Implementace CLILu
do české školy

12.4 Vytváření vlastních materiálů – adaptace textu

Jedním ze způsobů, jak předcházet problémům s jazykovou náročností, kulturním kontextem i adekvátním sylabem, je připravovat si vlastní materiály. Je vhodné adaptovat různé zdroje, které má učitel k dispozici. Nevýhodou zpravidla bývá časová i ekonomická náročnost (nutnost tisknout/kopírovat).

Výukové materiály, které pro žáky učitel vytváří, by měly splňovat následující kritéria a obecné zásady:

  • zahrnovat obsah vedoucí k cíli hodiny,
  • používat přiměřeně náročný jazyk, zejména v instrukcích,
  • reflektovat různé učební styly,
  • zahrnout prostředky, které žákům umožní pracovat i s náročnějším zadáním po jazykové i obsahové stránce (scaffolding),
  • dát žákům dostatek prostoru pro vypracování úlohy, a to hned ve třech aspektech: jednak ve smyslu fyzického prostoru na pracovním listu, jednak ve smyslu dostatečné časové dotace a také ve smyslu zapojení žákovy kreativity.

Vzpomeňme si také na výzkumy (viz kap. 2 – Výzkumy o přínosu CLILu), které porovnávaly výsledky žáků s různými variantami zadání úloh. Nejlépe si vedli žáci, kteří dostali zadání ve zjednodušeném jazyce, nebo žáci, kteří měli k dispozici slovníček pojmů, se kterými úlohy pracovaly. Obě tyto varianty jsou metodami scaffoldingu. Ukážeme si také některé strategie scaffoldingu pro práci s psaným textem v integrované výuce a budeme se věnovat principům, které je vhodné dodržovat při vytváření pracovních listů nebo dalších doplňkových materiálů. 

Obecně platí, že srozumitelný text pro žáky, kteří se jazyk učí, by neměl obsahovat více než 5 % nových výrazů, resp. 10–15 nových výrazů v celém textu (mluveném i poslechovém). Nejde o to, abychom žákům dali text, kde budou rozumět úplně všemu. Tím bychom sice ověřovali, že danou úroveň zvládají, ale nedali bychom jim možnost se posunout o úroveň výš. Nedostali by možnost učit se nové výrazy, obraty nebo odvozovat z kontextu jejich význam, případně rozvíjet čtenářskou dovednost. Náročnost textu netkví jen v odborné slovní zásobě, ale také v gramatických strukturách a výstavbě textu. Učitelům odborného předmětu proto doporučujeme konzultovat náročnost vybraného textu s učitelem cizího jazyka, který může upozornit na obtížná místa či navrhnout vhodné úpravy textu.

Loga