Implementace CLILu
do české školy

14.7 Princip testování: otázky a postupy

Co se týče sestavování testu a jeho struktury, odborníci hovoří o tzv. vertikálním uspořádání jeho náročnosti. Tím mají na mysli, že obvykle začínáme snadnými otázkami a končíme těmi těžkými. Princip snadné/těžké struktury se může vztahovat ke všem třem výše uvedeným obsahovým blokům. Existují nejméně tři důvody, proč by měly být testy sestavovány podle tohoto principu;

  • Jestliže je první otázka v testu těžká, žáci mohou propadnout panice a je tím ovlivněn celý zbytek zkoušky.
  • U slabších žáků se nepředpokládá, že by v daném čase byli schopni dojít až k závěrečným otázkám.
  • Zkouška, při které je náročnost otázek neočekávaně proměnlivá, se jeví jak kognitivně, tak emočně nekoherentní.

Postupně narůstající obtížnost otázek je spravedlivá i v případě CLILu. Otázkou náročnosti zadání se ještě budeme podrobněji zabývat.

Velmi důležitá je problematika formulace zadání a s tím souvisejícího výběru jazyka zadání. Špatně formulované nebo nejednoznačné zadání je podle teorie testování nejběžnější příčinou potíží žáků. Jde však o problém, který tvůrce testů trápí i v mateřském jazyce. Jestliže test navíc sestavujeme v cizím jazyce, musíme této otázce věnovat značnou péči a pozornost. Pokud žák neporozuměl zadání, jeho neúspěšný výsledek je relativní. Doporučuje se test vypracovat s předstihem a zhruba po týdnu si test znovu pročíst. Pokud po týdnu něčemu nerozumíme, rozhodně tomu nebudou rozumět ani naši žáci. Jiný postup, který se nabízí, je požádat o kontrolu zadání testu a jeho srozumitelnosti svého kolegu.

Další běžná chyba při tvorbě testů, která úzce souvisí s předchozím odstavcem, je volba nevhodných sloves pro označení toho, co vlastně mají žáci udělat. Slovesa typu identifikujte, zvolte, proberte, porovnejte, definujte, zakreslete, narýsujte jsou jasná, protože se vztahují ke konkrétním motorickým nebo kognitivním schopnostem. Oproti tomu slovesa jako vysvětlete, ukažte, napište nemusejí být sémanticky tak jednoznačná, aby žákovi umožnily prokázat, co všechno zná a umí. Slovesa vysvětlete a popište se navzájem výrazně odlišují, protože vyžadují práci v jiném jazykovém rámci. Při použití těchto slov je také pro učitele mnohem těžší nastavit kritéria hodnocení. Naproti tomu sloveso definujte je vymezeno svým lingvistickým rámcem, a jde tedy o výrazně uzavřenější pokyn v zadání testu. I v případě CLILu platí, že uzavřené otázky jsou pro žáky jistější a odpovědi na ně se také snáze vyhodnocují.

Loga