Implementace CLILu
do české školy

6.1 Zhodnocení proveditelnosti a přijetí CLILu

Bilingvní vzdělání i integrace ve smyslu CLIL (na státních i soukromých školách) mají tendenci být selektivní v tom smyslu, že se rodiče, žáci a samotné školy rozhodnou pro studium v cizím jazyce. Jsou to často rodiče, kteří se ptají po zajištění takového vzdělání. Nicméně pokud považujeme CLIL za cestu k úspěšnému vzdělání, nemůže být spojován pouze s nadanými žáky nebo rodiči z vyšších a středních společenských vrstev. Země jako Španělsko a Itálie prošly jakousi demokratizací CLILu a je jistý předpoklad, že se Česká republika vydá stejným směrem.

V současné době je integrovaná výuka do určité míry přítomna na mnoha školách, i když tyto školy s CLILem cíleně nepracují. Žáci různých škol se učí cizí jazyk v kontextu více či méně odborných pojmů. Nicméně tento fakt nemusí přímo odpovídat metodám a pedagogickým postupům, tedy tomu, co rozumíme pod pojmem CLIL.

Bilingvní a mezinárodní školy mohou přinášet cenné poznatky a zkušenosti v počáteční fázi integrace cizího jazyka a výuky jiného předmětu. Jak soukromé, tak i státní školy mohou značně přispět svými malými pilotními projekty CLIL. Další poznatky o CLILu je vhodné čerpat ze zahraničí, kde se můžeme inspirovat úspěchem různých projektů a zároveň se i vyvarovat možných chyb. Zkušenosti a informace o CLIL mohou poskytnout odborníci na českých pedagogických fakultách, kteří jsou schopni poradit s konkrétními schématy implementace CLILu a možnostmi externí evaluace.

Loga