Implementace CLILu
do české školy

7.5 Výukové materiály

Jakmile je rozhodnuto o učitelích, předmětech a rozsahu CLILu, pak musí škola učinit zásadní rozhodnutí o počáteční dostupnosti vhodných učebních materiálů. Dobré materiály jsou klíčovými aspekty ve výuce CLILem a do jisté míry zárukou jejího úspěchu. Měly by být vždy k dispozici a podporovat učitele i žáky. Ovšem není vždy snadné najít nebo vytvořit vhodné materiály pro CLIL. Učebnice v německém jazyce (dle německých školních osnov) mohou zahrnovat některé nebo všechny pojmy obsahu předmětu v České republice, ale také nemusejí. Takové materiály jsou určeny pro rodilé mluvčí. Mohou poskytovat minimální počáteční podporu, ale skýtají různá rizika (viz podrobněji v kapitole Vhodné materiály pro výuku CLIL a jejich tvorba).

Je velmi nerozumné pustit se do CLIL programu bez záruky dostupnosti materiálů. Učitelé mohou v tvorbě materiálů improvizovat, ale vždy jen do určité míry.

Učitelé si musejí stanovit kritéria, která by měly vhodné CLIL materiály splňovat. Je zřejmé, že materiál je třeba podpořit dobrou vizuální formou. Texty učebnice musejí být členěny, opatřeny poznámkami a nesmějí být ani příliš dlouhé, ani příliš hustě psané. Měly by obsahovat úkoly, které se plní na základě čtení těchto textů. Nemělo by chybět ani široké spektrum aktivit, z nichž některé vyžadují interakci třídy. Je-li rozvíjení produktivních a interaktivních řečových dovedností bráno jako klíčové, měli bychom ověřit, zda je skutečně rozvoj psaní a mluvení daným materiálem podporován. Obecné pravidlo výběru CLIL učebnice je: „Vede daný materiál k lepšímu pochopení učiva a podporuje aktivní participaci, zájem a výsledky žáků?“ (Kelly, 2010).

Při posuzování výukových materiálů vstupují do hry jak kritéria obsahová: Pomůže tento materiál naplnit obsahové cíle přemětu?, tak kritéria jazyková: Je na odpovídající jazykové úrovni?, Bude pro žáky dostupný? a didaktická kritéria: Nabízí úkoly vhodné pro dosažení vytyčených cílů? Umožňuje zadání spolupráci a komunikaci? atd.

Níže jsou načrtnuty jednotlivé možnosti, které předcházejí výběru správného materiálu pro žáky i učitele:

1. Import materiálů. Je možné využít zahraniční učebnice. Několik evropských zemí již nyní vytváří pro řadu vzdělávacích předmětů anglické učebnice, které jsou více orientované na CLIL než knihy a učebnice z anglicky mluvících zemí. Německo, Rakousko, Holandsko a Španělsko mají vytvořené určité materiály, které lze upravit a/nebo použít, stále jich však není dostatek. Vždy se vyplatí požádat o ukázkový výtisk k prohlédnutí; posoudit jeho vhodnost by měl nejlépe učitel odborného předmětu společně s učitelem jazyka.

2. Internetové zdroje. V případě, že je CLIL zaveden prostřednictvím kratších didaktických vstupů, pak je možné nevyužívat ucelenou učebnici, ale najít jednotlivé materiály na webu. Stále více učitelů dnes sdílí své materiály on-line, existují také celé databáze materiálů a aktivit určených pro různé typy škol. Stejně jako v případě zahraničních učebnic by měli ale učitelé kriticky posoudit vhodnost a přínos těchto materiálů pro svůj specifický kontext.

3. Vlastní tvorba materiálů. Tvorba vlastních CLIL materiálů vychází vstříc potřebám školy a školního vzdělávacího programu, je vždy výhodou mít materiály přesně na míru, které vyhovují tvůrcům-učitelům i jejich žákům. Přesto v počátečních fázích zapojení školy do CLIL programu může být problematické najít čas i odborné znalosti pro rozvoj těchto materiálů. Učitelé je často vytvářejí jako součást přípravy na hodinu, což je časově velice náročné, ale užitečné pro pilotní účely. Aktivity a lekce, které jsou úspěšně odpilotovány, by měly být zachovány, zlepšeny a znovu použity. Učitelé by měli mít dostatek času a podpory pro tvorbu těchto materiálů, zároveň by si měli vytvořit systém pro jejich ukládání – k tvorbě a ukládání materiálů by měli přistupovat jako k tvorbě učebnice nebo manuálu pro učitele spíše než jako k tvorbě jednotlivých příprav nebo pracovních listů. Neexistuje žádná záruka, že dobrý učitel je nutně dobrý autor materiálů a naopak. Rozvoj odborných znalostí pro tvorbu materiálů může být dlouhým procesem, avšak materiály, které žáci dostanou, musejí být použitelné a vedoucí k efektivnímu vzdělávání od samého začátku. Také platí, že by si učitelé měli připravovat materiály s využitím externích odbnorníků, avšak pro školu to může znamenat další finanční zatížení.

4. Týmy autorů. Další alternativou pro organizátory CLIL výuky je, že se vytvoří tým autorů z řad učitelů ze škol, které jsou v CLILu úspěšné. To může také fungovat prostřednictvím sítě škol. Síťování z důvodu tvorby materiálů by měl organizačně zajistit školní koordinátor programu CLIL.

 

Nelze podcenit důležitost kvalitních pracovních materiálů vhodných pro aplikaci cizího jazyka do dalších předmětů. To může být klíčové pro úspěch či neúspěch CLILu na škole, proto doporučujeme věnovat pořízení, vytváření a ukládání materiálů značnou pozornost.

Loga