Implementace CLILu
do české školy

6.5 Informovanost o CLILu

Je důležité od začátku vytvářet pozitivní vztah k celému CLIL programu a ujistit se, že jsou rodiče a učitelé dobře informováni a přesvědčeni o pozitivních přínosech CLILu. Jak již bylo zmíněno, je vhodné předem připravit půdu pro zdárný rozvoj programu. Dobrým nápadem je například příprava ukázek žákovských prací a uspořádání dne otevřených dveří několik měsíců předem, zapojení místního tisku, pozvání novinářů do školy, reklama v místním rádiu nebo televizi. Je vhodné požádat i samotné žáky, aby se zapojili do komunikace s novináři. Další přínos nám nabízí mezinárodní síť škol – lze využít videa z konferencí, ukázky týmové výuky, představení systému výuky a spolupráce, který je na dané škole využíván, apod.

Školy realizující CLIL ve výuce mají různé důvody pro zařazení tohoto typu výuky. Míra zapojení cizího jazyka či jazyků se bude lišit v závislosti na sociolingvistickém kontextu jednotlivých zemí. V České republice jednoznačně převládá výuka angličtiny na základní škole a je logické předpokládat, že právě anglický jazyk bude i nejčastější – i když pochopitelně ne jedinou – volbou pro implementaci CLILu. Pro angličtinu v CLILu mluví i David Graddol (2006), když tvrdí, že angličtina samotná není jen jazyk, ale „základní dovednost“. Vysvětluje, že angličtina by neměla být jen předmětem studia sama o sobě, ale spíše prostředek „k něčemu dalšímu“. Na co Graddol nepřímo poukazuje, je fakt, že bez anglického jazyka by byl dnes mladý člověk, ať už ve škole, nebo následně na univerzitě, výrazně znevýhodněn a zajisté velmi omezen. Toto omezení se však netýká jen akademického světa, ale i běžného využití internetu, jehož převážná část je v současnosti právě v angličtině. Pro žáky i jejich rodiče tak může být CLIL přitažlivý právě tím, že se žáci setkají s jazykem jako s nástrojem osvojování si dalších informací a dovedností. CLIL tak pomáhá naplnit další Graddolův výrok (2006): „Postavení člověka ve společnosti je určitý proces … Spíše než o dosažení přesně stanovených cílů jde o zajištění flexibility, kreativity a inovací … Schopnost inovace a vyrovnání se s neustálými změnami.“

 

Shrnutí

Důvody pro přijetí CLIL na škole jsou zpravidla politické nebo jazykové anebo obojí. Cíle jsou krátkodobé i dlouhodobé a mají administrativní, jazykový či pedagogický charakter. I když mohou zahrnovat všechny tyto aspekty, jeden má vždy tendenci být prioritní, vzhledem k zvláštní povaze kulturního a vzdělávacího kontextu dané školy. Rodiče a zainteresované osoby mohou řídit přijetí CLILu. Pokud tomu tak není, musejí být informováni o změnách a být pokud možno součástí dalšího vývoje. Především musejí souhlasit s důvody pro přijetí CLIL programu a pochopit je – je nutné zajistit dostatečnou propagaci CLILu uvnitř školy i mimo ni. Pro zhodnocení proveditelnosti zavedení CLILu je vhodné provést audit a SWOT analýzu.

Loga