zvířat zakroužkovat, a také jestli žáci porozumějí slovu likely  ve významu s největší pravděpodobností. Ale jazyková náročnost je v tomto případě nízká. Žáci sami nic neprodukují. Oproti tomu následující otázka je z několika důvodů náročnější.

 

Příklad 2

Napište několik vět nebo odstavec

Write several sentences or a paragraph

Na nákresu vidíte řetěz, který visí dolů se stolu. Dvě ze sil, které na tento řetěz působí, jsou:

 • váha části řetězu, který visí;
 • tření mezi řetězem a stolem.

Řetěz se nehýbe. Co to vypovídá o obou silách působících na daný řetěz?

Řetěz posuneme trochu doprava. Začne se stolu sjíždět. Co to vypovídá o působení obou sil v tuto chvíli?

Popište, jak se mění velikost každé z těchto sil (váha a tření), když řetěz klouže se stolu.

Jak se mění rychlost řetězu, když sjíždí se stolu?

The diagram shows a chain hanging down over the edge of a table. Two of the forces on the chain are:

 • the weight of the part of the chain which is hanging over the edge;
 • friction between the chain and the table.

The chain is not moving. What does this tell you about these two forces acting on the chain?

The chain is moved slightly to the right. It begins to slide off the table. What does this tell you about these two forces now?

Describe how the size of each force (the weight and the friction) changes as the chain slides off the table.

How does the speed of the chain change as it slides off the table?

 

Tato otázka je náročnější, jak z hlediska schopnosti žáka číst, tak psát. Lze říci, že jde o složitou otázku z hlediska všech tří obsahových bloků. Pracuje s náročnými pojmy a klade velké procedurální a jazykové nároky. Žák musí udělat spoustu věcí, nejde jen o žákovo rozpoznání správné odpovědi a zakroužkování.

Pokud by se nám zdálo, že z hlediska testování v CLILu jde o příliš rizikovou položku, můžeme se pokusit ji vylepšit, aniž bychom přitom snížili požadavky na konceptuální znalosti. Můžeme:

 1. Vylepšit zadání úlohy. Na nákresu můžeme řetěz označit. Můžeme také očíslovat otázky a oddělit je od vysvětlujících pasáží.
 2. Poskytnout nápovědu nebo modely, podle kterých lze formulovat odpovědi. „To, že se řetěz nehýbe, vypovídá o tom, že…“ To napoví slabším žákům, odkud se do odpovědi pustit.
 3. Uvést, jak dlouhá odpověď se očekává. Věta? Odstavec?
 4. Uvést, kolika bodů lze dosáhnout v každé odpovědi, aby žák věděl, že první otázka je náročnější než otázka čtvrtá, a je tedy třeba odpovědět podrobněji.
 5. Formulovat jednu nebo dvě otázky jazykově méně náročně. Například závěrečná otázka by mohla být dichotomická (ano – ne) nebo trichotomická (vzroste, klesne, zůstane stejná).

 

Existují i jiné způsoby, jak z této testové položky vytvořit takovou položku, která žákovi v CLILu umožní prokázat porozumění. Všimněte si, že se doposud ani v nejmenším nesnížila pojmová náročnost, ani se nezměnily výstupní cíle.

Je evidentní, že některé typy položek v klasických testech jsou pro CLIL vhodnější než jiné. Můžeme používat všechny typy otázek, ukázali jsme však, že u otevřených otázek je pro učitele mnohem těžší zvolit kritéria hodnocení a test vyhodnotit.

Jaké otázky jsou tedy pro CLIL nejvhodnější? Jsou to ty otázky, které vyžadují od žáka minimum jazykové produkce. Mezi ně patří všechny otázky typu: Ano/ne, výběr možností (věty nebo slova), seřazování podle kritérií, kreslení, popis náčrtů, podtrhávání/zaškrtávání, doplňování do mezer (nabízených slov nebo vlastních slov), vyvracení argumentů (v textu se tvrdí/netvrdí), spojování slov či vět, doplňování tabulky fajfkami a křížky (pravda/nepravda) apod. Nicméně v některých případech (podle skupiny žáků, ročníku, okolností a cílů) můžeme chtít, aby byly některé testové otázky jazykově náročnější. Jak jsme si již ukázali, nespočívá to ale v tom, že zvolíme obtížnější jazyk. 

Znakem dobře sestaveného testu je vyváženost, tedy použití široké škály typů otázek. Kdyby se celý test skládal pouze z otázek s výběrem možností, nebylo by to spravedlivé vůči žákům, kteří umějí dobře psát, a také bychom testovali jen velmi omezený rozsah znalostí. Bylo by ale stejně nespravedlivé, kdyby měl test formu jedné otevřené úvahy. Testové otázky by měly v maximální míře odpovídat stylu výuky, kterým byli žáci vyučováni.

Jazyk zadání hraje klíčovou roli. Určuje, jak budou žáci na otázku odpovídat i jak budou odpovědi hodnoceny. Obzvláště v prostředí CLILu by měli vědět, jakou formu odpovědi od nich očekáváme. Odpovědi mohou být:

 • otevřené nebo uzavřené,
 • krátké nebo rozsáhlé,
 • ústní nebo písemné,
 • založené na porozumění textu nebo interpretaci nákresu,
 • objektivní (fakta o Kolumbovi),
 • subjektivní (názory na Kolumba).
Loga