Implementace CLILu
do české školy

6.2 Uskutečnění auditu

Audit znamená přezkoumání a zhodnocení. Účelem auditu před zavedením CLILu je odhadnout, zda škola naplňuje nutná kritéria pro úspěšné zavedení CLILu a zda je schopna je udržet. V současné době v České republice neexistuje celonárodní projekt s podporou státu, který by vedl k plošnému zavedení CLILu, je tedy na zřizovatelích a školách samotných, zda a do jakého CLIL projektu (i mezinárodního) se zapojí a jaká kritéria pro ni budou platit. Uvádíme zde přehled několika obecných předpokladů a podmínek, které škola pro úspěšné zavedení CLILu musí splňovat:

a. jasné cíle, které zavedením CLILu sleduje,
b. podporu CLILu ze strany vedení školy a pedagogického sboru,
c. koordinaci CLIL aktivit školy (jak uvnitř školy, tak ve vztahu k dalším CLIL školám),
d. dostatek materiálních zdrojů (včetně IT i jiného vybavení),
e. přítomnost dostatečného množství členů učitelského sboru s patřičnou jazykovou vybaveností,
f. další vzdělávání učitelů (alespoň části) v metodologii CLILu a cizím jazyce,
g. schopnost vytvořit databázi výukových materiálů, ověřovat je v praxi a následně aktualizovat,
h. souhlas učitelů s tím, že pro výuku budou používat tyto materiály a vytvářet také materiály vlastní,
i. sdílení těchto materiálů s ostatními učiteli, případně jejich zveřejňování.

Pokud škola přistoupí k zavedení CLILu, pak se předpokládá, že se považuje za schopnou plnit požadované podmínky. Nastavení rozsahu CLIL programu v rámci dané školy plně závisí na dostupných lidských zdrojích. Vedení školy by mělo zvážit následující skutečnosti a jejich udržitelnost.

1. Učitelé programu CLIL. Kolik učitelů s odpovídající úrovní cizího jazyka bude k dispozici od prvního roku zavedení?

2. CLIL předměty. Kolik učitelů různých předmětů bude zpočátku k dispozici (s odpovídajícím jazykovým vybavením)? Čím více bude učitelů, tím spíš bude možné zavést horizontální politiku (více v kap. 7.6). Jaké materiály a didaktické pomůcky využitelné v cizím jazyce má škola pro dané předměty k dispozici?

3. Koordinace CLIL programu. Je vhodné, aby škola zvolila školního koordinátora CLIL před začátkem prvního roku programu, jelikož je klíčovou osobou celého procesu. Podobně jako koordinátor ŠVP zaštítí koordinátor spolupráci učitelů a postupné kroky zavádění CLIL. Koordinátoři mohou být také zodpovědní za vytvoření a udržování vazby (propojení) s jinými školami v rámci České republiky nebo v zahraničí.

4. Školní vzdělávací program. Jaký je rozsah CLILu, podoba či způsob integrace, kterou chce škola využít? Nabízí se několik různých možností, níže uvádíme tři nejčastější podoby:

a) Zavedení vyšší míry odborné slovní zásoby a tomu odpovídajících jazykových prostředků do hodin cizího jazyka a rozvíjení svých vlastních materiálů k tomuto účelu (tzv. soft CLIL). Tyto materiály mohou dokonce nahradit část obsahu osnov odborných předmětů, tak aby se (zbytečně) nepřekrývaly ve dvou vyučovacích předmětech. To samozřejmě vyžaduje správnou koordinaci organizace výuky, učitelů, osnov aj.

b) Zavedení krátkých didaktických vstupů cizího jazyka do těch odborných předmětů, které jsou vyučovány učiteli s dostatečnými jazykovými schopnostmi. Takové vstupy mohou trvat několik týdnů nebo mohou být rozloženy do celého školního roku. Daný vyučovací předmět je stále realizován převážně v českém jazyce, ale některé tematické celky nebo vyučovací jednotky jsou vedeny prostřednictvím CLIL jazyka.

c) Vyučovat celé pololetí nebo školní rok některé předměty v cizím jazyce (tzv. hard CLIL).

Všimněte si, že první podoba je program zaměřený na jazyk s jasnými jazykovými cíli, zatímco ostatní možnosti jsou zaměřené obsahově a cíle jsou koncepční a procedurální (založené na dovednostech). Tyto rozdíly jsou důležité v praxi CLILu, i když nemusejí nutně určovat celkový cíl školy. Podrobněji se začlenění CLILu do vzdělávacího programu školy věnujeme v samostatné kapitole 5.2.

Loga