Implementace CLILu
do české školy

6.3 SWOT analýza

 

Zkratka SWOT1 označuje metodu používanou v marketingu a dalších analýzách, zejména při hledání nových možností růstu. Lze ji tedy vhodně použít i pro situaci škol, které chtějí zařadit CLIL do své výuky. Zatímco audit hodnotí připravenost školy na zavedení CLILu, soustředí se SWOT analýza na přínosy a rizika, která s sebou implementace CLILu ponese. Vždy existují problémy a obtíže spojené s přijetím nových metod výuky. SWOT analýza může být užitečná pro prevenci problémů, protože je předjímá, pojmenovává, a tím otevírá dveře k jejich řešení nebo kompenzaci. Je obtížné zobecnit v rozsahu této příručky principy praktické pro zavádění CLILu v České republice tak, abychom nabídli komplexní analýzu SWOT, ta ostatně musí být provedena vždy pro kontext konkrétní školy, ale některé znaky jsou (i dle výzkumu v jiných evropských zemích) stejné.

 

Mohou to být následující:

Silné stránky Slabé stránky
 • CLIL může posílit image školy a zvýšit její příjmy.
 • CLIL zvyšuje celkovou dosaženou úroveň žáků v cílovém jazyce.
 • CLIL prokázal skutečné zlepšení studijních výsledků v daných předmětech.
 • CLIL může často také ovlivnit metodiku výuky v mateřském jazyce a stát se katalyzátorem pro všeobecné zlepšení pedagogické vzdělanosti ve škole.
 • Má také mnohem blíže k výuce na základě nadoborových dovedností (klíčových kompetencí), které jsou velkým přínosem jak v osobním, tak i profesním životě.
 • Horizontální zavedení CLILu (na různých úrovních současně) klade větší nároky na učitele a výukové zdroje.
 • S vertikálním zavedením CLILu (postupné zavádění od jedné úrovně) souvisí dlouhodobé jazykové školení. Otázkou je, které učitele na školení vybrat, kdo je bude financovat a v jakém časovém období proběhne.
 • Jen málo učitelů chce být navíc zapojeno do tvorby materiálů.
 • Je obtížné snížit počet hodin CLIL učitelům, aniž by to zatížilo ostatní učitele.

 

Hrozby Příležitosti
 • Bude-li škola pro CLIL žáky vybírat, mohou se vytvořit nepřátelské kolektivy žáků a může to přispět k celkovému napětí ve škole.
 • Pokud škola přijme CLIL celoplošně (bez výběru žáků pro CLIL), spočívá hlavní riziko v tom, zda se s ním ztotožní všichni učitelé.
 • Další jazykové vzdělání a nová metodika příprav jsou časově náročné. Uvolňování učitelů z výuky je navíc náročné administrativně a finančně.
 • Učitelé, kteří nedosahují požadované úrovně cizího jazyka pro účast v CLILu, mohou mít pocit, že je jejich práce ohrožena.
 • CLIL přispívá k profesnímu pedagogickému rozvoji.
 • CLIL otevírá větší možnosti pro žáky ke studiu doma i v zahraničí.
 • CLIL může přispět k zisku dalších financí škole v rámci státních nebo ESF dotací.
 • CLIL může umožnit škole stát se součástí regionálních, národních a mezinárodních sítí učitelů a žáků, kteří jsou zapojeni do podobných programů.
 1. SWOT je zkratka anglických názvů pro silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby – strengths, weaknesses, opportunities, threats.
Loga