Implementace CLILu
do české školy

14.11 Formativní/průběžné hodnocení

Formativní hodnocení je určitým protikladem či doplňkem hodnocení sumativního. Typy průběžného hodnocení mohou být neformální, zatímco sumativní hodnocení je téměř vždy formální. Učitelé, kteří chtějí své žáky diagnostikovat pro dosažení pokroků v učení, často užívají různé techniky, jako např. každodenní dotazy, sledují žáky při hodině a vedou si o tom záznam, sbírají data a ukázky jejich písemné produkce. Učitelé také mohou používat speciální tabulky se jmény žáků a seznamem kritérií, která mají být dosažena. Učitel pak pouze ve chvíli, kdy žák příslušné kritérium splní, zaškrtává jednotlivá políčka. Někdy se v této souvislosti hovoří o hodnocení výkonu. Výhodou je, že je jasně vidět, zda žáci úspěšně splnili úkol či zda se jim podařilo vylepšit se v uvedených kognitivních či výkonových dovednostech, jako např. psaní, analyzování, příprava powerpointové prezentace podle požadavků. Zjišťujeme, zda splnili jiná kritéria týkající se kompetencí a postojů, např. spolupráce ve skupině, vypracování domácích úkolů, komunikace v jazyce CLILu.

K dalším formám neformálního hodnocení patří hodnocení vrstevníky a sebehodnocení. I tyto formy mohou být součástí formálního hodnocení podílející se na celkové klasifikaci. V případě CLILu hrají obzvláště významnou roli, protože žákům vždy pomáhají pochopit, co se od nich očekává, jaké jsou cíle a kritéria hodnocení (Majdoddin, 2010). Například pokud žáci v rámci výuky připravují ústní prezentaci v PowerPointu a dostanou od učitele tabulku s kritérii (z angl. Evaluation rubrics, viz dále) pro hodnocení výkonu spolužáků, vědí díky nim, co se očekává od nich samých. Těžko si představit, že by žák hodnotil ostatní podle určitých kritérií, ale pak by se jimi neřídil při vlastním výkonu. Stejně tak platí při sebehodnocení, že pokud se pracuje ve skupině a ostatní nějakým způsobem ohodnotí roli a podíl na práci daného jedince, ten musí být schopen sebekritiky. Pokud žáci mluví o vlastním sebehodnocení s ostatními, jde o velmi účinný nástroj, který dokazuje, že si žáci byli vědomi požadavků. Učitel dokonce může žáka hodnotit podle jeho schopnosti se objektivně a pravdivě ohodnotit. Jde o hodnocení výrazně více zaměřené na kompetence a dovednosti žáků, než jak je tomu v sumativním testování.

Loga