Implementace CLILu
do české školy

7.2 Žáci

Škola provádí určitý výběr předmětů pro CLIL bez ohledu na míru a rozsah implementace a typ zvoleného CLIL programu. Uplatnění CLILu se může týkat všech nejazykových předmětů (kromě českého jazyka a vybraných dějepisných kapitol), což rozvíjí kombinaci schopností a dovedností žáků napříč předměty.

Jednou z možností je zvolit CLIL jen jako výběrový, přičemž takový výběr se děje zpravidla na základě úrovně jazykových schopností. Znamená to, že žáci jsou bráni jako dostatečně schopní vyrovnat se s nároky studia učebních osnov v cizím jazyce. Žáci mohou být vybráni na základě dobrovolnosti nebo na základě studijních výsledků. Výběr žáků pro CLIL je obtížně realizovatelný u mladších žáků (např. mladší školní věk), protože je výběr prováděn víceméně podle přání rodičů.

 Výhody výběru žáků pro CLIL:

 • žáci jsou vysoce motivováni a mají tendenci dosahovat většího úspěchu,
 • žáci mají obvykle všeobecně lepší výsledky,
 • interní ověření CLIL programu školou jen na určitém vzorku žáků.

 

Při výběru žáků pro CLIL se objevují různá úskalí, která souvisejí s variabilitou vzdělávání a stylem i metodami výuky v CLIL třídách oproti výuce v tradičních třídách.

Nevýhody výběru žáků pro CLIL:

 • dobrá praxe CLILu je dostupná jen pro vybrané třídy,
 • existence dvojího výukového programu na škole,
 • separování žáků a učitelů v CLIL třídách nebo skupinách a v tradičních třídách,
 • nepřímá podpora názoru, že výuka v mateřském jazyce je pro méně schopné žáky.

 

Z různých výzkumů vychází, že všichni žáci mohou být potenciálními kandidáty CLIL programu na jakékoliv úrovni školy. Výhodou CLILu pro všechny žáky je možnost zapojení více učitelů, kteří jsou nedílnou součástí školy, do jednoho systému. Další přínosy, které byly zjištěny při realizaci CLILu pro všechny žáky, jsou:

 • vzájemná spolupráce učitelů jazyků v oblasti poradenských služeb a podpory ostatních vyučujících,
 • CLIL jako výzva a motivace k profesnímu rozvoji učitelů vedoucí k celkovým změnám v oblasti pedagogiky,
 • CLIL jako katalyzátor změn ve škole; dobře fungující CLIL může pozitivně ovlivňovat výuku v mateřském jazyce a didaktické metody napříč vyučovacími předměty mohou být vzájemně propojené a prospěšné,
 • podpora přirozeného kontaktu všech žáků s cílovým jazykem.

 

Při realizaci CLILu pro všechny žáky by si měla škola dát pozor na následující možné problémy:

 • žáci se mohou chtít méně zapojovat do aktivit, které nejsou v jejich mateřském jazyce,
 • nesourodé spektrum jazykových schopností ve třídě může přinášet problémy s motivací nadanějších žáků (i těch méně nadaných),
 • méně šikovní žáci mohou mít při nesprávné volbě výukových materiálů či podání výuky problémy a výuka pro ně může být nepřijatelně obtížná,
 • při skupinové práci může být pro učitele obtížné zajistit, aby tato forma výuky pomáhala slabším žákům, zvláště pokud učitel nemá zkušenosti s výukou žáků, kteří mají velmi rozdílné znalosti a dovednosti,
 • průměrné a podprůměrné výsledky žáků mohou vést rodiče k obavám z CLILu.
Loga