Implementace CLILu
do české školy

14.14 Váhové kategorie hodnocení/testování

I nadále však platí, že učitel bude muset rozhodnout, které z výše uvedených prvků budou při hodnocení brány jako prioritní. Vypůjčme si terminologii z boxu, kde existují tři váhové kategorie, které seřadíme sestupně podle priority: těžká váha, střední váha a lehká váha. Zařazení jednotlivých prvků do kategorií bude záviset na prioritách konkrétního učitele i na kognitivní/jazykové úrovni určité skupiny žáků. Které z položek z výše uvedeného seznamu z tří obsahových bloků patří do které váhové kategorie?

 

Kritéria hodnocení

Těžká váha

Střední váha Lehká váha
  • Vhodná a přehledná struktura informací, osnova
  • Přizpůsobení informací cílové skupině
  • Nominalizace
  • Předložky času
  • Srozumitelnost
  • Výslovnost
  • Opatření textu obrazovým materiálem
  • Pravopis

 

V tabulce jsme se pokusili některé položky zařadit do kategorií tak, aby byly priority stanoveny co nejspravedlivěji. Jde pouze o návrh, ale na první pohled je jasné, že konceptuální položky nejsou potřebné. Proč? CLIL se zaměřuje na úkoly a procesy, což se zákonitě musí projevit v hodnoticích kritériích. Máme-li konceptuální obsah hodnotit průběžně či formativně, musí ho žáci aplikovat. Všechny položky jsou proto vybrány z procedurálního a jazykového bloku. Bylo by například možné, aby žák v rámci sumativního testu prokázal, zda rozumí struktuře historických biografií. Nelze ale pochybovat o tom, že mnohem lepší je tento pojem testovat tak, že ho převedeme do procedurální aplikace a po žákovi požadujeme, aby historickou biografii sám napsal. Tím testujeme jak procedurální, tak jazykové znalosti dosažené v kontextu daných cílů.

V tabulce je nominalizace zařazena do kategorie těžké váhy, a tím je jí dán větší význam než časovým předložkám. Časové předložky jsou samozřejmě také důležité, ale v historickém diskurzu jsou tak běžné (narozen v roce 1588, v průběhu revoluce, po, před), že by nebylo přiměřené zařadit je do této kategorie. Je evidentní, že cíle tohoto tematického celku jsou procedurální, dovednostní. Velký význam zde má vytvoření osnovy, strukturace psaného textu, jelikož úzce souvisí se schopnostmi syntetizovat informace, bez čehož se v tomto případě žáci neobejdou.

Loga