Implementace CLILu
do české školy

8.2 Zpětná vazba

Zpětná vazba představuje klíčovou záležitost pro celý CLIL program. Velká část koordinačních schůzek by měla být proto zaměřena právě na zpětnou vazbu od žáků a učitelů. Tím, že se účastní zpětné vazby, jsou žáci intenzivněji zapojeni do procesu vývoje CLILu na škole, což posiluje jejich zájem a také posiluje pozici CLILu.

Je také potřeba zeptat se samotných učitelů na dojmy ze zaváděné metodiky a nechat si vysvětlit, jakými změnami prošly metody používané ve výuce, jaké postupy se nově aplikují. Všichni zúčastnění by měli sdílet své zkušenosti se zapojením do CLIL programu a mít dobrý pocit z přínosné investice do budoucnosti školy a jejích žáků.

 

Pro zjištění spokojenosti s CLIL programem klademe otázky typu: co, kdy, jak a proč. 

Co? Tato otázka není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zeptáte-li se žáka například Líbí se ti CLIL program, ano, či ne?, pak kvantitativní statistické informace, které škola obdrží, mohou být zavádějící. Vhodnější je otázka, která požaduje, aby žáci hodnotili své zkušenosti na stupnici 1–5 a pak je roztřídili např. z hlediska získávání dovedností, radosti z učení, podání učiva učitelem, srovnání skutečnosti s očekáváním atd. Získané informace hodnocené na stupnici poskytnou zcela jiný soubor kvalitativních údajů, které mohou být pro budoucí plánování užitečné.

Kdy? Je třeba zvážit, v jakém časovém úseku dotazování proběhne, zdali na konci prvního pololetí, na konci školního roku, nebo průběžně. Jedná se o proměnné, které mohou ovlivnit výsledky zpětné vazby.

Jak? Je třeba zvážit, jaké má škola možnosti realizovat zpětnou vazbu. Jak škola technicky zajistí dotazování, jestli budou dotazníky anonymní, jak to bude zajištěno, bude anonymita respektována, v jakém jazyce bude dotazník napsán a v jakém jazyce budou žáci odpovídat, zdali se zvolí i jiná než dotazníková metoda atd. Musí být jasně určeno, jak se bude nakládat se získanými informacemi, budou-li výsledky k dispozici ostatním učitelům a také rodičům. Škola se musí připravit na to, že prvotní výsledky nemusejí být uspokojivé. Je nutné promyslet, jak se bude dále pracovat s negativní zpětnou vazbou.

Proč? Měl by být jasný celkový cíl zpětné vazby. Chceme vylepšovat CLIL program tak, aby zahrnoval žáky, ukázal učitelům jejich silné a slabé stránky? Nebo slouží pro analýzu účinnosti materiálů? Každá škola bude pravděpodobně do dotazníku zahrnovat různé aspekty a je nutné zvážit, které dostanou prioritu (které bude škola dále využívat).

 

Pokud výsledky zpětné vazby požadují přehodnocení programu CLIL a nastartují ve škole závažné změny v jeho realizaci, tyto změny by se měly odrazit ve školním vzdělávacím programu.

Loga