Implementace CLILu
do české školy

13. Aktivity pro efektivní hodiny CLILu

Kapitola přináší vhodné druhy aktivit a úkolů pro CLIL. Stěžejní pro učitele je zamyslet se nad formulací otázek – zadáním úkolů v CLILu. Podrobněji se zde zaměříme na různé typy aktivit – pracovní listy, instrukce k zadanému textu i aktivity bez opory textu, které je vhodné do CLILových hodin zařazovat.

 

Připomeňme, že náročnost aktivit v hodinách CLILu by se měla zvyšovat pouze v jedné rovině, nikoliv ve více rovinách najednou – nové či složitější by v danou chvíli pro žáky mělo být pouze jedno z uvedených „C“. To znamená, že pokud učitel představuje kognitivně náročný nový koncept, vystaví „lešení“ pro jazyk, a to  jak pro nová slovíčka, tak třeba pro celé jazykové struktury. Pokud se soustředí na novou, a tedy náročnou slovní zásobu, pak by to nemělo být v rámci komplikované úlohy. Případně chce-li upozornit na kulturní rozdíly, měl by zvolit jednodušší jazykový i odborný kontext apod.

Psali jsme již o multimodalitě, tedy o důležitosti zařazování vstupů a aktivit, které zapojují různé smysly a oslovují různé styly učení. Právě multimodalita je jedním ze silných prvků scaffoldingu – zařazením více typů vstupů učitel zvyšuje procento žáků, které výuka osloví. 

Další obecný princip, který aktivity vhodné pro integrovanou výuku uplatňují, je práce s obsahovými nebo jazykovými strukturami. Právě vzorce a struktury pomohou žákům orientovat se v odborném textu a usnadní jim také vlastní vyjadřování. Pojmem text myslíme nejen text psaný: analogické aktivity je možné použít v aktivitách, které pracují s audiovizuálními materiály. V této sekci uvádíme příklady pro výuku angličtiny – stejným způsobem lze pochopitelně pracovat s aktivitami pro jiné cizí jazyky.

Loga