Implementace CLILu
do české školy

14.8 Otevřené a uzavřené testové otázky

Je jasné, že pokud žákovi v L2 zadáme esej Popište Kolumbovy objevitelské cesty do Nového světa (délka max. 400 slov), není jasné, co přesně má žák popisovat, odkud má začít. Prvním dnem plavby? Jak detailní má být tento popis? Má žák i nabízet vlastní úvahy, tedy smí žák dělat i něco jiného než pouze popisovat? Jsou hlavním kritériem při hodnocení testu jeho schopnosti popisovat, nebo porozumění historické látce? Proč zrovna v délce 400 slov? V případě CLILu takováto otevřená otázka způsobí spoustu potíží, a to jak žákovi, tak hodnotiteli testu.

Naproti tomu uzavřenější otázky dávají mnohem jasnější informaci o tom, co se vlastně požaduje, a to jak z hlediska konceptuálního, tak z hlediska procedurálního a jazykového. Lépe se z ní usuzují kritéria hodnocení. Například zadání Popište a zhodnoťte zásadní krátkodobé důsledky objevení Nového světa žákovi poskytuje poměrně velké množství informací, které mu při odpovědi pomohou. Má popsat důsledky, ale pouze ty klíčové. A také pouze ty, které byly krátkodobé. Popis zde má svoji funkci: je podkladem pro to, aby žák mohl důsledky zhodnotit. Žák je v otázce vyzýván k vyslovení kritických hodnotících soudů. Objevení Nového světa přineslo dobré i zlé, což je v zadání implicitně řečeno. Žák si to musí uvědomit a musí se zamyslet, jak svoji odpověď strukturovat. Přímým důsledkem je, že práce učitele či jiného hodnotitele testu je mnohem jednodušší, protože kritéria hodnocení jsou mnohem jasnější. Žák musí jak popsat, tak zhodnotit (procedurální dovednosti). Musí vybrat pouze zásadní, krátkodobé důsledky (konceptuální znalosti). Bude muset používat jazyk popisu v tom smyslu, že musí uvést, o jaké důsledky šlo. Také jazyk vyjadřování názoru, protože má tyto důsledky kriticky zhodnotit. Zadání otázky ovlivňuje styl a strukturu odpovědi. Slabší žáci důsledky nejprve vypíšou, a potom je budou hodnotit. Schopnější žáci oba tyto procesy zkombinují a odpověď bude mít formu úvahy. Zjevně jde o dobrou testovou otázku za předpokladu, že je validní.

Otevřená a uzavřená otázka nejsou dva protipóly, jde o kontinuum. Obecně lze říci, že pro účely testování v CLILu jsou jistější uzavřenější otázky, protože se v nich skrývá méně jazykových rizik. Následně předložíme taxonomii typů testových otázek, ale v CLILu rozhodně nejde jen o to, abychom pouze snižovali jejich jazykovou náročnost. Výše uvedený příklad ukazuje, že uzavřená otázka poskytuje žákovi oporu, protože ukazuje, co se od něj očekává. Omezuje možnosti výpovědi, což je v testování velmi důležitý princip.

Loga