Implementace CLILu
do české školy

12.5 Možnosti zpřístupnění textu

Pro potřeby integrované výuky vybíráme přiměřeně náročné texty, všímáme si obsahové i jazykové náročnosti. Zamýšlíme-li použít text, který je však nad rámec schopností a dovedností žáků, musíme ho vhodně upravit/zpřístupnit. Níže ilustrujeme 2 možné problémy a navrhujeme příklady možných řešení.

 

Problém: Text je pro žáky příliš náročný, je dlouhý a obsahuje složitou gramatiku.

Návrh řešení Poznámka
Dát žákům více času – zadat text za DÚ.

Pro učitele nejméně časově náročné řešení, které umožňuje také pracovat s opravdu autentickými materiály v přirozenějším kontextu, než je vyučovací hodina. Je ale nezbytné dobře připravit zadání, pokud bude jen „přečtěte si tento text“, pak se zcela ztrácí smysl – žáci nebudou vědět, proč ho mají číst, na co se mají soustředit.

Text rozdělit do kratších segmentů a pracovat s nimi postupně.

Lze také využít skupinové práce, kdy každý žák dostane část textu a společně potom pracují na souhrnném zadání.

V textu graficky zvýraznit klíčové informace.

Umožňuje žákům přeskočit obtížné pasáže. Oslovuje vizuálně orientované žáky. Je vhodné žáky naučit se zvýrazněním pracovat: nejprve se podívat na to, jakou strukturu zvýraznění naznačuje, soustředit se na zadání, hledat jak zadání souvisí se zvýrazněnými prvky atd.

Text vhodně upravit, zpracovat do grafického organizátoru, např. využít odrážky, tabulky, myšlenkové mapy.

Orientuje se na vizuálně zaměřené žáky, navíc často lépe vyjadřuje vztahy a souvislosti než lineární texty.

Doplnit text o obrázky, schémata, časovou osu apod.

Orientuje se na vizuálně zaměřené žáky, využívá také motivační sílu grafických prvků a usnadní porozumění.

Přidat k textu osnovu (ideálně na začátek).

Usnadní žákům orientaci v textu, je také možné ji využít jako rámec pro žákovy vlastní výpisky z textu.

 

Problém: Text obsahuje velké množství nové, odborné, pokročilé slovní zásoby a gramatiky.

Návrh řešení Poznámka

Zjednodušit text, používat jednoduchou slovní zásobu, základní gramatiku, kratší věty, základní spojky, místo vzletných či opisných formulací volit přímé vyjádření.

Výzkumy potvrdily, že s takto předpřipraveným textem žáci v rámci CLIL pracují nejefektivněji; na druhou stanu klade tato varianta vysoké nároky na učitele, a to jak s ohledem na jazykovou i časovou náročnost.

Připravit k textu slovníček pojmů – doplnit překlad/výklad slov do poznámek pod čarou, na okraj nebo samostatně vedle textu, na tabuli, na plakát vedle tabule.

V případě, že je v textu množství nové odborné terminologie, se kterou se bude dále pracovat, doporučujeme připravit dvojí slovníček – oddělovat odborné pojmy a ostatní výrazy. Zvýrazněné (vypsané) odborné pojmy totiž rovnou žákům nabídnou osnovu, na kterou se mají soustředit, a udrží je u obsahu aktivity. Je také vhodné překládat celé náročnější struktury, nejen slovíčka.

 

Někdy problém s příliš náročným textem vyřeší vhodně zvolené zadání pro práci s textem – je třeba jen změnit či zjednodušit instrukce. Jiný způsob práce s textem podmiňuje rozvoj kognitivních procesů (obsah) a zároveň překonává náročnost textu (jazyk). Náročnější text tak můžeme využít pro kognitivně snazší úkoly, zatímco pro ty komplexnější zvolíme přístupnější text.

Učitel by měl zároveň žáky učit číst text jako celek, nehledat ve slovníku význam jednotlivých výrazů, ale například odvozovat jejich přibližný význam z kontextu. Je vhodné řadit úkoly na porozumění textu od nejobecnějších, které vyžadují rychlé skenování textu (například vyber nadpis textu, urči, z jakého zdroje text pochází, o čem autor píše…), až po úlohy, které vyžadují hledání detailů. Doporučujeme pro rozvíjení čtení s porozuměním využívat metody kritického myšlení. 

Na anglickém textu o Pythagorovi nyní popisované strategie ukážeme. Nebudeme je podrobně analyzovat; každému textu a cíli hodiny vyhovuje jiná. Učitel by se zároveň neměl uchylovat pouze k jedné metodě, ale využívat celý rejstřík metod, kombinovat je a učit žáky si náročný text podobným způsobem samostatně zpracovat. Předkládaný seznam neusiluje o to, vytvořit kompletní výčet možností, ale spíše nabídnout cestu.

 

 

Použití původního textu bez úprav

 

Náročnost textu se obecně určuje podle délky vět, typu (košatosti) souvětí, použité slovní zásoby, množství víceslabičných slov atd. Na druhou stranu není možné pro určení obtížnosti textu použít žádný vzoreček, protože například některá víceslabičná slova budou vlastní jména nebo budou podobná slovům, která se používají v češtině, a naopak velmi obtížné gramatické struktury jsou vyjádřeny jen několik krátkými slovy. V některých cizích jazycích ještě porozumění komplikuje specifická větná skladba.

Pythagoras of Samos (Ancient Greek: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος Pythagóras ho Sámios „Pythagoras the Samian“, or simply Πυθαγόρας; c. 570 – c. 495 BC) was an Ionian Greek philosopher, mathematician and founder of the religious movement called Pythagoreanism. Most of the information about Pythagoras was written down centuries after he lived, so very little reliable information is known about him. He was born on the island of Samos, and might have travelled widely in his youth, visiting Egypt and other places seeking knowledge. He had a teacher named Themistoclea, who introduced him to the principles of ethics. Around 530 BC, he moved to Croton, a Greek colony in southern Italy, and there set up a religious sect. … He is said to have ended his days in Metapontum.
Pythagoras made influential contributions to philosophy and religious teaching in the late 6th century BC. He is often revered as a great mathematician, mystic and scientist, but he is best known for the Pythagorean theorem which bears his name. However, because legend and obfuscation cloud his work even more than with the other pre-Socratic philosophers, one can give account of his teachings to a little extent, and some have questioned whether he contributed much to mathematics and natural philosophy. Many of the accomplishments credited to Pythagoras may actually have been accomplishments of his colleagues and successors.

(Zdroj: WIKIPEDIA. Pythagoras [online]. [cit. 2011-10-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras>.)

 

 

Použití zjednodušeného textu

 

Pravidla pro zjednodušení textu jsou prostá: pište kratší věty, volte jednodušší výrazy, používejte nejjednodušší spojky, hledejte, jak význam vyjádřit s využitím nejsnazší gramatiky, vyhněte se nadužívání zájmen.

Pythagoras of Samos (Ancient Greek: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος Pythagóras ho Sámios „Pythagoras the Samian“, or simply Πυθαγόρας; c. 570 – c. 495 BC) was an Ionian Greek philosopher. He was also a mathematician. We don’t have much information about him, because people started to write about him almost 200 years after Pythagoras died.
He was born on the island of Samos, and he probably travelled a lot. He visited Egypt and other places because he wanted to learn there. A person named Themistoclea taught Pythagoras about ethics. Around 530 BC, Pythagoras moved to Croton. Croton was a Greek colony in southern Italy. He started a religious sect there. He created religious rites and practices and people in his sect also studied his philosophical theories. They were active in the politics of Croton, but in the end somebody burned the meeting places of Pythagoras’ students. Pythagoras died in Metapontum.
Pythagoras was very important in philosophy and religious teaching in the end of 6thcentury BC. He was also a mathematician and scientist. We do not know much about other philosophers of that time and we have even less information about Pythagoras. We cannot be sure how much he really studied mathematics and science because his colleagues or students maybe did a lot of his work.

 

Tento přístup můžeme dale variovat;

a) Text rozdělený do odstavců, práce s titulky odstavců

Rozdělte text do kratších segmentů, každý uveďte titulkem, který shrnuje obsah. Jako titulky je možné zařadit otázku, na kterou segment odpovídá.

Pythagoras of Samos
His name in Greek
Ancient Greek: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος Pythagóras ho Sámios „Pythagoras the Samian“, or simply Πυθαγόρας; c. 570 – c. 495 BC

Why don’t we know more about him?
Pythagoras of Samos was an Ionian Greek philosopher, mathematician and founder of the religious movement called Pythagoreanism. Most of the information about Pythagoras was written down centuries after he lived, so very little reliable information is known about him.

His youth and his teacher
He was born on the island of Samos, and might have travelled widely in his youth, visiting Egypt and other places seeking knowledge. He had a teacher named Themistoclea, who introduced him to the principles of ethics.

Religious sect
Around 530 BC, he moved to Croton, a Greek colony in southern Italy, and there set up a religious sect. … He is said to have ended his days in Metapontum.

What is he famous for?
Pythagoras made influential contributions to philosophy and religious teaching in the late 6th century BC. He is often revered as a great mathematician, mystic and scientist, but he is best known for the Pythagorean theorem which bears his name.

Was it really all his work?
However, because legend and obfuscation cloud his work even more than with the other pre-Socratic philosophers, one can give account of his teachings to a little extent, and some have questioned whether he contributed much to mathematics and natural philosophy. Many of the accomplishments credited to Pythagoras may actually have been accomplishments of his colleagues and successors.

 

b) Text se zvýrazněním klíčových informací

Učitel musí zvolit klíčová slova nebo obraty. Odpoutá tak pozornost žáků od náročných struktur, protože se při čtení mohou nechat vést jen graficky odlišenými částmi.

Pythagoras of Samos (Ancient Greek: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος Pythagóras ho Sámios „Pythagoras the Samian“, or simply Πυθαγόρας; c. 570 – c. 495 BC) was an Ionian Greek philosopher, mathematician, and founder of the religious movement called Pythagoreanism. Most of the information about Pythagoras was written down centuries after he lived, so very little reliable information is known about him. He was born on the island of Samos, and might have travelled widely in his youth, visiting Egypt and other places seeking knowledge. He had a teacher named Themistoclea, who introduced him to the principles of ethics. Around 530 BC, he moved to Croton, a Greek colony in southern Italy, and there set up a religious sect. … He is said to have ended his days in Metapontum.

Pythagoras made influential contributions to philosophy and religious teaching in the late 6th century BC. He is often revered as a great mathematician, mystic and scientist, but he is best known for the Pythagorean theorem which bears his name. However, because legend and obfuscation cloud his work even more than with the other pre-Socratic philosophers, one can give account of his teachings to a little extent, and some have questioned whether he contributed much to mathematics and natural philosophy. Many of the accomplishments credited to Pythagoras may actually have been accomplishments of his colleagues and successors.

 

c) Využití odrážek – s malým zásahem do textu

Přestože se odrážky nejčastěji využívají pro zápis stručné osnovy, mohou pomoci žákům orientovat se i v náročnějším textu. Učitel do jednotlivých odrážek rozdělí také komplikovanější souvětí. Žáci se tak mohou lépe soustředit na jednotlivé věty.

Pythagoras of Samos

 • Ancient Greek: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος Pythagóras ho Sámios „Pythagoras the Samian“, or simply Πυθαγόρας,
 • c. 570 – c. 495 BC
 • Ionian Greek philosopher, mathematician and founder of the religious movement called Pythagoreanism
 • born on the island of Samos
 • might have travelled widely in his youth, visiting Egypt and other places
 • teacher named Themistoclea introduced him to the principles of ethics
 • Around 530 BC, he moved to Croton, a Greek colony in southern Italy, and there set up a religious sect.
 • best known for the Pythagorean theorem

 

d) Využití odrážek – zredukované výpisky

Pythagoras of Samos

 • c. 570 – c. 495 BC
 • Greek philosopher, mathematician, mystic and scientist
 • born on Samos
 • travelled to Egypt and other places
 • teacher Themistoclea: ethics
 • 530 BC: Croton (S Italy)
 • religious sect: Pythagoreans
 • died in Metapontum
 • Pythagorean theorem

 

e) Text se slovníčkem

V ukázce řadíme výrazy postupně, tak jak se objevují v textu, a do pravého sloupce je zapisujeme co nejpřesněji do míst, kde se výrazy objevují v textu, překládáme i gramaticky obtížnější pasáže nebo kolokace. Je možné zvolit také abecední uspořádání slovníčku, potom je ale obtížnější zařadit komplexnější výrazy. Je také možné překládané výrazy označit číslem a slovníček zařadit až za text, nikoliv paralelně vedle něj. V takovém případě je to o trochu obtížnější.

Pythagoras of Samos (Ancient Greek: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος Pythagóras ho Sámios „Pythagoras the Samian“, or simply Πυθαγόρας; c. 570 – c. 495 BC) was an Ionian Greek philosopher, mathematician and founder of the religious movement called Pythagoreanism. Most of the information about Pythagoras was written down centuries after he lived, so very little reliable information is known about him. He was born on the island of Samos, and might have travelled widely in his youth, visiting Egypt and other places seeking knowledge. He had a teacher named Themistoclea, who introduced him to the principles of ethics. Around 530 BC, he moved to Croton, a Greek colony in southern Italy, and there set up a religious sect. … He is said to have ended his days in Metapontum.
Pythagoras made influential contributions to philosophy and religious teaching in the late 6th century BC. He is often revered as a great mathematician, mystic and scientist, but he is best known for the Pythagorean theorem which bears his name. However, because legend and obfuscation cloud his work even more than with the other pre-Socratic philosophers, one can give account of his teachings to a little extent, and some have questioned whether he contributed much to mathematics and natural philosophy. Many of the accomplishments credited to Pythagoras may actually have been accomplishments of his colleagues and successors.

 
 

founder – zakladatel
century – století
reliable – spolehlivý
might have travelled widely – možná hodně cestoval
seek – hledat
set up – založil
he is said to – říká se o něm, že
influential – vlivný, důležitý
contributions – přínos
in the late 6th century – na konci 6. století
revered – ctěný, uznávaný
Pythagorean theorem – Pythagorova věta
bears his name – nese jeho jméno
obfuscation – zamlžení, nejasnost
cloud – mrak; zatemnit, zakalitgive account of –vysvětlit
question – otázka; zpochybnit
contribute – přispět
accomplishment – úspěch
credited to – připisované (komu)
may actually have been – mohly ve skutečnosti být
successor – následovník

 

  

Doprovodné materiály

 

Srozumitelnosti textu prospěje, když je doplněn o obrázky, časové osy, schémata apod. Vizualizace slouží jako záchytný bod, ke kterému mohou žáci informace z textu vztahovat. Pro to můžeme využít množství internetových odkazů, viz výše.

 

Shrnutí

Každý materiál, který se učitel rozhodne ve výuce CLIL použít, je třeba nejprve zhodnotit z různých úhlů pohledu. Klíčová je jazyková náročnost (jak odborná slovní zásoba, tak gramatická nebo syntaktická náročnost), kognitivní náročnost (a související potřebný jazyk pro žákovské odpovědi) a kulturní relevantnost materiálu (která ovlivní, jak přístupný materiál pro žáky bude). Zdroje je možné pro výuku adaptovat, ať zjednodušením textu, nebo jeho strukturováním. Důležitým prvkem práce s textem CLIL je vytváření slovníčků nebo souhrnů klíčových jazykových prostředků. Takový souhrn odborné slovní zásoby jednak pomáhá žákům plynuleji pracovat s odborným textem, jednak pro ně poskytuje vodítko, seznam klíčových slov k tématu. K adekvátně upravenému vstupnímu materiálu je nezbytné zvolit také vhodně zadané úlohy. Žákům bývá zpravidla (zejména v nižších jazykových úrovních) nutné dodat například jazykové rámce, aby byli schopni formulovat odpověď v cizím jazyce. 

Loga