Implementace CLILu
do české školy

11.4 Střídání aktivit pro různé jazykové dovednosti

Hodiny cizích jazyků se oproti hodinám odborného předmětu mohou jevit pečlivěji strukturované. Střídají aktivity zaměřené na produktivní dovednosti (mluvení, psaní) s receptivními dovednostmi (poslech, čtení), stejně tak střídají aktivity vázané na psaný text s aktivitami ústními. Snaží se v dlouhodobém i krátkodobém měřítku vyvážit všechny jazykové dovednosti. Toto je jedna ze zásad, kterou by měla přebírat i hodina CLILu.

Pro žáky, kteří se cizí jazyk teprve učí, je obtížné věnovat se v daném jazyce jediné aktivitě po celou vyučovací hodinu. Doporučujeme tedy hodinu pečlivě strukturovat a střídat jazykové dovednosti, které žáci v jednotlivých aktivitách používají. Při plánování hodiny by se učitel měl vždy soustředit také na to, která jazyková dovednost je v danou chvíli dominantní – jestli žáci učivo především poslouchají nebo rozvíjejí dovednost psaní apod. – a jestli by nebylo načase v další fázi hodiny procvičovanou jazykovou dovednost změnit.

 

O multimodální výuce, která zohledňuje různé učební styly a klade důraz na zařazení široké škály modů (způsobů) reprezentace, jsme již psali. Z pohledu multimodální výuky by si učitel měl při plánování hodiny klást následující otázky:

  • Nezaměřuji se celou hodinu pouze na jeden styl výuky / učení?
  • Jak jinak ještě mohu žákům danou látku představit?
  • Co ještě mohu využít za materiály či pomůcky?
  • Lze najít video k danému tématu? Vzdělávací, nebo autentické?
  • Mohu téma nějak ilustrovat hudební nahrávkou nebo zvukovou stopou?
  • Jaké další činnosti odpovídají stanovenému kognitivnímu cíli (viz Bloomova taxonomie)?
  • Lze najít model, se kterým by žáci mohli pracovat?
  • Existují nějaké on-line aktivity, které by bylo možné využít v hodině nebo zadat žákům za domácí úkol?
  • Lze tuto úlohu splnit i jinak než slovní odpovědí?
  • Jaký druh výstupu po žácích ještě mohu chtít?
  • Nedalo by se něco z probírané látky dramatizovat?
  • Jak naučím žáky různé způsoby záznamu a reprezentace dat a informací, aby mohli plně rozvinout a využít svůj učební styl?
  • Jak jinak mohou žáci zpracovat text, se kterým pracují?
  • Kdy jsem naposledy zařadil aktivitu pro kinesteticky/vizuálně /atd. orientované žáky?
  • Zařazuji i v testech rozmanité typy úloh?
  • Jak by se změnilo hodnocení žáků, kdybych zvolil jiný typ úloh?
  • Jaké způsoby reprezentace mohou do hodiny přinést sami žáci?
  • Pracují žáci ve dvojicích, skupinách, mění se složení skupin, pohybují se žáci po třídě při řešení úloh?
  • Lze nějak pracovat s fyzickou dispozicí třídy, přeorganizovat uspořádání lavic?
  • Jak mohu využít prostor na tabuli?
  • Mohu nějak využít prostor na stěnách/nástěnkách/oknech?

 

Loga