Implementace CLILu
do české školy

11.9 Rozvoj autonomního učení žáků

V CLILu je důležité přenášet odpovědnost za učení na žáky. Jako silný motivační faktor na žáky působí, pokud se mohou aktivně podílet na tom, co se učí, jak se to učí. Zároveň možnost, respektive nutnost komunikovat o obsahu a formě vyučování a rozhodovat o nich přispívají k rozvoji komunikativní dovednosti žáků, což je jeden z cílů výuky CLILem. Podmínkou je, aby učitel takový dialog umožnil. Podíváme se nyní na několik zásad, které přispívají k vytvoření otevřené atmosféry a přenosu odpovědnosti na žáky. Opět se dostáváme k tomu, že principy, které se ukazují jako efektivní pro integrovanou výuku, jsou principy, které se uplatní i v běžné výuce.

  • Dejte žákům možnost vybrat si metodu řešení nebo způsob zápisu, který jim vyhovuje. Protože v CLILu je důležitý obsah – forma i jazyk vyjádření jsou především nástrojem. Umožněte žákům používat různé nástroje.
  • Dejte žákům možnost vybrat si náročnost domácího úkolu, zařazujte i do testů volitelné úlohy navíc. Protože ve výuce CLILem je obtížnější zvolit přiměřenou náročnost pro všechny žáky a tímto způsobem máte možnost motivovat i ty pokročilejší z nich.
  • Nenuťte žáky hádat, na co zrovna myslíte. Používejte skutečné otevřené otázky, nepředjímejte žákovu odpověď, i odpověď, kterou jste neočekávali, může být platná odpověď na vaši otázku. Protože v cizím jazyce člověk přemýšlí jinak a nachází jiné souvislosti, protože nemusí být možné z chybné odpovědi poznat, jestli žák nepochopil otázku učitele, nebo jen nezná správnou odpověď.
  • Mluvte méně. Umožněte žákům zahajovat konverzace, místo vyvolávání nechte žáky vybrat, kdo bude další na řadě. Protože chcete rozvíjet nejen jejich porozumění mluvenému slovu, ale i mluvení a komunikační strategie.
  • Veďte žáky k sebehodnocení, podporujte vzájemné žákovské hodnocení. Zařazujte aktivity, kdy žáci vzájemně kontrolují svou práci (a hodnoceným výstupem je až společně revidovaná verze), ve skupinové práci podporujte odpovědnost celé skupiny za společnou práci, nuťte žáky verbalizovat, jak přispěli k práci skupiny. Protože tím nejen rozvíjíte jejich sociální, komunikační a kognitivní dovednosti, ale učíte je i v cizím jazyce formulovat hodnocení, postoje a myšlenky na základě reálné situace, a tím přispíváte k naplnění dvojích cílů CLILu.
  • Umožněte žákům prezentovat se před reálným publikem. Zveřejňujte jejich práce, uspořádejte veřejnou minikonferenci na probírané téma aj. Protože vědomí, že jejich práci bude někdo opravdu číst či poslouchat, nejen opravovat a hodnotit, je pro žáky výrazně motivující. Jedním z principů CLILu je to, že žáci používají jazyk jako nástroj v reálných kontextech – dejte jim možnost využít ho tak i mimo prostor školní třídy.

 

Shrnutí

Při plánování hodiny se vše odvíjí od stanovených cílů (obsahového i jazykového). Učitel by měl hodinu naplánovat a materiály zvolit tak, aby se střídaly různé typy jazykových dovedností (produktivní a receptivní, psané i mluvené slovo) i metody reprezentace, které zohledňují různé učební styly žáků, měl by mít pro jistotu připravené i výplňkové aktivity. Při plánování hodiny by si učitel měl připravit strategie, které žákům pomohou zvládnout jazykovou nebo kognitivní náročnost jednotlivých fází hodiny (scaffolding). Hodina CLILu by měla být zahájena krátkou motivační (zahřívací) aktivitou, která žáky připraví na změnu vyučovacího jazyka. Vyučovací hodina by měla být zakončena reflexí, ve které se žáci vracejí k danému učivu (nejazykového předmětu) i k jednotlivým aktivitám i jazykovým jevům, na které v rámci hodiny narazili. Reflexe pomáhá žákům lépe fixovat získané poznatky a dovednosti, učiteli poskytuje důležitou zpětnou vazbu. V průběhu hodiny by učitel měl být spíše zprostředkovatelem než předavatelem informací. Během aktivit by měl učitel přesunout těžiště práce na žáky, monitorovat jejich práci, ověřovat porozumění, směrovat žáky a citlivě pracovat s chybou. Přepínání jazykového kódu – přechody mezi cizím a mateřským jazykem – je přirozená součást integrované výuky, učitel by se měl snažit pochopit situace, kdy k němu dochází, a rozhodnout, jestli je v dané chvíli přepínání efektivním nástrojem, nebo důkazem neznalosti.

 

Loga